پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 881 جدولانه 1 | مرحله 882 جدولانه 1 | مرحله 883 جدولانه 1 | مرحله 884 جدولانه 1 | مرحله 885 جدولانه 1 | مرحله 886 جدولانه 1 | مرحله 887 جدولانه 1 | مرحله 888 جدولانه 1 | مرحله 889 جدولانه 1 | مرحله 890 جدولانه 1 | مرحله 891 جدولانه 1 | مرحله 892 جدولانه 1 | مرحله 893 جدولانه 1 | مرحله 894 جدولانه 1 | مرحله 895 جدولانه 1 | مرحله 896 جدولانه 1 | مرحله 897 جدولانه 1 | مرحله 898 جدولانه 1 | مرحله 899 جدولانه 1 | مرحله 900 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۸۸۱ جدولانه ۱

بازیگر «سایه‌های موازی» ابوالفضلپورعرب
رنجی ندارد بیدرد
شمشیر پولادین روهنی
کارگزار و گماشته عامل
نوعی اعدام تیرباران
شبیه ساختن مانندکردن
کلانتری کمیساریا
باادب مودب
یار و همدم انیس
واحد سطح ار
پیرو و تابع دنبالهرو
بانگ و آوا ندا
مرکز فرماندهی ستاد
برکت سفره نان
گیاهی با برگ پهن ادریسی
فرضیه و نظریه تیوری
گرما تف
معده اتومبیل باک
نوار ضبط صوت کاست
سختی و فشار تنگنا
سفید ابیض
هجوم بردن تهاجم
زوزه‌کش آهنی ترن
مثلث وحشت برمودا
شرم و آزرم حیا
چین و چروک پارچه کیس
فیلمی با بازی حسین انصاری مردیشبیهباران
رسم و رواج تداول
اشاره به شخص غایب او
نوعی پارچه کرپ
سرچشمه منشا
بزه و معصیت گناه
فرزند پسر ابن
از قالب‌های شعری ترکیببند
شهر و موطن دیار
قمر برجیس یو
دسته جمعی گروهی
قرض بانکی وام
کد شناسه
اسباب خانه مان
شرم و حیا ازرم
مجبور شده وادار
نبرد و پیکار جنگ
در مقابل ازا
اراذل و ولگرد اوباش
بی‌تجربه و ناشی ناازموده
فرمان سکوت هیس
حرام و غیر قانونی نامشروع
فروتن متواضع
رهاورد زلزله اوار
فنا و نیستی عدم
لابیرنت ماز
مروارید چشم اشک
کنایه از هیچ نخوردن لبنزدن
قدرت و توان یارا
مژه چشم هدب
قسمتی از گوش نرمه
گشادگی و وسع اتساع
ظاهرسازی ریا
روحانی مسیحی کشیش
دار فانی دنیا
ضمان و کفالت عهده
پول زیرمیزی رشوه
بی‌آبرو رسوا
امور خطیر و دشوار مهام
پرفسور حیوانات بز
حرف صریح رک
پارچه نخی گلدار چیت
مدت حیات عمر
حب فرار جیم
سومین کشور پهناور جهان امریکا
نمک هندی لن
بند دست مچ
مسدود کردن سد
ناله و زاری ضجه
مجموعه ست
بزرگان روسا
کارگردان گشت ارشاد سعیدسهیلی
بحران و درگیری تنش
مدرسه خردسالان مهد
تحفه و هدیه کادو
پایان و انتها نهایت


جواب مرحله ۸۸۲ جدولانه ۱

اثر اسماعیل فصیح نمادهایدشتمشوش
گوشواره اویزه
زیر پای راننده پدال
بدنام کردن اتهام
جنس قوی نر
گرفتن ستاندن
سختی شقا
راست نیست چپ
خشمناک ژیان
شهره گشتن اوازهشدن
اثر ویکتور هوگو گوژپشتنتردام
صدا اوا
غالب و پیروز قهار
هر یک از قطعات زمین قاره
با آن فال می‌زنند قرعه
حرف ندا ای
اثر لئو تولستوی قزاقان
از شهرهای استان فارس اقلید
بسیار، فراوان خیلی
روده تابیده زه
کبودی اندک در پوست نیلک
سردابه مردگان دخمه
عداوت و دشمنی لینه
کار برجسته و نمایان هنر
اختلال صدا خش
اشاره به دور انها
باد گلو اروغ
آشکارا علنی
ماءالشعیر ابجو
اشکاف گنجه
خروس جنگی لاری
تاریکی ظلمت
باهوش داهی
گناه ذنب
ضربه با پا لگد
جمع امام ایمه
مثل نظیر
پخته در آب ابپز
عکس العمل واکنش
جوانمرد و بخشنده لوتی
نادان جاهل
شاعر «خسرو و شیرین» نظامیگنجوی
گناهان ذنوب
عجول جت
ایوان رواق
بی‌اثر شده ملغی
تاس کباب راگو
پماد قدیمی مرهم
رنگی از خانواده سبز یشمی
تلألو نور پرتو
مرکز استان مازندران ساری
دشنام ناسزا
پوست بچه شتر بو
پرنده‌ای کوچکتر از کبک تیهو
میله حلاجی وشنگ
پدر عرب ابو
گفتار و سخن گویش
مرهم امروزی پماد
من و تو ما
زیرپیراهنی زیرپوش
نگاشته منقوش
برابر سربسر
فراموشکار نسی
شخص بسیار چاق خیکی
دور بازی والیبال گیم
حدس ظن
پیغامبر نبی
پاره آتش اخگر
تاجریزی لما
باغ و زراعت بن
گندم اگ
پوستی جلدی
روزه صوم
بازاری کاسب
سرکشی یاغیگری


جواب مرحله ۸۸۳ جدولانه ۱

دانسته تعمدا
زر طلا
کرانه، ناحیه شق
متداول بین مردم عرف
خورشید هور
حضور تشریف
عیب نقصان
ویتامین جدولی کا
بی بند و بار ول
پریشان حالی اضطراب
شهر گیلان رضوانشهر
بریدن قطع
بلند رفیع
تکیه بر پشتی لم
همان سفید است سپید
آرایش قروفر
توانایی بنیه
باران ریز طل
نواق موسیقی چر
تباهی فساد
اراده کردن تصمیم
بیننده بصیر
سود داشتن صرفکردن
بسیار گرم داغ
واحد نظامی تیپ
نطفه در آن منعقد می‌شود تخمدان
دسته‌ها اصناف
فوقانی زبرین
دیدن مشاهده
بالا رفتن تصعید
تیزی آرنج زج
تله صیاد دام
دندان فیل عاج
جراحت زخم
انتها یا قعر چیزی ته
پاروی قایقرانان فه
از خدایان مصر رع
ریم چرک
بی هوشی غش
سرشت غریزه
گرد کردن تجمیع
گمراهی ضل
شرافت عز
اثر نیکلای گوگول دماغ
اثر برتولت برشت بعل
نمایش و ارائه عرضه
یک بار نوشیدن جرعه
شتاب کردن تعجیل
آش با
گوشت بیخ دندان لثه
سرای مهر و کین دل
شایسته برجا
شیر عرب لبن
شهر بادگیرها یزد
همسایه جار
نفرین و دشنام لعنت
دارای کاستی معیب
خودستایی کردن لافزدن
ناتوانی عجز
در تصرف خود آوردن تصاحب
شبیه و نظیر مثل
همسایگی مجاورت
شبیه مانند
خود را به نادانی زدن تجاهل
پرهیز کردن حذر
مساوی فرانسوی پر
هفتمین روز هفته مسلمانان جمعه
خادم قوم ام
راغب و مشتاق شایق
بوریا حصیر
بزرگی یافتن تشخص
بهبودی از بیماری شفا
چوب خشک خشب
بی‌ارجی ابتذال
زندانی کردن حبس
به مکه رفته حاجی
از میان برداشتن محو
خزانه‌دار خازن
کتف و شانه خا
توضیح شرح
به دنیا آوردن زا
عطا کردن بخشیدن
حد فاصل بهشت و جهنم برزخ
بیچاره و گرفتار مستاصل
شربت قند ابقند


جواب مرحله ۸۸۴ جدولانه ۱

نوشتن آواهای زبان اوانویسی
راه راست منهج
رود شمال خوزستان دز
مأمور ممیزی سانسورچی
مکالمه دیالوگ
بردبار حلیم
خمیده دوتا
مستقیم راست
عاشق شدن دلدادن
درختی است تناور بلوط
شهر قزوین بویینزهرا
شروع اغاز
نیروی زندگی جان
گداختن ابشدن
خواهش التماس
واجب کردن ایجاب
روشنایی اندک سو
ظرف سفالی خم
پرچم لوا
فهم و دریافت شناخت
گمراه کردن اغوا
بحرانی حاد
بداقبالی شوربختی
اثر رجب علی اعتمادی تویستداغمکن
صحن خانه حیاط
پند گرفتن عبرت
عنوانی برای شخص بزرگ حضرت
بخیل تنگچشم
نگهبان دربان
ناتوان عاجز
آغاز کردن ابدا
زنده حی
پرنده آبزی قو
از شبه فلزات ید
از پوشاک بانوان تاپ
دارو دوا
صحرا و بیابان دشت
گیجگاه شقیقه
شکستن عهد و پیمان نقض
خواب عربی نوم
زشت بدریخت
زورق قایق
بستن، دوختن رتق
فاخته ورش
بزرگنمایی تصویر زوم
خوابگاه شبستان
داد و ستد سودا
کوبیدن در تق
پیران و بزرگان مشایخ
پیرامون دهان پوز
حرف اول الف
نمک اسید استیک استات
از انواع پنی‌سیلین امپیسیلین
تازه زایمان کرده زایو
جسم معدنی پرمصرف فلز
شمع موم
افسر تاج
بانگ و آواز ندا
کشیدن دست بر فرق سر مسح
مهربان و نصیحت گو مشفق
واحد پول مالدیو روفیا
وسیله الت
از مزه‌ها ترش
هنگام آمدن مقدم
ظرف سرکه کپ
خدا اله
بردگی و اسارت اسر
بخشش خواستن استغفار
منظور مراد
پاداش‌ها جوایز
ستمدیده مظلوم
محوطه زیارتگاه حرم
شیر بیشه عباس
دریای عرب یم
زودتر اسرع
باطل کردن قرارداد فسخ
آتش اذر
بطن شکم
بسیار مهربان ودود
مثل‌ها و مانندها نظایر
میوه باب گلو هلو
اسب باربر غیر اصیل یابو
عاشق دلداده
بدین جهت لذا
نت چهارم فا
نمک اسید سولفوریک سولفور
پنجه انسان چنگ
پایداری و ثبات دوام


جواب مرحله ۸۸۵ جدولانه ۱

اثر ایرج پزشک زاد خانوادهنیکاختر
با فوریت و شدت ضربتی
آتش گرفته سوخته
وابسطه متکی
مجسمه شیر خفته ابوالهول
کشور اروپایی اذربایجان
اثر پرویز قاضی سعید تابوتسرخ
کشور سیگار برگ کوبا
هوس خانم باردار ویار
مالک و صاحب ذو
گلاویز شدن دراویختن
تاب و توان تیو
صدای آزار دهنده نویز
آری بلی
شهریه ماهانه
محل هلاکت مهلکه
بالا آمدن آب دریا مد
کاهگل ویم
واحد پول مشترک اروپا یورو
فرمانروا سلطان
پرنده‌ای شکاری یوهه
انتخاب گزینش
شناسنامه سجل
لیاقت نان خوردن هم ندارد حیفنان
عیب و ننگ عار
نیکویی و احسان لطف
اثر فرشته ساری قابهایبیتمثال
هیدروکربنی مایع و سمی گزیلن
آهوی ختن اف
اهل مکه مکی
عنوان درشت روزنامه تیتر
به ناز خرامنده طناز
زنبور عسل نحل
به این زودی حالاحالا
ظرف استوانه ای مایعات بطری
نفوذ کامپیوتری هک
متعصب نسبت به عقاید کهنه متحجر
اندازه فیت
تنها یگانه
نیستی فنا
نادرست و خطاکار مبطل
تکیه دادن لمیدن
نصف نیم
فرزند ولد
خمیده منحنی
از سختی چیزی کاستن سادهکردن
غار و پناهگاه کهف
بداخلاق و بد معاشرت گوشتتلخ
از شهرهای استان مرکزی فرمهین
مهربانی و دلسوزی رحمت
کل همه
بخت و طالع فال
آن سوی سقف بام
ورزش محبوب آمریکایی بیسبال
درون چیزی باطن
پوست دباغی شده نرم جیر
شتربان جمال
پیروز مسابقه برنده
سبب علت
مانند بودن تشبه
بی‌همسر مجرد
گوشت راسته فیله
همگان عامه
یگانه اوحد
دلداده بیدل
انتها یا قعر چیزی ته
الفبای موسیقی نت
گفتار نطق
درک و شعور فهم
زاویه خارجی نبش
گفتگو کردن مکالمه
تنپوش زنانه یل
از خواهران برونته ان
واحدی در سطح ار
تازه ترکی ینی
عدد سوتی سه
دارایی ثروت
علف گربه سنبلالطیب
نوک کوه قله
مدینه شهر
ستایش کننده مادح
پارچه زردوزی شده لندره


جواب مرحله ۸۸۶ جدولانه ۱

از تیم‌های لیگ دسته اول ملوانبندرانزلی
شکیبایی صبوری
از لبنیات ماست
حیوان مرده خوار کفتار
تصدیق انگلیسی یس
هواپیمای بی‌موتور گلایدر
تازه و شاداب خرم
جهت ور
آحاد در ریاضی یکان
حکومت مردم بر مردم دموکراسی
فوتبالیست ایرانی امیرخلیفهاصل
کوزه سفالی سبو
کوشنده ساعی
سخن درست راست
روغن فروش دهان
قورباغه درختی وک
باغ افلاطون اکادمی
خط فرضی زمین استوا
سرشماری امار
تیم فرانسوی رن
گردنکش و ستمکار جابر
پولدار دارا
زن تازه زاییده زایو
اثر شاتوبریان رنه
پسوند شباهت سا
شگفت‌آور عجیب
روح و جان روان
شرم و حیا ازرم
سنگین و وزین وجین
ندا دهنده نادی
نژاد ایرانی اریا
امید ارزو
حمام بخار سونا
مبهوت گیج
محل اتصال دو چیز بند
نوعی کنسول بازی سونی
فلانی یارو
قلعه و حصار اورا
رازها اسرار
ماه رومی ایار
کمک رسان یاور
مادی‌گرا ماتریالیست
از هفت‌سین نوروزی سمنو
تصدیق روسی دا
پیامبر نقاش مانی
قسمتی از پا زانو
زنهار خواستن امان
شهر اردبیل نمین
نشان دهنده زمان ساعت
روایت کننده راوی
گردآوری شده مدون
به پایان رساندن اتمام
باب روز مد
قاره پرجمعیت اسیا
آب روان و جاری سیال
سوره مورچه نمل
گرفتاران و دربندان اسرا
گل باغچه‌ای اهار
رفوزه رد
نوعی بستنی لیوانی
درآمد عایدی
ورم رگ‌های پا واریس
ماه هشتم میلادی اوت
جای گردش مدار
پول خرد هندوستان انه
پهلوان یل
مساوی شطرنج پات
درس نوشتنی املا
مادر باران ابر
سبک موسیقی رپ
عدد هندسی پی
واحد طول انگلیسی یارد
به دست آوردن کسب
پایتخت ساموآ اپیا
قاتل سیاسی تروریست


جواب مرحله ۸۸۷ جدولانه ۱

ضعیف و مردنی مفنگی
ذره باردار یون
سارق و دزد لص
آبگیر ژی
گیاه بوریا کخ
فن آشپزی دستپخت
کفش چرخ‌دار اسکیت
تابستان صیف
نوعی مسکوک قدیمی مغولی اقچه
استخوان سینه قص
بی بند و بار ول
خالی کردن تخلیه
صدا صوت
نوعی خودرو ون
سپاس گزارنده شکور
به ویژه خصوصا
تیفوئید حصبه
تفاله تخ
راست نیست چپ
زیبا قشنگ
نوعی میمون گوریل
فرود آمدن در جایی حلول
زشت و بی‌ریخت ایکبیری
کشور آفریقایی مصر
سازی شبیه کمانچه گچک
دشمن متخاصم
فایده و اثر خاصیت
اثر جواد مجابی کتیبه
فقیر دستتنگ
خیالی موهوم
پای چلاق شل
نظر دوختن رصد
ار حروف الفبا صاد
باربر بیابان شتر
تیشه بزرگ تش
کوچک که
برجسته زیر گونه لپ
درخواست طلب
خاک کوزه‌گری رس
خروش غرنبه
خلاصه کردن تلخیص
لانه پرندگان چخ
علف هرز خو
حیوان باربر الاغ
نگاه نظر
کجی پیچش
گیاه جنگلی درخت
بافته تنیده
کلام معتبر نص
گودی عمق
چهره شطرنجی رخ
خاص گردیدن تخصص
برهنه و ساده پتی
حرف خوردنی نون
شناسنامه سجل
بزرگی عظمت
پایتخت تیمور شرقی دیلی
هموار شدن تختشدن
نژاد نسب
اتیکت برچسب
به رو خفته دمر
دارای دو مفهوم متفاوت دوپهلو
توهین کردن اهانت
بدون دلیل بیجهت
واحد پول شیلی پزو
سر کوه شخ
راستگو صدیق
کتف و شانه خا
وابسته منوط
بخشنده پردل
دورتر اقصی
وسیله سوراخ کردن مته
راه و روش مشی
از سبزی‌های خوردنی پیازچه
تنگ چشمی بخل
فصل ها فصول
سقف برآمده و گرد قبه
سرچشمه منشا
مادرشوهر خش
کمان قوس
واحد سطح ار
از گناه کسی گذشتن بخشودن
رهایی خلاص
کریستالی بلورین
جنب و جوش آزار دهنده شیطنت


جواب مرحله ۸۸۸ جدولانه ۱

اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی افسانهها
تاتو خالکوبی
یونجه قت
کاسنی تلخک
از سوره‌های قرآن طارق
نکوهیدن و بدگویی ذم
مأمور اجرا اردل
کاملا، تماما مطلقا
دزدیدن اختلاس
به حضور خواستن استحضار
بوستان شهری پارک
اجاره‌بها کرا
ارسال هوایی توپ سانتر
کوبیدن و خرد کردن سودن
فریم عینک قاب
آرواره سق
ماما قابله
نوعی ارابه درشکه
یگانه وحدانی
ذکاوت نبوغ
پیامدها نتایج
میل رغبت
شرکت سازنده بازی ویدئویی سگا
سرکش چموش
بوی رطوبت نا
کنار و جانب طف
زدن ضربت
تابلویی از ون گوک شبپرستاره
فیلمی از شجاعی فرد میگرن
باورندان اندیشه تلقین
خرما رطب
تمام شد تمت
آشفتگی اغتشاش
سرپوشیده مسقف
موی گوسفند پشم
درگذشت فوت
اصلا و ابدا هرگز
دارای نعمت فراوان بابرکت
حریف رقیب
بند پای زندانیان غل
بدیمن شوم
کل همه
یک خط از نوشته‌ای سطر
از مقامات ارتشی سرتیپ
لقب خاقانی شروانی حسانالعجم
درست و استوار محقق
چیز شی
از مزه‌ها ترش
می‌دهند و رسوا می‌کنند لو
زنگ جرس
گرو گذاشتن رهن
تلفن همراه گوشی
دلو سطل
سایه ترسناک شبه
فرستاده سفیر
مکان جا
اثر حسینقلی مستعان بهشترویزمین
فطرت سرشت
آمیخته سرشته
خبر تازی نبا
به احتمال قوی حکما
دور دهان نس
مفسر شارح
چوب پوشش خانه هرس
نانوا شاطر
آقای آلمانی هر
چینه دیوار دای
حمل کننده لاشه لشکش
باور داشتن به کسی اعتماد
آشیانه مرغ عش
فرمان بردن اطاعت
سرکوب کردن قمع
بن ریشه


جواب مرحله ۸۸۹ جدولانه ۱

اثر اسماعیل فصیح کمدیتراژدیپارس
شهری در ترکیه ادانا
هویدا شدن نمودن
عقیم نازا
از ورزش‌ها بدمینتون
از ایالت های آمریکا نیوهمشایر
به تدریج اندکاندک
مهار و عنان زمام
قطعه شرحه
دریای عرب یم
فامیل خویشاوند
چینه دیوار دای
خشنود کردن ارضا
برتر از گوهر هنر
آزمون امتحان
فرق و اختلاف تفاوت
نوعی شیرینی تر
نگهبان عسس
همسر زن شوهر
دبه در آوردن جرزدن
جمع ضعیف ضعفا
هجرت کننده مهاجر
نیروی زندگی جان
شهر مازندران جویبار
ظرفی بزرگ برای پخت دیگ
موی پیشانی توک
اثر برتراند راسل جستارهایفلسفی
مالش بدن ماساژ
سرای مهر و کین دل
فایده سود
طغیان‌گر سرکش
قسمتی از تخم مرغ زرده
پسر ابن
اجاره ای استیجاری
کشوری در قاره سیاه توگو
چای فرنگی تی
رشک بردن حسادت
تفاله ابریشم لاس
دزد دستکج
خاطر یاد
سرزمین قدیمی در ساحل رود دجله اشور
نوعی زیرپوش رکابی
زخم زدن جرح
پایین، به سوی پایین فرو
سد اببند
حکاکی روی چوب و غیره کندهکاری
اثر آلفونس دوده ژاک
اثر جعفر مدرس صادقی سفرکسرا
گفتگو کردن درباره امری مذاکره
سپاسگزار شاکر
گله گوسفند رمه
واحد طول متر
کشورها ملل
قسمتی از عالم هستی کهکشان
نورانی‌تر انور
وسیله درو داس
ساعی کوشا
ذکر شده مذکور
بربط عود
سعی کوشش
مدرسه قدیمی مکتب
بخشی از بدن سینه
درمان علاج
فریب دهنده دجال
شیر حیدر
پاروی قایقرانان فه
شماره نخستین یک
اردوگاه کمپ
خطا سهو
ترک و رخنه ماز
کلمه شگفتی وخ
تردید شک
حیوان باربر خر
پرتاب کردن رمی
مرگ در سکوت دق
نوعی بازی کودکان الکدولک
سجده کننده ساجد
اثر منصور کوشان دهانخاموش
پراکندن پخش
سم زهر
زرداب صفرا
جای سردسیر ییلاق


جواب مرحله ۸۹۰ جدولانه ۱

اثر امین فقیری سیریدرجذبهودرد
نوعی انگور عسکری
جعبه باکس
خوب شدن از بیماری بهبود
بیماری و مرض دا
بوکس مشتزنی
فلسفه ارسطویی مشا
پایین حوض تگ
اسب سفید رنگ هدنگ
یوتوپیا ارمانشهر
اثر هوشنگ گلشیری برهگمشدهراعی
شکستن کسر
نام خدا در تورات یهوه
عجله شتاب
جنت بهشت
بالا آمدن آب دریا مد
فداکار جانباز
از مشروبات ویسکی
گوشت فروش قصاب
اثر و نشان رد
زره ساز زراد
شهر آذربایجان غربی نقده
پاییز خزان
نگاه کوتاه نگه
یال اسب پش
عضو کابینه وزیر
ورقه برگه
بزرگوار شخیص
سواره راکب
خدمت کننده خادم
رگ پشت ابهر
ضد زیبایی زشتی
واحد فرکانس هرتز
فصیح غرا
فراگرفتن و آموختن اخذ
به راه راست رونده راشد
حفظی ازبر
قطعه‌ای از چیزی که بر آن می‌نوشتند رقعه
آب چرخان گرداب
شهری در ایتالیا ناپل
تعظیم کردن کرنش
مکتب طبیعت گرایی ناتورالیسم
از گل‌های خوشبو زنبق
عدد روستا ده
درختچه کوکائین کوکا
یگانه تنها
نوعی ترشی لیته
پرخور شکمو
دورتر ابعد
بلندتر، بالاتر علیا
بدهکار وامی
درماندگی ستوهی
شکوه و جلال فر
شاگرد مغازه پادو
از پرندگان شکاری قرقی
ناسپاسی کفر
دغل‌کاری در کار تقلب
روز اول هفته شنبه
کلام تعجب وا
شهر خوزستان خرمشهر
تیر عطارد
الطاف الهی نعمات
همنشین چای قند
نوعی جعبه کوچک قوطی
اشاره به نزدیک این
ماده به ظاهر جامد ژل
کوبیدن نقر
گورستان مدینه بقیع
مقابل جزئی کلی
سه کیلو من
تکیه بر پشتی لم
ناگهان یکهو
شستشو دادن با آب غسل
جدایی زن و شوهر طلاق
واحد طول میلیمتر


جواب مرحله ۸۹۱ جدولانه ۱

ناخالص ناسره
خشک یبس
چاشنی سالاد سس
عصب پی
پایگاه اینترنتی وب
افروختگی اشتعال
برانگیختن شوق هر کسی تشویق
سازمان آمریکایی سیا
ابزار دفاعی نیزه
از غلات جو
تنها تک
طایفه قبیله
نوعی یقه ارو
کافی بس
همدم انیس
چوب پلیس باتون
خالق سه تفنگدار دوما
علامت بیماری تب
حرف همراهی عرب مع
پدر عمار یاسر
مقابل متن حاشیه
ستون خیمه دیرک
اطراف پیرامون
توخالی تهی
اندوه حزن
داد و ستد مبادله
خدای آفتاب اپولو
مهمانی ولیمه
سرراست مستقیم
اصل چیزی ماهیت
الفبای موسیقی نت
قسمت سهم
جوان شاب
کندن گور نبش
تکان سک
علامت مفعولی را
پژمرده لس
جای خالی از هوا خلا
تصدیق بیگانه یس
هنر نمایشی تیاتر
تسبیح ستایش
دو یار همقد اا
پروردگار رب
روستاها دهات
دور افتاده پرت
ماهی فروش سماک
پرچم بیرق
کارگزار مباشر
معبر رود پل
آقا میر
گشوده وا
تفریق منها
چاق سمن
رنگ آسمان ابی
حرف یونانی یتا
پماد مرهم
قاره وسیع اسیا
یادگار یادمان
دو مصراع از شعر بیت
جمع بندر بنادر
نشانه ایت
فرستاده شده مرسوله
هر نوع وسیله نقلیه سواری
مخزن نیروی برق باتری
جامه صاف کن اتو
عامل وراثت ژن
نسبت بین زن و شوهر همسر
پایه اس
برادر کاکا
درس نگارشی انشا
مقابل فروش خرید
میوه تنبل کدو
با اهمیت مهم
ترکیب ساختار
گل ته حوض لای
مرکز مازندران ساری
پخش و پلا ولو
قابله ماما
سودای ناله اه
نهر رود
چرک زخم هو
فن رسیدن به هدف راهکار
خدایی الهی
بی‌ارزش بیهوده
نوعی صفت همانی


جواب مرحله ۸۹۲ جدولانه ۱

دارای لکه‌هایی همچون پلنگ الاپلنگی
غده خوراکی لایه لایه پیاز
زیر پا مانده له
روزهای مهم مذهبی ایامالله
شایستگی صلاحیت
اندیشیدن تفکر
کشوری در قاره سیاه توگو
از شهرهای استان یزد میبد
مشروع تفصیلی
تیم فوتبال اسپانیایی الچه
از ایالات آمریکا اوکلاهاما
دارا شدن تملک
جانشین دکمه زیپ
نوعی زیرپوش رکابی
از شبکه‌های ارتباطی تلگرام
مانند همچون
ابله و احمق بل
نقش هنری رل
گرم و سوزان حار
کوتاه مختصر
مانند همچو
خوش‌گذرانی و شادمانی عیش
خوردن و آشامیدن میلکردن
اثر حسینقلی مستعان ازشمعپرسقصه
کارگر عمله
رشوه پاره
وسیله تقویت شنوایی سمعک
بی سر و سامانی اختلال
روانه شدن عزیمت
گیاه بالا رونده پیچک
کارگر کشتی جاشو
عدد ماه سی
نیم صدای زنبور وز
کوزه بزرگ هب
موی پیشانی توک
سربلندی عزت
مادر ترکی انا
جای ریختن خاکروبه مزبله
روز عرب یوم
شهر سیستان و بلوچستان زهک
پاداش هنرنمایی نازشصت
قبل از طبقه اول همکف
دوره ده ساله دهه
گمان، ظن زعم
بخشش کرم
ظهر نیمروز
گستاخ جسور
بوی پشم سوخته کز
ضد و نقیض بودن تناقض
شهر قم کهک
تگاب قیف
محافل مجامع
اثر رنه دکارت اصولفلسفه
روباه فرنگی فاکس
توان قوت
تاج خروس کرت
تیم فوتبال فرانسوی نیس
لکنت ناگهانی زبان تپق
فایده معنوی فیض
آتشدان منقل
دانش آموختن دراست
زنگار دل رین
مرد بزرگوار شیخ
رسته‌ها صفوف
روشنایی ضو
واژه شگفتی اوه
برهنه ورت
مرد سالخورده و با تجربه ریشسفید
صدادار مصوت
در زمان تعیین شده سروقت
کشور مملکت
تنگ‌نظر ضیق
وسیله روشنایی بخش لامپ
شگرد لم
محل اتصال دو استخوان مفصل
زمین ارض
حیله‌گر دغل
دشمن خصم
مقدار برق باتری شارژ
شریک و همکار همدست
پرچم لوا
نان نازک لواش
پارچه پاک کردن دست دستمال
واژه لغت
منقار مرغ تک
صورت مجلس مذاکرات سیاسی پروتکل
نیمروز ظهر
پوشاک بافتنی ژاکت


جواب مرحله ۸۹۳ جدولانه ۱

رمان‌نویس معروف لهستانی ولادیسلاوریمونت
چرم براق ورنی
محال ناممکن
درخت جنگلی راش
گرفتنی است نه دادنی حق
محل نخجیر شکارگاه
جلودار پیشقراول
فرمانروایان امرا
خوش‌باور هالو
منقار مرغ تک
متقاضی خواهشمند
پادشاهی کیی
طباخ اشپز
دیوار بلند ترا
شهر کردستان دهگلان
درختان اشجار
بچه دزد معروف ال
پیروان پیامبران امم
جستجو کاوش
میزان دوری دو چیز فاصله
لقب اشرافی عثمانی پاشا
فناپذیر و مردنی رفتنی
تکبر کردن فره
رنجش ازردگی
مقابل جزئی کلی
رسته صنف
اثر یوهان ولفگانگ فون گوته دیوانغربیشرقی
آرزومند نبرد است رزمجو
ناله و فغان وح
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند مار
اسب باربر غیر اصیل یابو
انواع، اقسام صنوف
گرم و سوزان حار
شهری در پاکستان فیصلاباد
شهر روی آب ونیز
برکت ری
نام مردانه بهزاد
تا، تا آنکه حتی
برانگیخته شدن هیجان
پالان شتر رحل
خواهر باجی
صفحه ذخیره اطلاعات دیسکت
خالص ناب
سبزی سالادی کلم
بی‌اندیشه سخن گفتن بداهه
اثر علی شریعتی ماواقبال
سوتی گاف
بگو مگو یکیبهدو
جویدن خاییدن
سنگین وزین
واحد شمارش شتر نفر
شرمنده خجل
عشوه ناز
به تاراج برنده یغماگر
امیدوار راجی
زمان حال بودن است
فرود آمدن نزال
پرآشوب ناامن
عادت و خو داب
بد گفتن از چیزی مذمت
از آتش زنه ها فندک
دانشجوی علوم دینی طلبه
طلبکار و وام دهنده داین
ریز نمرات بارم
پدر ابوی
بلی آلمانی یا
آب مروارید تم
انباره پیل
شکل، هیئت طرز
حیوان چراندنی غاز
سقف سغ
بالای فرنگی اپ
قورباغه درختی وک
حیله‌گر دغل
از خواهران برونته ان
اظهار محبت عاشقانه عشقبازی
از سازها رباب
فراگشت انابولیسم
واژه لغت
شهری در سیستان و بلوچستان زهک
سنگینی و متانت وقار
لبه تیغ یلمان


جواب مرحله ۸۹۴ جدولانه ۱

اثر امین فقیری دوچشمکوچکخندان
الاغ وحشی گورخر
سیمرغ عنقا
کلانتر کمیسر
کاغذ نامرغوب وب
نمایان پدیدار
نوعی بیماری عفونی مسری وبا
گفتگوی اینترنتی چت
پشیمان نادم
منضبط باانضباط
پایتخت جمهوری دومینیکن سانتودومینگو
گوسفند جنگی قوچ
دانا فهیم
مادربزرگ بیبی
شادمان شدن بهجت
دو یار هم‌قد اا
توفان تندباد
دستور برای انجام کاری سفارش
هوس خانم باردار ویار
پیچ و تاب خم
عرق روسی ودکا
ماده‌ای در کودهای شیمیایی اوره
میوه گرمسیری انبه
پیش ضمه
سوسمار ضب
شهری در انگلستان یورک
فریب حیله
روان جاری
توده غله خرمن
میله حلاجی وشنگ
ستوده‌تر احمد
نقشه‌کش طراح
بیرون کشیدن تیغ از غلاف اختن
بوی خوش عطر
ترک دیار کوچ
بخشنده واهب
ظرف استوانه ای مایعات بطری
تاریکی ظلمت
آلوی خشک لواشک
شیون و زاری ندبه
نماد مظهر
اثر مهدی اخوان ثالث اخرشاهنامه
صفحه اعلان پانل
ریسمان نخ
پوشیده از طلا مطلا
اشاره به دور انها
حمل کننده لاشه لشکش
یکنواخت همگن
ریسمان رشته
بی‌دین ملحد
ماده‌ای برای سوزاندن سوخت
ستایش پرستش
مالک و صاحب ذو
عود بربط
شهر خوزستان ایذه
بدین جهت لذا
نقصان کاهش
مباشر وکیل
شب روستایی شو
مرض ناخوشی
به هم یاری کردن تعاون
پارچه پوشش صورت روبند
هر چیز بسیار ریز ذره
افراد و اشخاص احاد
پرده‌دری هتک
از مذاهب بودایی ذن
همان دهان است دهن
از سایت‌های معروف یاهو
کودکی و خردی صغر
ناپسند بد
من و تو ما
شایسته‌تر اصلح
ماده چسبناک تنه درخت صمغ
مادر پیامبر اسلام امنه
تلف کردن هرزدادن


جواب مرحله ۸۹۵ جدولانه ۱

با هم برابر شدن تطابق
اسب رستم رخش
کاکل اسب فش
زمین سبز و خرم چمن
وسیله شکسته‌بندی اتل
باران تند و شدید رگبار
از جنس نمد نمدین
رفتار به ناز چم
بردگی رق
عنوان‌بندی تیتراژ
شهری در انگلستان بیرمنگام
عهد و پیمان شرط
نافرمان یاغی
کتف و شانه خا
آراسته شده مزین
وابسته به چیزی مبتنی
مرهم امروزی پماد
صدای در زدن تق
جوان بی‌تجربه غر
شبی که در آنیم امشب
برخلاف مغایر
زیر پای راننده پدال
مهارت زیاد زبردستی
زیر نظر گرفتن ستارگان رصد
عضو متفکر مغز
سرسری شستن تفمالی
شهری در ترکیه ازمیر
نگهبان قلعه دژبان
اجرا شده برگزار
دگرگونی تغییر
خاص قح
جا کردن نصب
طرف برنده کارد لبه
پشت گردن قفا
خط‌کس مهندسی تی
تکذیب رد
خدای دروغین بت
بنده عبد
صدف‌نشین در
از ابزارهای جنگی عراده
کاری را به زور بر عهده کسی گذاشتن تحمیل
رنج و محنت لگ
شکم بند طبی گن
چهار اربع
موی پیچیده جعد
از اندوه رها شدن تسلی
اصلا و ابدا هرگز
فهرست قیمت کالاها تعرفه
بادبان کشتی جل
اثر احمد محمود مول
همان ته است تگ
کرم خورده کرمو
هوشیار ذکی
مادر ترکی انا
طلای سیاه نفت
همراهی و مشارکت معیت
پرده و حجاب پوشش
دو برابر متضاعف
نزد عرب عند
بینی فیل خرطوم
نخ‌های افقی پارچه پود
اثر محمد محمدعلی چشمدوم
حساب کردن شمرده
فهماندن به احمق خرفهم
خنزیر خوک
قوم کم‌حرف لر
کوچک و ظریف مچول
تیشه بزرگ تش
دختر گشتاسب همای
کندذهن خرفت
ردیف رسته
گوارش هضم
کمتر اقل
نوعی حکومت دارای پارلمان مشروطه
ورزش مفرح شنا
غلیان جوشش
سخت‌تر اشد
سرشماری امار
تفاله تخ
پرشگاه سکو
نام قدیم کلیبر بذ
مجاب شده متقاعد
آسیاب به آن است نوبت
بی دین لامذهب
جانشین خلیفه


جواب مرحله ۸۹۶ جدولانه ۱

اتاق غذاخوری سفرهخانه
یکی از سه گروه بزرگ آریایی قومپارت
مرتجع لاستیکی کش
از لبنیات پنیر
ماه هشتم ابان
دوستی ود
کفش قدیمی ارسی
آش هفت دانه دانکو
بی حساب و بی اندازه بیشمار
برج آجری دامغان چهلدختر
گرفتار دچار
هر یک از تیغه های پروانه پره
گیاهی نباتی
باطل کننده ناسخ
عیش و لذت کیف
مرغ انگلیسی هن
عظمت کبریا
دلیل و حجت برهان
علم سخنوری ادبیات
پیشوای مسیحی کشیش
جهان کیهان
زمان مرگ ممات
منفک جدا
پسندیده حمید
کوچک که
پرحرفی ور
کند ذهن و ابله خرفت
صبور و شکیبا خویشتندار
تصغیر مردم مردمک
از استان‌ها سمنان
زادگاه نیما یوش
نی تو خالی نال
ترکیب و مخلوط امیخته
فرآیند ساییدن سایش
گمان حدس
نخ تابیده ریس
سایبان درشکه کروک
از کوه‌های جنوبی ایران اهوران
قفل چوبی کلون
حس بویایی شم
تحت زیر
پسوند آلودگی ناک
مرکز استان گیلان رشت
از فرزندان چنگیزخان اکتای
همدستی برای توطئه ساختوپاخت
روانه گسیل
فیلم سیاسی معروف زد
تکان و جنبش لرز
حرف صلیب تی
پراکندن نشر
واحد شمارش مغازه باب
روادید ویزا
ظرف لباس‌شویی تشت
قماش خانه خاش
بلوا اشوب
تفاله تخ
کنایه از طمع زیاد ناخنتیزکردن
سخن گفتن تکلم
آوازخوان مترنم
حرکت هوا باد
کمک کردن یاری
عید ویتنامی‌ها تت
مرتاض جوکی
شهر خوردنی شام
کت کاموایی ژاکت
عریان رت
خوردنی پس از غذا دسر
تفرجگاه ساحلی پلاژ
به مقصود نرسیده نامراد
علامت جمع ان
همانند و برابر یکسان
نوعی پخت برنج کته
آواز نیکو ترنم


جواب مرحله ۸۹۷ جدولانه ۱

اثر محمد حجازی خلاصهتاریخایران
فراوانی وفور
از صور فلکی دباصغر
پری شکم از باد نفخ
درون چیزی لا
سترده تراشیده
شمشیر برنده حسام
ابزار و وسایل اثاث
شهر توریستی ترکیه استانبول
ریز ریز نمنم
نیکو و بدیع فافا
نجات دهنده منجی
پیشکش و هدیه نثار
دینام مولد برق توربین
اثر عباس معروفی تمامامخصوص
کوشش مجاهده
مغرور غره
اول امری وهله
نرم‌تر از ریگ شن
عزیز و محبوب دلبند
جنس ماده مونث
رویارویی مقابله
از گازهای آلی اتیلن
سیاه دیجور
دارای اعتبار و ارزش باابرو
گناهکار مجرم
اثر هوشنگ گلشیری نمازخانهکوچکمن
دو یار هم‌قد اا
پسوند پیدا کننده یاب
شهراداری قدیم بلدیه
اندیشه‌ها تدابیر
روی‌بند نقاب
واحد اندازه‌گیری مایعات لیتر
ملازم ندیمه
از ظروف پرمصرف آشپزخانه ماهیتابه
پایانی نهایی
آواز حزین زخ
زادگاه مولانا بلخ
دیده شدن رویت
منفذ نفوذ آب در زمین ابدزد
آسیب‌ها افات
متناسب با ذوغ و سلیقه بابدندان
بستوه زله
باقی جان نا
یوزپلنگ آمریکایی جگوار
نیکوکار خیر
مثل و مانند نمونه
اسفنج ابر
مخلوطی از خشکبار اجیل
به تنهایی یکتنه
چین خوردگی سطح آب موج
چین پیشانی اخم
تریاک افیون
کشور آفریقایی زیمبابوه
همان یقه است یخه
صیاد ماهی ماهیگیر
رقیق و کمرنگ ابزیپو
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان توکا
ظرف مرکب امه
جراحت کودکانه اوخ
شهر باستانی ایران شوش
بیزاری انزجار
شکل، صورت هییت
پایتخت فلسفه اتن
طلبکار و وام دهنده داین
آنچه در شب بدرخشد شبنما
افسرده پکر
شفاعت کننده شفیع
امروزی مدرن
فرشته سروش
پیرامون دهان جانوران پوزه
کرگدن ریما
کامل کننده مکمل
کاغذ نامرغوب وب
ترمز چهارپا هش
حسن معاشرت ادب
ستاره‌ای در دب اکبر سها
حرص شدید ولع
فرانسه قدیم گل
بلی آلمانی یا
به دنیا آوردن زا
پسر پور
روغن و چربی په
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها اچارکشی
بزرگ کبیر
اثر امیل زولا پولوزندگی
فرو بردن بلع
شام عشا
همگان عموم
جای داده نهاده


جواب مرحله ۸۹۸ جدولانه ۱

اثر پرویز قاضی سعید پشتانمردابوحشی
مربوط به حمل و نقل است نقلیه
نام ستاره‌ای نورانی عیوق
سخن گفتار
دو یار هم‌قد اا
جنبیدن چیزی در جای خود اهتزاز
قلمه گیاه نشا
کتف و شانه خا
مقیمان سکنه
طلوع کردن افتابزدن
اثر صادق هدایت افسانهافرینش
زمان وقت
پیشینیان قدما
پراکنده شتات
عمامه و دستار میزر
منقار مرغ تک
سجاده جانماز
شهر گلستان اققلا
شادمان شدن بهجت
پول ژاپن ین
کندر رومی رماس
سردتر ابرد
اول امری وهله
نیکویی بهی
طایفه‌ای از ترکان غز
پماد قدیمی مرهم
درونی ذهنی
ناله سگ زوزه
تنگه جنوبی هرمز
اندوهناک حزین
خوره جذام
آوازی از گلو خرخر
نوعی حربه دسته‌دار دهره
لوس ننر
یگانه احد
قسمت‌های تشکیل دهنده اجزا
بسته و منعقد لخته
تاریکی ظلمت
دشنام ناسزا
صفحه تصویر لوحه
نماد مظهر
فایده و سود دانستن غنیمتشمردن
شعر عاشقانه گفتن تغزل
تیر پیکان دار یب
شهر آذربایجان شرقی اسکو
آبی که سه طرفش خشکی است خلیج
وسیله توقف ترمز
مفصل پا زانو
پرسش از جا و مکان کسی سراغ
قطار زیرزمینی مترو
شهری در چین شنزن
افزون‌تر بیشتر
نیلوفر فل
زودرنج حساس
برآمدن آفتاب طلوع
پاپوش کفش
پاکیزه مطهر
افسار لگام
سه کیلو من
نااستوار متزلزل
از روی قاعده اصولی
پاک کردن زدودن
قورباغه وزغ
جنگل کوچک بیشه
شوخ و شیرین رفتار شنگ
آذرنگ غم
همراه مرج حرج
بعیدتر ابعد
کم وزن سبک
ناله و فغان وح
کافی بس
نوعی تخم مرغ رسمی
حسن معاشرت ادب
گیاه چهارپا شبدر
تیزفهم نکتهسنج


جواب مرحله ۸۹۹ جدولانه ۱

درخواست محترمانه خواهش
از چهار عمل اصلی ضرب
بانگ غو
حرف فراری جیم
گناه بزه
برابر شدن توازی
ساختمان قدیمی کلنگی
پسوند تصغیر چه
ژنرال جنگ های انفصال لث
جاسوس خبرچین
تزریق واکسن آبله ابلهکوبی
آبدست وضو
عدد دو رقمی هجده
نشانه مفعولی را
قسمت اصلی ذره‌بین عدسی
مقتضی لازمه
ایستادن توقف
کهنه و پوسیده رث
فلس ماهی کچ
صندوقچه جعبه
روزی داده شده مرزوق
دوری کردن از بدی تنزه
آگهی اطلاعیه
پشم شتر وبر
یاری مدد
ربودن به چابکی قاپیدن
بیهودگی یاوگی
عقلایی منطقی
آسیب ناشی از آتش سوختگی
رودی در گلستان قرهسو
اجاق مخفی فر
خشک مزاج یبس
مسابقات سراسری لیگ
دوره مشخص در یک فرایند فاز
روی و رخساره خد
در هم پیچیدن لف
استخوان سینه قص
به راستی حقا
حرف هفدهم یونانی رو
معایب نواقص
بسیار ثروتمند خرپول
جوش خمیر وز
از به پا کردنی‌ها شر
بدون شک یقین
تصدیق عرب نعم
بالا رفتن صعود
حاوی پروتئین است گوشت
روزگاران اعصار
چوب خوشبو ند
وسیله سوراخ کردن مته
گیاهی است خاردار یز
پیدا واضح
نیرو و قدرت قوه
قلعه کوچک ارگ
ماست چکیده لور
مفهوم معنا
شعله آتش الاو
نقاب زنان ترک یاشماق
از سوره های قرآن کریم علق
به ویژه خصوصا
ذره بنیادین اتم
از ایالات آمریکا ایداهو
لب ساحل کرانه
شخصی خصوصی
حنجره حلق
بین لا
گمراه کننده ضاله
آسیب اک
برخی بعضی
دیوار قلعه حصار
مایعی بی‌رنگ و معطر بنزن
انسان بشر
داستان کوتاه متل
دوبله کننده دوبلور
رود مرزی ایران و ترکمنستان تجن
زندگی، حیات محیا
حرف دوم یونانی بتا
چو حل گشت آسان شود معما
درک و ادراک حس
کمبود نقص
عزیز تازی ام
در کنار گرفتن احتضان
اسباب عروس جهاز
دارای هیکل درشت تنومند
طبع سلیقه


جواب مرحله ۹۰۰ جدولانه ۱

روشن کردن فروزاندن
فراوان زیاد
خداوند رب
اثر منصور یاقوتی سالکورپه
محل سکونت درویشان خانقاه
جار و جنجال غوغا
تندرست سالم
عشوه گر لوند
برشته سوخاری
شهر کهگیلویه و بویراحمد باشت
اثر آنتوان چخوف باغالبالو
تیرگی تاری
کلک دوز
صفه ایوان
شلیل تالانک
اختاپوس هشتپا
بوی رطوبت نا
از به پا کردنی‌ها شر
نیروها قوا
فراخ جادار
دوشنده شیر هاشم
همگان عام
روان گشتن جاریشدن
اثر رجب علی اعتمادی شاهددراسمان
خوشگذرانی عشرت
استر قاطر
افزونی مزید
پسر شاه شاهپور
کشتی سفینه
مخلوط و درهم قاتی
وسیله روشنایی بخش لامپ
سه کیلو من
کوتاه و چاق غک
بخار دهان ها
گهواره ننو
خوک وحشی ساد
باد برین صبا
اتفاقا ازقضا
خوب نغز
رهن گرو
مرکز استان اصفهان اصفهان
از ماه‌های رومی تموز
ناگهان خودمانی زرت
مرزبان کیا
فرو بردن بلع
بی معطلی بیدرنگ
مانع و بازدارنده عایق
رود شمال خوزستان دز
عرض حال عریضه
تباهی ورب
مشکل سخت
ستیز کننده معاند
اثر امین فقیری غمهایکوچک
گمراه کردن اغوا
خطی در دایره وتر
حرص شدید ولع
ار حروف الفبا صاد
بریدن شاخه‌های زاید هرس
زاویه خارجی نبش
دانش شناخت وزن شعر عروض
غذایی با اسفناج نرگسی
گزیده‌تر اخص
سنگریزه ریگ
آراسته شده مزین
چربی په
از حروف یونانی یتا
ماهی فلکی حوت
آرامگاه قبرستان
با برنج خورند خورش
اثر مهشید امیرشاهی درحضر
تعدی تجاوز
نوعی ماهی شیم
عذرخواهی پوزش
کلمه درد اخ
تویی لاستیک خودرو تیوپ
تکه چوبی برای شکافتن کنده گوه
از افعال ربطی است
بخشی از اوستا گات
از نوشت افراز مداد
پلیدی و ناپاکی نجاست
جوی نهر
از عناصر فلزی کروم
خشمگین شدن جوشزدن
اندوهگین اسی
همان ته است تگ
درختی با میوه شیرین شاهتوت
درنگ کردن مکث
شهر خراسان رضوی درگز


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.