برای تلفن های همراه تا امروز آن قدری بازی تولید شده است که تقریبا هیچ کس نتواند ادعا کند بازی موبایلی مطابق با سلیقه او وجود ندارد. این تنوع در بازی های موبایلی به حدی بالا است که مشابه آن را حتی نمی توانیم در بازی های تولید شده برای کامپیوتر و حتی کنسول های بازی مشاهده کنیم. به همین علت است که حتی اگر سبکی را دوست داشته باشید در برخی از موارد هزاران بازی در آن سبک برای شما وجود دارد که می توانید آن را امتحان کرده و از انجام دادنش لذت ببرید. بازی زیبای کلماتیک از آن دسته بازی هایی است که کاربر را به دنبال خود می کشاند تا مسیر مشخصی را طی نموده و به پایان راه برسد. این بازی در دسته بندی خانواده بزرگ بازی های کلمات و دانستنی ها قرار می گیرد که میلیون ها بار توسط کابران ایرانی دانلود شده اند. شاید کلماتیک در آینده یکی از قطب های اصلی جذب کاربر به بازی های ایرانی باشد.

گرافیک بازی کلماتیک یک گرافیک روان و چشم نواز است که با ترکیب طراحی های زیبا و استفاده از کامپوننت های سبک این امکان را فراهم می کند تا بتوانید این بازی را بر روی ارزان ترین تلفن های همراه هوشمند نیز نصب کرده و از انجام آن لذت کافی را ببرید. خبر خوب برای کاربران تلفن های همراه آی او اس این است که بازی کلماتیک برای این سیستم عامل همانند سیستم عامل اندروید تولید شده است و این کاربران می توانند هم اکنون این بازی را به صورت رایگان از مارکت های مربوط به آیفون دریافت نمایند. اگر این بازی برای شما جذاب بوده است و دوست دارید دوستان خود را به بازی دعوت کنید به راحتی می توانید در بازی لینک شخصی خود را برای آن ها ارسال نموده و هم آن ها را به بازی زیبای کلماتیک دعوت کنید و هم در ازای این دعوت از سوی بازی کلماتیک جایزه دریافت نمایید. به دلیل آن که بیشتر کاربران سایت جواب کده خواستار پاسخ های بازی کلماتیک از ما بوده اند تصمیم گرفته ایم پس از بررسی این بازی محبوب، جواب های کامل آن را در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

نکته: کلیه ی پاسخ های این نسخه از بازی، دارای تغییرات کلی بوده، به طور کامل جایگزین پاسخ های قبلی می شود پس حتماً آخرین نسخه بازی را استفاده کنید

 

۱- آب، بابا
۲- با، ابا
۳- ری، رای، یار
۴- بت، تب، تاب
۵- لب، بلا، بال
۶- شک، کت، کش، تشک
۷- زر، ورز، روز، زور
۸- نو، ون، نوچ
۹- بز، رب، رز، زبر
۱۰- دم، کد، مد، کم، کمد
۱۱- کم، نم، نمک
۱۲- ته، تی، تهی
۱۳- نیک، یکی، نیکی
۱۴- سال، فال، لاف، سفال
۱۵- کته، هتک، تکیه، تیکه
۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه، شهیر
۱۷- حرص، حریص، حصیر، صریح
۱۸- نی، ننگ، نگین
۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
۲۰- مچ، مه، چشم، چشمه
۲۱- روز، زبر، بروز، برزو
۲۲- پر، پا، روا، پارو، پروا
۲۳- ارم، آدم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد
۲۴- امن، نام، نما، امان
۲۵- انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس
۲۶- یک، نیک، عینک
۲۷- هوش، هوس، شوسه
۲۸- نوا، نان، وان، نانو
۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
۳۰- ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- کویر، کوری، کروی
۳۲- هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین
۳۴- آیه، آهن، ناهی، آهنی
۳۵- نخ، خان، خانه
۳۶- رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
۳۸- وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما
۴۱- آس، سن، سان، آسان، ناسا
۴۲- تی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی
۴۳- اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد
۴۴- زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده
۴۵- ورز، شور، روش، وزش، ورزش
۴۶- باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب
۴۷- تر، دف، فر، ترد، فرد، دفتر
۴۸- داد، مدد، دام، دما، مداد
۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
۵۰- یکه، سکه، کیسه
۵۱- بته، بست، بهت، بسته
۵۲- بیم، بیمه، مهیب
۵۳- اسد، داس، دیس، سید، یاس، اسید
۵۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
۵۵- ماه، ماهی، مایه، مهیا
۵۶- دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند
۵۷- زره، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره
۵۸- ساق، یاس، ساقی، قیاس، سیاق
۵۹- ابر، شار، برش، بشر، بارش، شراب
۶۰- امن، دام، دما، ندا، نمد، دامن، نادم، نماد
۶۱- هار، بار، بها، راه، بهار، راهب
۶۲- لک، هل، کله، لبه، لکه، کلبه
۶۳- ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد
۶۴- تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت
۶۵- مو، مزه، موز، موزه
۶۶- سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی
۶۷- کک، چک، کوچ، کوک، کوچه
۶۸- سفر، سرفه، سفره
۶۹- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
۷۰- امر، ران، نرم، مار، امن، رام، رمان، منار
۷۱- جهل، جمله، مجله
۷۲- خر، رخ، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ
۷۳- گوش، گوی، گوشی، گویش
۷۴- شل، لش، یل، شلیل
۷۵- مو، می، وام، مایو
۷۶- نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا
۷۷- ساق، سقا، ساقه
۷۸- کمر، کرم، مرز، رمز، مرکز
۷۹- شب، به، شیب، بیشه، شبیه
۸۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
۸۱- ارگ، رنگ، انگ، گران، نگار
۸۲- دهم، شهد، مهد، مشهد
۸۳- قله، قول، قوه، هلو، قلوه
۸۴- حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح
۸۵- بنا، ناب، انبر، برنا
۸۶- نا، نخ، خان، نان، ناخن
۸۷- باب، باک، بابک، کباب
۸۸- وجه، هجو، جوجه
۸۹- شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن
۹۰- هاگ، گناه، نگاه، آهنگ
۹۱- تشک، شیک، کشت، کشتی
۹۲- فنس، فنی، نفس، نفیس
۹۳- رشد، گرد، شگرد، گردش
۹۴- یخ، رخ، خیر، آخر، اخیر، خیار
۹۵- شهد، دیه، هدی، شهید
۹۶- شیر، شور، روش، روی، رویش، یورش
۹۷- پل، لپ، سیل، پلیس
۹۸- اسب، بال، بلا، سال، لباس
۹۹- ده، نخ، دهن، هند، خنده
۱۰۰- پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
۱۰۱- اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی
۱۰۲- اکو، نوک، نیکو، کیان، یکان، کیوان
۱۰۳- ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
۱۰۴- گرو، گاو، ارگ، گور، نور، نوار، واگن، انگور
۱۰۵- نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان
۱۰۶- آلو، بوم، لبو، مبل، وام، بلوا، مولا، وبال، آلبوم
۱۰۷- نهی، آیین، آهنی، آینه، نهایی
۱۰۸- حوض، حوضه، حوضچه
۱۰۹- باغ، چاه، بچه، بها، باغچه
۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، زاید، آزادی
۱۱۲- تهی، نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه
۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
۱۱۴- هوا، ذوق، آهو، قوا، قوه، آذوقه
۱۱۵- آرام، آمار، مجرا، ماجرا، اجرام
۱۱۶- جوار، ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
۱۱۷- افت، تاب، فتا، بافت، آفات، آفتاب
۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
۱۱۹- سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی
۱۲۰- انبه، آمنه، بهمن، منها، نامه، بهنام
۱۲۱- پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر
۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، موعد، مسعود
۱۲۴- ترنم، تینر، ریتم، نرمی، متین، تمرین
۱۲۵- شرم، شمش، یشم، شمشیر
۱۲۶- دست، مست، ستم، متد، مدت، مستعد
۱۲۷- اپل، پاپ، تپل، لات، آتل، پالت، لپتاپ
۱۲۸- تمنا، توان، ناتو، وانت، تومان، مانتو
۱۲۹- طاس، وسط، واسط، طاووس
۱۳۰- اسیر، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، سیگار
۱۳۱- غنی، منگ، مین، مغنی، غمگین
۱۳۲- جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زجر، زجه، زهر، جیره، زیره، هجری، جزیره
۱۳۳- فکر، کار، کفر، کافر، کفار، افکار
۱۳۴- برخی، ریخت، تبخیر، تخریب
۱۳۵- ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری
۱۳۶- روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار
۱۳۷- تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته
۱۳۸- دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع
۱۳۹- جام، مهم، هجا، ماه، جامه، مهاجم
۱۴۰- ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، مشتی، مشتری
۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، آدینه، آینده
۱۴۲- کاهن، کاهی، کیان، کینه، آکنه، کنایه، کیهان
۱۴۳- ریگ، کیف، گری، کفری، کیفر، کفگیر
۱۴۴- ناشی، شناس، شانس، شاسی، شانسی
۱۴۵- آوا، پرو، پروا، آوار، پارو، اروپا
۱۴۶- پتو، توپ، ننو، نپتون
۱۴۷- اوره، آهار، آواره، اهورا
۱۴۸- کام، کما، کژی، ماژیک
۱۴۹- اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک
۱۵۰- تبر، ترب، ربط، مطب، تمبر، مرتب، مطرب، مرتبط
۱۵۱- قاب، عقب، عبا، تابع، عقاب، عاقبت
۱۵۲- جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، آرنج، انجیر، جریان
۱۵۳- افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان
۱۵۴- اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل
۱۵۵- حنا، حیا، وحی، حاوی، حیوان، نواحی
۱۵۶- فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید
۱۵۷- قسمت، قیمت، متقی، مستی، تقسیم
۱۵۸- آخری، اخیر، اریب، بایر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۱۵۹- صاف، صنف، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف
۱۶۰- آلی، ایل، لات، یال، آتل، آلات، آیات، ایلات، ایالت
۱۶۱- انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار
۱۶۲- حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان
۱۶۳- بارم، درام، مادر، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب
۱۶۴- چال، چای، خال، خالی، خیال، یخچال
۱۶۵- پره، پهن، رنج، رهن، نهر، هنر، پنجه، پنجره
۱۶۶- باج، جذب، باجه، جذاب، جذبه، جاذبه
۱۶۷- ترک، تور، رکن، کور، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور
۱۶۸- گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه
۱۶۹- ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل
۱۷۰- فوت، نفت، نوع، نفع، نعفن، تنوع، عفونت
۱۷۱- اتو، قوا، قوت، قوی، وقت، آتی، وقتی، یاقوت
۱۷۲- تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، آتش، انگشت
۱۷۳- امت، اتم، مات، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
۱۷۴- اجین، ناجی، نجات، جنایت، نتایج
۱۷۵- حیا، رای، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی
۱۷۶- بچه، بره، بهت، چتر، چرب، چرت، تره، بهتر، رتبه، تربچه
۱۷۷- رفعت، رفیع، فرعی، رعیت، ترفیع، تعریف
۱۷۸- جاری، اجیر، جراح، حراج، حجار، رایج، حاجی، جراحی، حراجی
۱۷۹- تولد، دولت، تولید، دولتی
۱۸۰- شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، شکلک، کشکول
۱۸۱- پشه، پهن، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
۱۸۲- بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا
۱۸۳- فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل
۱۸۴- منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو
۱۸۵- مایه، مهیا، بیمه، ماهی، مهیب، بامیه
۱۸۶- نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان
۱۸۷- دین، صید، نیل، صندل، صندلی
۱۸۸- انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، ناشر، نوار، واشر، شناور
۱۸۹- تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار
۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
۱۹۱- آبی، باج، جیب، عاج، عجب، عیب، عجیب، عجایب
۱۹۲- جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه
۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، نهر، گره، سنگر، سرنگ، سرهنگ، گرسنه
۱۹۴- بارز، سراب، سزار، بازرس، سرباز
۱۹۵- اخرا، بخار، خراب، اخبار
۱۹۶- بیکار، باریک، رکابی
۱۹۷- تراس، راست، ستار، راسته، ستاره
۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، وزین، قزوین
۱۹۹- تنها، رانت، نهار، ترانه
۲۰۰- بلاگ، گلاب، لابی، گلابی
۲۰۱- سمن، سمی، سیم، مسن، مین، سینی، نسیم، سیمین
۲۰۲- موقت، مقوی، تقویم، قومیت
۲۰۳- موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک
۲۰۴- خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی
۲۰۵- پنیر، پیرو، نیرو، ورنی، پروین
۲۰۶- کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک
۲۰۷- برنا، برنج، جانب، جبار، جناب، نجار، آرنج، جبران
۲۰۸- چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، گالن، چنگال
۲۰۹- جیره، مجری، مهیج، هجری، جریمه
۲۱۰- تیر، تیز، ریز، زیر، قیر، رزق، تیزر، قرتی، ترقی، تزریق
۲۱۱- چاک، کاک، کاو، کوک، چکاوک
۲۱۲- نوکر، کورس، سکون، کوسن، نورس، کنسرو
۲۱۳- پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین
۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، کله، لاک، آهک، کلاه، هلاک، کاهگل
۲۱۵- بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
۲۱۶- گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، آونگ، گونیا
۲۱۷- راسو، رسوا، سوار، روستا
۲۱۸- اشل، آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
۲۱۹- ریواس، سواری، وارسی، واریس
۲۲۰- انگ، منگ، گمان، مژگان
۲۲۱- عارف، عرفا، نافع، عرفان
۲۲۲- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
۲۲۳- قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
۲۲۴- تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
۲۲۵- نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
۲۲۶- کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
۲۲۷- شکوه، شوکه، شکوفه
۲۲۸- گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
۲۲۹- برادر، دربار، بردار
۲۳۰- الگو، والد، ولاد، گودال
۲۳۱- شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
۲۳۲- خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
۲۳۳- عادت، عادل، تعادل، عدالت
۲۳۴- کیف، یکی، کیفی، فیزیک
۲۳۵- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
۲۳۶- تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
۲۳۷- آباد، آداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
۲۳۸- پارو، پروا، زوار، آرزو، پرواز
۲۳۹- شاکی، شکیب، کاشی، آبکش، آبکی، شکیبا
۲۴۰- حلول، محلل، محول، محلول
۲۴۱- بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
۲۴۲- تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا
۲۴۳- اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
۲۴۴- تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
۲۴۵- بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
۲۴۶- بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
۲۴۷- پشیز، پیاز، زایش، آشپز، آشپزی
۲۴۸- خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
۲۴۹- چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
۲۵۰- ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
۲۵۱- تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
۲۵۲- تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
۲۵۳- تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
۲۵۴- تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
۲۵۵- دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
۲۵۶- اجنه، جانی، جهان، ناجی، جهانی، هیجان
۲۵۷- املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
۲۵۸- سطل، سنت، تسلط، سلطنت
۲۵۹- رکوع، عروس، کورس، عروسک
۲۶۰- اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، آرشه، شماره
۲۶۱- رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
۲۶۲- خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
۲۶۳- بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
۲۶۴- آسان، امان، آسمان، سامان
۲۶۵- درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
۲۶۶- روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
۲۶۷- ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
۲۶۸- دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
۲۶۹- ترسو، رسول، رولت، لوستر
۲۷۰- تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
۲۷۱- بلوا، تاول، وبال، تابلو
۲۷۲- بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
۲۷۳- عاقل، قلعه، علاقه
۲۷۴- دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
۲۷۵- رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
۲۷۶- قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
۲۷۷- قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، تملق، منتقل
۲۷۸- ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
۲۷۹- تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
۲۸۰- آتی، پیت، تاپ، تپل، آتل، پالت، تایپ، پاتیل
۲۸۱- ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
۲۸۲- پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
۲۸۳- پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
۲۸۴- باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
۲۸۵- سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
۲۸۶- شیار، گاری، گیرا، گرایش
۲۸۷- درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
۲۸۸- پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
۲۸۹- تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، آتش، ارتش، آشتی، ترشی، تراش، ارتشی
۲۹۰- اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، آخرت، خسارت، استخر
۲۹۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
۲۹۲- آذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، آذرخش
۲۹۳- اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
۲۹۴- اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
۲۹۵- بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
۲۹۶- تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
۲۹۷- آزار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
۲۹۸- آمال، مانا، لاما، امان، المان
۲۹۹- بنا، ناب، آرا، آبان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
۳۰۰- عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
۳۰۱- ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، آهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
۳۰۲- نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
۳۰۳- اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
۳۰۴- رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، آرنج، ناجور، جانور
۳۰۵- خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
۳۰۶- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
۳۰۷- پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
۳۰۸- انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
۳۰۹- اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
۳۱۰- پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
۳۱۱- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
۳۱۲- راه، شاه، شهر، آرشه، شراره
۳۱۳- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
۳۱۴- امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
۳۱۵- بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
۳۱۶- دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
۳۱۷- خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
۳۱۸- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
۳۱۹- الگو، انگل، گالن، واگن، آونگ، النگو
۳۲۰- تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
۳۲۱- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
۳۲۲- راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
۳۲۳- بانو، بلوا، وبال، بالون
۳۲۴- مبنا، بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
۳۲۵- بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنده، بددهن
۳۲۶- راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
۳۲۷- قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
۳۲۸- ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
۳۲۹- پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
۳۳۰- باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
۳۳۱- ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
۳۳۲- رشوه، شوره، شوهر، مشهور
۳۳۳- درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
۳۳۴- ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
۳۳۵- اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
۳۳۶- خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، آخور، سوراخ
۳۳۷- تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
۳۳۸- لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
۳۳۹- اذن، نای، ذهن، آهن، آذین، آهنی، ذهنی، هذیان
۳۴۰- ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
۳۴۱- شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، آویشن
۳۴۲- رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
۳۴۳- رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
۳۴۴- شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
۳۴۵- جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
۳۴۶- جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
۳۴۷- شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
۳۴۸- گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
۳۴۹- الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
۳۵۰- برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
۳۵۱- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
۳۵۲- قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
۳۵۳- رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
۳۵۴- اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
۳۵۵- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
۳۵۶- اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
۳۵۷- صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
۳۵۸- پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
۳۵۹- دوا، دوش، شاه، هوا، هود، آهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
۳۶۰- ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
۳۶۱- ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
۳۶۲- تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
۳۶۳- اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
۳۶۴- زمان، منزه، منها، نامه، نماز، آمنه، زمانه
۳۶۵- رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
۳۶۶- اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
۳۶۷- ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
۳۶۸- درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
۳۶۹- تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
۳۷۰- دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
۳۷۱- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
۳۷۲- مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
۳۷۳- خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
۳۷۴- ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
۳۷۵- خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
۳۷۶- حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
۳۷۷- تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
۳۷۸- غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
۳۷۹- تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
۳۸۰- پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
۳۸۱- اپرا، پارچ، آچار، چاپار
۳۸۲- اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، آجیل، جالیز
۳۸۳- تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
۳۸۴- توقف، وقتی، توفیق، توقیف
۳۸۵- بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
۳۸۶- جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
۳۸۷- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
۳۸۸- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
۳۸۹- اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، آثار، آریا، ایثار
۳۹۰- اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
۳۹۱- حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
۳۹۲- ژانر، ژیان، آژیر، انرژی
۳۹۳- توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
۳۹۴- عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
۳۹۵- درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
۳۹۶- آمال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
۳۹۷- خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
۳۹۸- فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
۳۹۹- بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
۴۰۰- ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
۴۰۱- اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
۴۰۲- اساس، سکان، آسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
۴۰۳- باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
۴۰۴- پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
۴۰۵- اندک، بانک، دکان، آکبند، بادکنک
۴۰۶- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
۴۰۷- پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
۴۰۸- شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، آمپول، پشمالو
۴۰۹- تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
۴۱۰- جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
۴۱۱- تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
۴۱۲- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، آبشش، خشاب، شفابخش
۴۱۳- تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
۴۱۴- تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
۴۱۵- پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
۴۱۶- افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
۴۱۷- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
۴۱۸- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
۴۱۹- اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، آبگیر، گریبان
۴۲۰- تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
۴۲۱- بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
۴۲۲- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، آمپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
۴۲۳- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
۴۲۴- سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
۴۲۵- سینی، نسیم، میان، آیین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
۴۲۶- آبان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، آبستن، انتساب، باستان
۴۲۷- املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، آمال، مالت، حملات، احتمال
۴۲۸- خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
۴۲۹- درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
۴۳۰- آواز، زانو، زمان، نماز، نازا، آزمون، آمازون
۴۳۱- راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، آرزو، آویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
۴۳۲- عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
۴۳۳- بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
۴۳۴- راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
۴۳۵- بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
۴۳۶- رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
۴۳۷- بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
۴۳۸- اغما، انار، غران، آمار، آرام، آرمان، ارمغان
۴۳۹- تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
۴۴۰- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
۴۴۱- استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
۴۴۲- تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، آشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
۴۴۳- تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
۴۴۴- جاه، گیج، هجا، گیاه، آگهی، گیجگاه
۴۴۵- ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
۴۴۶- تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
۴۴۷- اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
۴۴۸- قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
۴۴۹- خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
۴۵۰- اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
۴۵۱- بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، آبزی، آبگیر، بیزار، بازیگر
۴۵۲- بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
۴۵۳- آجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
۴۵۴- سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
۴۵۵- تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
۴۵۶- جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
۴۵۷- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
۴۵۸- خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
۴۵۹- کام، کاه، محک، مهم، حکم، آهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
۴۶۰- تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
۴۶۱- اپرا، پارس، دارا، سارا، آدرس، پارسا، سراپا، پاسدار
۴۶۲- ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
۴۶۳- اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
۴۶۴- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
۴۶۵- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
۴۶۶- ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
۴۶۷- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
۴۶۸- شانه، شکاک، کاهش، کاهن، آکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
۴۶۹- اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
۴۷۰- ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
۴۷۱- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
۴۷۲- برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
۴۷۳- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۴۷۴- تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
۴۷۵- قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
۴۷۶- اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
۴۷۷- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
۴۷۸- تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
۴۷۹- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
۴۸۰- تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
۴۸۱- داس، یاس، اسید، آسیا، سفید، فاسد، فساد، آفساید
۴۸۲- بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
۴۸۳- داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
۴۸۴- شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
۴۸۵- استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
۴۸۶- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
۴۸۷- بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، آنزیم، میزبان
۴۸۸- بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
۴۸۹- آنتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
۴۹۰- بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
۴۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
۴۹۲- بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، آباد، ابتدا، دیابت، ابیات، آبادی، ادبیات
۴۹۳- قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
۴۹۴- درمان، مدارک، نامرد، کارمند
۴۹۵- باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
۴۹۶- جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
۴۹۷- رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
۴۹۸- پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، آشپز، آشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، آشپزی، پیشتاز
۴۹۹- دام، آدم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
۵۰۰- جوان، رواج، نجار، واگن، آونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
۵۰۱- پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ
۵۰۲- روانی، گرانی، گریان، واگیر، ویران، ویرانگر
۵۰۳- حملات، صلوات، متحول، محصول، مصالح، مصلحت، محصولات
۵۰۴- استاد، سعادت، اعداد، تعداد، سادات، استدعا، استعداد
۵۰۵- ارزان، ارگان، بازار، آزگار، بازرگان، گازانبر
۵۰۶- درمان، نامرد، دشنام، نامزد، آمرزش، ارزشمند
۵۰۷- سیگار، فارسی، سادگی، فریاد، افسردگی
۵۰۸- اسلام، اعلام، اعمال، سلامت، علامت، متعال، التماس، استعلام، استعمال
۵۰۹- راهزن، رهنما، زمانه، مانور، هموار، امروزه، روزانه، روزنامه
۵۱۰- الهام، امیال، اهالی، ایهام، علامه، اعلامیه
۵۱۱- رحمان، مناره، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۵۱۲- آوانس، ایوان، ناقوس، اقیانوس
۵۱۳- اشرفی، تشریف، تفتیش، شرافت، تشریفات
۵۱۴- اسارت، اسرار، امارت، امرار، راستا، استمرار
۵۱۵- طالع، عالی، تعطیل، تعطیلات
۵۱۶- ترمیم، تیمار، ماموت، متورم، میترا، متواری، ماموریت
۵۱۷- آشنا، انشا، افشان، ناشتا، آتشفشان
۵۱۸- روباه، قواره، آبغوره، قورباغه
۵۱۹- اوایل، لوبیا، آلبالو، والیبال
۵۲۰- بهیار، ربایش، بیزار، شیرازه، شیربها، شهربازی
۵۲۱- اکسیر، سیراب، فریبا، کاسبی، کرباس، باریک، فابریک، بارفیکس
۵۲۲- ارکان، انکار، کرانه، کناره، ناکار، کارخانه
۵۲۳- امنیت، تمرین، روایت، مانتو، نیمرو، مانیتور
۵۲۴- اندوه، خوانا، ناخدا، نواده، آخوند، خانواده
۵۲۵- اشعه، عاشق، قانع، عشاق، نقاش، نقشه، عاشقانه
۵۲۶- رشوه، شوفر، شوره، شوهر، فرود، درفش، فروش، فروند، شهروند، فروشنده
۵۲۷- درگاه، گردان، گردنه، هجران، هنجار، آهنگر، جهانگرد
۵۲۸- تدارک، تراکم، دکترا، کرامت، مختار، خدمتکار
۵۲۹- اجسام، اجناس، آسمان، مرجان، ماجرا، انسجام، سرانجام
۵۳۰- بومی، سمنو، مبین، مونس، سینی، نسبی، منسوب، مینیبوس
۵۳۱- بنگاه، بنیان، یگانه، بیگانه، نگهبان، نگهبانی
۵۳۲- زیست، بازی، سبزی، ستیز، آبجی، بسیج، آسیب، سبزیجات
۵۳۳- خاتم، خادم، خدمت، ستاد، تماس، آدامس، استخدام
۵۳۴- آشکار، شاهرگ، شاهکار، کارگاه، کارگشا، شکارگاه

 

تصاویر بازی

نمونه تصاویر بازی کلماتیک نمونه تصاویر بازی کلماتیک نمونه تصاویر بازی کلماتیک

شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.