افراد زیادی را می شناسید که در حل کردن جدول های شرح در متن تسلط بسیار خوبی دارند و شاید خودتان نیز یکی از همین افراد باشید. دلیل موفقیت چنین افرادی در حل جدول ها این است که آن ها به صورت مرتب جدول های مشابه را حل کرده و علاوه بر کسب اطلاعات عمومی، تسلط خوبی روی روش های حل جدول های شرح در متن به دست آورده اند. این موضوع غیر قابل اجتناب است که در جدول های کلمات و سوالات تکراری وجود نداشته باشد. یکی از معروف ترین سولاتی که در جدول های شرح در متن پرسیده می شوند، سوالات کوتاه پاسخ با کلمات دو حرفیه هستند. بازی محبوب کلمات دو حرفی جداول بازی بسیار زیبایی است که از این ایده استفاده نموده و بیش از صدها کلمه دو حرفی معروف در جدول های جمع آوری کرده است. شاید برایتان عجیب باشد که این تعداد کلمه دو حرفی می تواند به صورت معنادار در زبان شیرین فارسی وجود داشته باشد؛ ولی واقعیت این است که کلمات دو حرفی زیادی در این زبان موجود است که بازی محبوب کلمات دو حرفی جداول این کلمات را به صورت یک جا در کنار هم قرار داده است. جواب های این بازی دوست داشتنی را از سایت تخصصی جواب کده دریافت نمایید.

کلمات دو حرفی جدول حرف آ

آب بینی (خل) آب دهان (تف) آبگیر (ژی) آب مروارید (تم) آپ (بالای فرنگی) آت (اسب آذری) آتشگیره-کفش (خف) آج (برجستگی لاستیک- برجستگی ته کفش) آذرنگ (غم) آرواره (فک-سق) آروغ (رغ) آزاد (یل) آزمندی (شح) آس (درختی شبیه درخت انار) آس (دو سنگ مدور و مسطح که غلات را با آن آرد میکنند). آس (تکخال ، آش ، شوربا) آستین (کم) آسیاب (هر) آسیب (آک) آش (با) آشیانه مرغ (عش) آفت (آک) آفت گندم (سن) آقای آلمانی (هر) آقای اسپانیولی (دن – لی) آکنده (پر) آل (بچه دزد معروف) آل (سراب) آل (سرخ کمرنگ) آواز سم ستوران (هب) آهو (ظب) آهوی ختن (اف) آهوی کوهی (کل)

کلمات دو حرفی جدول حرف الف

ابر حامل باران (بل) ابریشم خام (قز) ابریشم خام نتابیده (کج) ابریشم کم قیمت (کژ) ابله و احمق (بل) اثر پا (رد) اثر چربی (لک) اثر ماتیسن (پر) اثری از ژید (تز) اجاق مخفی (فر) از آرایش بسکتبال (شل) از ادات تشبیه (سا) از باشگاه های فرانسه (رن) از بت های زمان جاهلیت (هب- ود) از به پا کردنی ها (شر) از بیماری های پوستی (گر) از حروف یونانی (مو- چی) از خدایان یونان (رع- را) از خواهران برونته (آن) از رفته به جا می ماند (رد) از سوره های قرآن (طه) از سوره های مکی (یس) اس (بنیاد ، پایه ، پی) اسب آذری (ات) استخوان پاشنه پا (بل) استخوان سینه (قص) استعداد فهم و دریافت (شم) اضطراب (تب) اعتبار (آب) اقتصادی در روسیه (نپ) ال (بچه دزد معروف) الفبای موسیقی (نت) الهه خورشید (رع- را) امرود (مل) امیر قبیله بزرگ (بگ) انبار ته کشتی(خن) انتها یا قعر چیزی (ته) انکار کردن (ظی) انگبین (ظی)

کلمات دو حرفی جدول حرف ب

با (آش) باب ( در ) باد اندک (رش) بادبان کشتی (جل) باد ریزه (رش) باد سرد (زم) باد کم (رش) باده (می) باران اندک ( رش ) باران ریز (طل) باریک (دق) باز (وا) بازداشتن (کف) بازی نفس گیر (زو) باستیل (دژ) باغ و زراعت (بن) باقی جان (نا) بالا آمدن آب دریا (مد) بالای فرنگی (آپ) بانگ -آواز (غو) بانگ قمری (وت) بانگ وزغ ( وغ ) بت (بغ) بث (پراکنده ساختن ، فاش کردن خبر ، آشکار کردن راز) بج یا بچ (لب، توی دهان ، درون دهان) بچه دزد معروف (ال) بحر ( زو) بخ (کلمه ای برای مدح و اظهار خشنودی و بمعنی زه ، خه ، خوشا و آفرین) بخار دهان (ها) بخس (کم) بخشی از مغز (مخ) بخیل (شح) بخیه خیاطان (کن) بخیه درشت (کن) بددل (غر) بد (چاره و گزیر ، عوض و جدایی و بمعنی بت و بتخانه نیز می آید). بدون موی (لغ) بدی (آک) بدیع (نو) برآمدگی زمین (رش) برادر پدر (عم) برای بیان نفرت بکار می رود (اف) برانگیختن غبار (بث) برجستگی لاستیک ( آج) برجستگی ته کفش(آج) برجستگی زیر گونه (لپ) بردگی (رق) برز (قد) برف ریزه (بژ) برکت (ری) برگ برنده (آس) برگ درخت (رق) برنج ( رز ) برهنه (رت) بریدن از بیخ (حذ) بریدن سر قلم (قط ) بزرگ ( گت – گط) بزرگ منشی ( نب ) بزرگ و گنده (گت-گط) بز کوهی ( کل ) بژ (برف ریزه که در شب های زمستان به زمین می ریزد). بش (کاکل – یال اسب- پش و فش نیز معنی میدهد). بش (بند و بست ، بند و بستی که به ظرف فلزی میزنند). بش (پنج ترکی) بغل (بر- کش) بغل سینه (کش) بغل و آغوش (کش) بک (وزغ ، غوک ، قورباغه و بمعنی وک و پک نیز می آید). بک (پشت و دنبال معنی میشود و پشتیبان نیز استفاده می شود) . بل (ابر حامل باران) بل (پاشنه پا) بل (سنجد) بلکه (بل) بلی آلمانی (یا) بلی انگلیسی (یس) بلی روسی (دا) بند پای زندانیان (غل- لگ) بندگی ( رق ) بن (قهوه) بند و زندان (غل-لگ) بنده زر خرید (قن) بنیان (اس- پی) بو (ند) بو (پوست شتر بچه که آنرا پر کاه می کنند). بوی پشم سوخته (کز) بوی رطوبت (نا- نم) بوی ماندگی (نا) بهانه جویی (نق) به دنیا آوردن (زا) بهره مند شدن (حظ) بی حس (لس) بید (پت) بی صدا می کشد (سل) بیکاره (لش) بیماری ریزش موی بدن (گر) بیماری ریوی (سل) بیماری و مرض ( دا ) بین (لا) بینی روسی (نف) بی هوشی (غش)

کلمات دو حرفی جدول حرف پ

پارچه و قماش (بز) پاروی قایقرانان (فه) پاشنه پا (بل) پالان چهار پا (جل) پت (کرک و پشم) پخ (پهلو ، کلمه ای برای رم کردن حیوانات) پد: (درخت بی پر و بی میوه) پراکندگی (شت) پر: (کتل ، تپه ، زمین پست و بلند) پر خور-شکم پرست (رس) پرحرفی(ور) پرده توری (شف) پر مرغ (فر) پژمرده (لس) پسوند آلودگی (ین) پشت سر (پس) پشته بلند (تل) پشته خاک (تل) پشم نرم (پت) پشه (بق) پش: (یال اسب) پک: (بمعنی گنده و نا هموار و وزغ و قورباغه) پو: (دو ، رفتار تند) پنبه پاک نکرده (وش) پنج ترکی (بش) پوستین (وت) پول آلبانی (لک) پول ژاپن (ین) پهلو (ور) پیچ وتاب (خم) پیچیدن (لف) پیشوند نفی در کلمه (نا)

کلمات دو حرفی جدول حرف ت

تابش (تو) تاب وتوان (نا) تاخت اسب: تگ تازه و پر طراوت (تر) تالاب (ژی) تپانچه (تس – لت) تپه (تل) تردید (شک) ترک خفیف استخوان (مو) ترمز چهار پا (چش-هش) تشنه (تش) تصدیق روسی (دا) تفاله (تخ) تک (نوک و منقار مرغ و تیزی سر چیزی) تکان و جنبش (سک) تکه پارچه کهنه (لت) تکه پاره (لت) تکیه بر پشتی (لم) تلخ عرب (مر) تله و دام (فغ) تنبل (لس-لش) تن پوش زنانه (یل) تنفر (اف) تو (تاب و به معنی برکه نیز می آید). تیر پیکاندار (یب) تیر کوتاه (زج) تیرگی چشم (تم) تیزی آرنج (زج) تیشه بزرگ (تش)

کلمات دو حرفی جدول حرف ج

جامه ابریشمین (خز) جانب (ور) جانور بد بو (خز) جر: (شکاف و رخنه) جستن گلوله (هک) جغ : (آبنوس) جف : (میان تهی و به معنی پژمرده و خشک نیز می آید). جم : (کثیر و فراوان) جمع کردن (ضم) جنگ و ستیز (چخ) جوان بی تجربه: (غر) جوش خمیر (وز) جوی-مراد-کام: (لر)

کلمات دو حرفی جدول حرف چ

چچ: (غربال و الک) چخ: (غلاف کارد و شمشیر) چخ: (لانه پرندگان) چرک و ریم (چخ) چرک و زرداب زخم: (هو) چسبنده: (دج) چک (چچ) چکیدن آب (رش) چوب خوشبو ( ند-هل) چه: (چاه) چهار من تبریز (ری) چهره: (لچ)

کلمات دو حرفی جدول حرف ح

حاشیه (نت) حدس (ظن) حر: (گرما- آزاده) حرارت و گرمی (تف) حرف پیروزی (وی) حرف تنفر (آخ) حرف درد (آخ) حرف مقطعه قرآنی: (طه) حرف نازی ها (اس) حرف نداری (بی) حرف نفرت(اف) حرف یونانی (پی) حلال شدن (حل) حیوان گران پوست (خز)

کلمات دو حرفی جدول حرف خ

خالص (قح) خانه (کد) خراشیدن،سائیدن: (حک) خرخر کردن در خواب: (فخ) خرس عرب (دب) خسیس – احمق: (لک) خطایی در تنیس (نت) خم (دن ) خم بزرگ: (دن) خواری و نرمی: (ذل) خوب-چرک-ریم: (سخ) خوب و خوش: (خه) خودبین (غد) خود پسند (پک) خیانت کینه: (غش)

کلمات دو حرفی جدول حرف د

داخل (تو-لا) دانه پاک نشده: (وش) درخت انگور (مو-رز) درختی تنومند: (گز) درد (آک) درست به اندازه: (مک) درک وادراک(حس) درون دهان: (بج) درون دهان: (نج) درون دهان (بچ) درهم پیچیدن (لف) دریا (زو-یم) دریا: (طم- زم- یم) دزد: (لص) دستگاه نساجی (هف) دست مالیدن: (مس) دماغ: (مخ) دنبه برشته (جز) دندان عرب (سن) دندانه کلید: (تز) دوخ: (دخ) دود کردن (دخ) دور دهان ( نس-کب) دوستی و محبت (ود) دوشاب: (مت) دوندگی: (خت) ده (کد) دهان (فم) دیروز (دی) دیو حرص (آز)

کلمات دو حرفی جدول حرف ر

راز (لو) راست ایستاده: (هج) راندن مزاحم (دک) رایگان: (زب) رب النوع مصری: (را – رع) ردیف ورده (رج) رطوبت (نا) رفتار به ناز (چم) رمز کتاب التهذیب شیخ طوسی( یب) رمق (نا) رنج و سختی بردن در کار: (کد) رنج و محنت (لگ) روحانی زرتشتی: (مغ) رود آرام (دن-رن ) رود ایتالیا: (پو) رودخانه: (مغ) رودخانه بلژیک: (لس) رود روسیه (دن) رود فرانسه: (رن) روشنایی (ضو-سو) روغن و چربی: (په روغن کنجد: (حل) روغن وچربی (په) رونق و رواج (اب) روی و رزخساره: (خد) رها وآزاد (دک) رئیس جیمز باند (ام) ریختن آب: (صب)

کلمات دو حرفی جدول حرف ز

زاج سفید: شب زائو ترسان (ال) زائیدن (زا) زمین خشک و سخت: (دغ) زمینه (تم) زندان (لگ) زوبین: (مک) زور-حمله: (کر) زهر هلاهل: (رز) زیر پا مانده (له) زیرک- پهلوان: (کو،گو)

کلمات دو حرفی جدول حرف ژ

ژنرال جنگ های انفصال: (لث)

کلمات دو حرفی جدول حرف س

سایه (نش) سپیدار : (پد) سخن زیر لب: (ژک) سراب: (آل) سر بی مو و طاس: (دغ) سر بی مو: (لغ) سرکه: (خل) سر کوه: (شخ) سرما (زم) سرمایه: (نس) سریش (پت) سطح و رویه (کف) سعی وکوشش (جد) سقف: (سغ) سمبل کوهی: (فو) سمبل ممانعت (سد) سنبل کوهی (فو) سنگ آسیاب (اس) سو و جانب (ور) سوسمار (ضب) سوسن زرد (وج) سیخونک: (سک) سیلی و کشیده (تس) سیلی: (لت) سینه (ور)

کلمات دو حرفی جدول حرف ش

شاخ جانور: (شغ) شامل شدن(عم) شایعه کردن(چو) شبنم: (طل) شبیه و مانند: (قش) شراب : (مل) شراب انگوری: (له) شرافت: (عز) شش عرب (ست) شعیر : (جو) شکمباره: (رس) شکم بند طبی(گن) شکوه جلال( فر) شگرد(لم) شماره مخصوص(کد) شمشیر بران: (صل) شهر بی دفاع (رم) شیره خرما: (مت)=شیشه و قرابه: (کپ)

کلمات دو حرفی جدول حرف ص

صابون خیاطی (مل) صحرای خشک و بی علف: (لغ) صدای پشه (وز) صدای زنبور (وز) صف (رج) صدمه (اک)

کلمات دو حرفی جدول حرف ض

ضد -بد-خشم-قهر: (دژ) ضمیر دوم شخص مفرد (تو) ضمیر فرانسوی: (وو)

کلمات دو حرفی جدول حرف ط

طاقچه (رف) طایفه ای از ترکان: (غز) طعن و سرزنش: (ژخ)

کلمات دو حرفی جدول حرف ظ

ظرف سفالی (خم)

کلمات دو حرفی جدول حرف ع

عبودیت (رق) عجول (جت) عدد تنفسی: (شش) عدد فوتبالی (اا) عدد ورزشی (دو) عدد هندسی (پی) عرق نیشکر: (رم) عریان (رت) عشقه-درختی که به درخت پیچد: (سن) عصب (پی) علاقه (ود) علامت (نت) علف هرز (خو) عنوان پادشاهان پیشدادی: (کی) عود (ند) عید ویتنامی ها (تت)

کلمات دو حرفی جدول حرف غ

غربال (چچ) غرور و تکبر (نب) غلاف شمشیر (چخ) غم واندوه (هم) غنیمت جنگی: (فی) غوزه پنبه(وش)

کلمات دو حرفی جدول حرف ف

فرانسه قدیم: (گل) فروغ ایزدی (فر) فرو مایه (خس) فلس ماهی (کچ) فیلم پنه لوپه کروز در اسکار امسال: (نه)

کلمات دو حرفی جدول حرف ق

قمر مصنوعی: (یو) قورباغه درختی (وک) قیمت بازاری (فی)

کلمات دو حرفی جدول حرف ک

کاغذ روزنامه (وب) کاغذ نامرغوب (وب) کاکل (بش) کاکل اسب: (فش) کاهو (خس) کتف و شانه (خا) کتک (لگ) کثیر (جم) کج (خم کجاست (کو) کدوی تنبل: (آج) کر شدن: (صم) کرم -حشره: (کخ) کشنده بی صدا (سم) کشیش: (قس) کلام معتبر (نص) کلمه افسوس (آه) کلمه تعجب (وا) کلمه شگفتی (وخ-وه) کنار ( ور) کنار جانب: (طف) کوبیدن در (تق) کوتاه -فربه: (غک) کهنه و پوسیده: (رث) کینه: (وژ)

کلمات دو حرفی جدول حرف گ

گذشتن و رفتن بر چیزی: (مر) گربه عرب(هر) گربه: (هر) گرفتن توپ از هوا(بل) گشوده (وا) گفتگوی خودمانی (گپ) گل سرخ (رز) گل بتونه (مل) گلو ( نا) گلابیس (مل) گلیم دراز: (نخ) گمراهی (ضل) گمراهی: (غی) گنجیشک: (تز) گیاهی خاردار: (یز گیوه: (سر)

کلمات دو حرفی جدول حرف ل

لاغر: (غث) لای-لجن: (خر) لذت بردن (حظ) لعن و نفرین (سب) لنگه در (لت) لوله: (لف)

کلمات دو حرفی جدول حرف م

مادر زن-مادرشوهر: (خش) مادر لر: (دا) مالک وصاحب(ذا-ذو) ماهوت پاک کن(شت) مایه نشاسته (پت) محکم کردن (شد) محله(کد) مخفف خان (خن) مرغدان: (خم) مرغ میرود (جا) مرغی افسانه ای نظیر سیمرغ: (رخ) مساوی فرانسوی (پر) مشک (خی) مظهر لاغری (نی) مفلوج: (لس) مقابل نشر (لف) مقدار -اندازه: (وی) مقیاس طول (پا) ملس: (مز) منحصر بفرد: (سل) مورچه ریز: (ذر) موضوع انشاء (تم) موی انسان یا حیوان (مل) موی سست: (نن) موی مجعد (فر) می (مل) میان (تو)

کلمات دو حرفی جدول حرف ن

ناپسند (سد- بد) ناخالص: (غش) نادان -کودن: (غت) ناله -بانگ-آواز: (زخ،ژخ) ناله و فغان: (ژح- وح) نام آذری (آد) نام دو تن از ملکه های مصر قدیم: (تی) نام قدیم کلیبر (بذ) نفس سیگاری (پک) نقش هنری (رل) نکوهیدن و بد گویی (ذم) نگاه خیره (زل) نم (نا) نوعی حلوا (لو) نوعی سنبل الطیب (فو) نی (نا) نیلوفر: (فل) نیمه بار (تا) نیمه دیوانه (خل)

کلمات دو حرفی جدول حرف و

واحد پول آلبانی (لک) واحد اندازه گیری صوت (بل) واحدی در سطح (ار) ورم خودمانی (پف) وزیدن باد: (هب)

کلمات دو حرفی جدول حرف ه

هر بند انگشت دست یا پا: (پک) هلاک یا هلاکت (ضل) هواپیمای عجول (جت) هوای فرار (پس)

کلمات دو حرفی جدول حرف ی

یادداشت (نت) یال اسب (بش)

شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.