پرش سریع به مراحل مورد نظر

مرحله 481 جدولانه 1 | مرحله 482 جدولانه 1 | مرحله 483 جدولانه 1 | مرحله 484 جدولانه 1 | مرحله 485 جدولانه 1 | مرحله 486 جدولانه 1 | مرحله 487 جدولانه 1 | مرحله 488 جدولانه 1 | مرحله 489 جدولانه 1 | مرحله 490 جدولانه 1 | مرحله 491 جدولانه 1 | مرحله 492 جدولانه 1 | مرحله 493 جدولانه 1 | مرحله 494 جدولانه 1 | مرحله 495 جدولانه 1 | مرحله 496 جدولانه 1 | مرحله 497 جدولانه 1 | مرحله 498 جدولانه 1 | مرحله 499 جدولانه 1 | مرحله 500 جدولانه 1 |

جواب مرحله ۴۸۱ جدولانه ۱

...، این زبان پرده‌ست بر درگاه جان ادمی مخفیست در زیر زبان
آب روان سیال
آقا و سرور میر
اتاق مدرسه کلاس
اتحادیه هوایی یاتا
از ادات پرسش کدام
اسب چاپار یام
اسباب خانه سامان
انتها ته
او وی
برتری داشتن امتیاز
بندر روسیه یامسک
بو شم
بی‌باک شیردل
بی‌زبان لال
بی‌قراری بیتابی
بیماری دا
پادشاه کی
پاره و تکه لت
پسوند نگهدارنده بان
پول خارجی ارز
تباه، معدوم زایل
توپ انگلیسی بال
توده سخت معدنی سنگ
تک تک یک به یک
تیز برا
جامع، فراگیر مستوفا
جد رستم سام
جذام خوره
جهت سمت
حرف فاصله‌انداز تا
حرف همراهی با
حصار قلعه بارو
حیوان اهلی بز
خادم معبد سادن
خانه حیاط‌دار ییلاقی ویلا
داخلی اندرونی
دارایی مال
دریاچه آسیایی ارال
دم نفس
دیدار مقدس زیارت
ذوب گداز
راندن مزاحم دک
رشد دادن گیاه رویاندن
ریسمان نخ
زیور زیب
سخن صریح رک
سخنگو متکلم
سریع تند
سوال چهار جوابی تست
سود حرام ربا
سیاستمدار اتریشی مترنیخ
شاد و سرسبز خرم
شبانگاه مسا
شریک انباز
شلوار جنگی رانین
شهر برج طغرل ری
شکم‌بند گن
صبر و درنگ تانی
صفت بهشت برین
صورت غذا منو
طریق کوتاه ره
ظرف چایخوری استکان
عدد دایره‌ها پی
عدد ماه سی
علامت مفعول را
عنصر نمک ید
عیب و عار اک
فلز سرخ مس
فیلم تئو آنگلوپولوس نگاه خیره اولیس
فیلم ژان لوک گدار ساخت امریکا
فیلم یوری بلیایف نمایش برای یک مسافر
قاضی ورزشی داور
قانون مغولی یاسا
قتلگاه امیرکبیر فین
قدم یکپا لی
گریختن رم
گندم سوده ارد
گوارا هنی
ماه کم حرف دی
مجموعه داستان منصور منصوری این است زندگی
محکم رکین
مداح ستاینده
مقام‌ها و رتبه‌ها رتب
منقار کوتاه نک
نام مردانه آلمانی هانس
نام کوچک اوباما باراک
نظرات ارا
نفوذ و رخنه رسوخ
نماز را تنها خواندن فرادا
نهنگ وال
نوعی قایق کایاک
هرگز نه لن
هوس‌ها امیال
واحد طول میلیمتر
ودیعه امانت
ولایتی در ترکستان تتار
کافی بس
کلاه الف مد
کلمه پرسشی ایا
کمیابی ندرت


جواب مرحله ۴۸۲ جدولانه ۱

آرامگاه مقر
آلت رگزنی نیشتر
ابزار تنظیم فشار گاز رگلاتور
اثر علی شریعتی ویژگی های قرون جدید
اجرت مزد
احسان و نیکویی منت
از ادات پرسش چی
از او اطاعت می‌کنند مطاع
از بخش‌های اوستا نسک
از حروف الفبا ضاد
از سنگ‌های گرانبها لعل
اطراف گرداگرد
الاغ خر
انجام عملی بر خلاف اعتماد دیگران خیانت
بددل غر
بدرود وداع
بدمنظری زشتی
بزرگواری مجد
بغل بر
بینایی دید
پاشنه پا بل
پاکیزگی و ادب نزاکت
پدر ترک اتا
پرسش از مکان کجا
پرندگان طیور
پریشان مشوش
پژواک طنین
پسندیده و برگزیده مرتضی
پشم شتر وبر
پهلوان یل
تشک زیرانداز
جنگ اورد
جهان گیتی
جوجه تیغی راورا
چند دقیقه دقایق
چهره رو
چهره روی
حرف نداری بی
حسد رشک
حیوان تنومند فیل
خون دم
داخل درون
درخت شجر
درنگ کردن تانی
دستگاه گوارش آنجاست شکم
دشت و صحرا دمن
دشمن عدو
دوازده عدد از یک شی دوجین
رئیس جیمز باند ام
راه کوتاه ره
رها و وارسته ازاد
رودی در کرمان هلیل رود
زمان، وقت گه
زیور و زینت پیرایه
شادی طرب
شهادت دادن گواهی دادن
شهری در آلمان بن
شکست در پوسته زمین گسل
شکست و پراکندن دشمن هزم
شیار کوچک بر روی چیزی خش
شیوه انجام کار تکنیک
صریح رک
عنوانی برای مردان اقا
فریاد جار
قاصد رسول
گردش کودکانه ددر
گهواره ننو
لرزیدن رعشه
متفق همدل
مخالف ضد
مدت زندگانی عمر
مراد و مقصود نیت
میخ چوبی یا فلزی وتد
نازیدن فخر
نوعی قیمه یزدادی
هدیه نوروزی عیدی
هر یک از شاخه‌های تولید صنعت
واحد پول لهستان زلوتی
وضع بدن و حرکات اندام شخص ژست
وکیل نماینده
کار بزرگ و نمایان شاهکار
کدر مات
کشور آسیایی لبنان
کلام آرزو کاش
کنج گوشه
یاری کنندگان انصار


جواب مرحله ۴۸۳ جدولانه ۱

از حروف الفبا شین
از درندگان گرگ
از دنیا رفتن فوت
از رودهای مرزی ارس
اعزام روانه
افزار ادات
افسون و نیرنگ اروند
انبار کشتی خن
بازیکن آزاد تیم لیبرو
بدیع نو
بر طبق قانون قانونی
برادر مادر دایی
برطرف کردن رفع
پارگی اندک در سطح چیزی زدگی
پدراندر راب
پراکندگی شتات
پرنده زیبا قو
پرنده‌ای از راسته گنجشکیان توکا
تارمی نرده
تباه شدن نتر
تخم مرغ خارجی اگ
ترس و خوف شکه
تهیدستی فقر
تیرگی کدر
جابجایی هوا باد
جمعیت مردم هنگامه
چشمه‌ای در لرستان نایی
چه طور چگونه
چهره رو
چینش وسایل خانه دکور
حرف جا نیانداختنی واو
حرف همراهی عرب مع
حیله و مکر دسیسه
خانواده اهل
خمیدگی انحنا
خودبین غد
خوشا، به به زهی
خیمه نمدی اوبه
داخل تو
دشت و صحرا دمن
دمپخت کته
دوره ده روزه دهه
دومین مهره گردن اسه
دوندگی خت
رتبه و مقام ارج
رعشه لرزه
رنج و آزردگی زحمت
رواج و آبادانی رونق
روشن‌تر انور
زمین آماده کشت ایش
ساخته شده متشکل
سخت شدید
سرخ کمرنگ ال
سرود خنیا
سنگ جادوگری یده
سنگریزه ریگ
شامل همه عام
شاهرگ مصر نیل
شخص یا چیز غیر معلوم بهمان
شعبه شاخه
شماره مخصوص کد
شهر مازندران به شهر
شهر کردستان سقز
صدای خنده هرهر
طلب حاجت از خدا دعا
ظرف روغن دبه
ظرف طبخ آبگوشت دیزی
عدد خیطی سه
عشق فرنگی لاو
عموی حضرت ابراهیم ازر
غرامت چیزی را پرداخت کردن تاوان دادن
غنیمت جنگی فی
فاصله مسافت
فالگیر رمال
فراهم آوردن و تألیف کردن تدوین
فضای اشغالی یک جسم حجم
قدم گام
قریه روستا
قیمت بها
گربه عرب هر
گردن عنق
گروه، جماعت زمره
گیسو زلف
لب ساحل کرانه
لباس جراحان گان
مأیوس ناامید
ماه قمر
مشرق خاور
مفهوم لطیف نکته
موافق و هماهنگ در عملکرد متحد
مکان جا
نگهبان آتش مقدس اتربان
نوشته رقم
نوعی کبوتر یاکریم
همنشین جلیس
واحد پول نروژ کرون
وحشت سیاسی ترور
کاخ شاهی دربار
کارگاه بافندگی هف
کلمه افسوس اه
کنار و جانب طف
کنجد کوبیده ارده
یک برش از خربزه قاچ


جواب مرحله ۴۸۴ جدولانه ۱

آشپزی پختد
آقای اسپانیایی لی
آنچه به ادراک در آید مفهوم
ابزار جنگی اسلحه
ادب ندارد بیادب
از ادات تشبیه سا
از توابع مثلثاتی سینوس دمن
از روی خطا سهوا
از هم جدا شده گسیخته
امرود مل
باران ریز طل
بخیل کنس
بز کوهی شکا
بی‌شک حتما
بیش افزون
پادشاهی کیی
پایتخت لیتوانی ویلنیوس
پدر اب
پرحرفی ور
پسر ابن
پشتیبان حامی
توبره، باردان خورجین
تکبر فیس
جلوس داده نشانده وین
چهره رو
حل شده محلول
حنجره حلق
خرم خوش
خیک مشک
در بورس خرید و فروش می‌شود سهام
دستپاچگی هولوولا
دشت و صحرا دمن
دمن دشت
ده گرم دکاگرم
راه شاعرانه ره
راکب سوار
روز یوم
روشن کردن تبیین
زشت انر
زیان ضرریم
ساده لوح زودباور
سفر کارمندی ماموریتیی
شهری در بولیوی لاپاز
شکسته منکسر
ضد گرما سرما
عدد روستا ده
فارق‌التحصیل معماری و ... مهندس
فهرست لیست
قراضه لکنته
گرما حر
گله رمه
لبه پایین جامه تریج
مادر خودمانی ننه
مالیات خراج
مباهات کردن فخرو
مخالف ضد
مربی کودک ل ل ه
مهارتی در فوتبال دریبل
مهمانی ضیافت
میانجی‌گری وساطت
ناله و فغان وح
نژاد روسیه روس
نگاهبانی کردن حفظ
نگهبانی پاس
نویسنده ایلیاد و ادیسه هومر
هر یک از تیغه‌های پروانه پره
واحد نفت خام بشکه
واژه لفظ
ولیعهد جانشین
کاور روکش
کرانه آسمان افق
کوهان شتر سنام
یاری کمک
یک عدد یکی


جواب مرحله ۴۸۵ جدولانه ۱

آزاده حر
اثر ژولین گرین مویی را
اثر شهرنوش مندنی‌پور طوبا ومعنای شب
اثر مهدی اخوان ثالث اورده اند که فردوسی
اجازه کارمندی مرخصی
از بت‌های جاهلیت عزی
از پیامبران یونس
از حالات دریا مد
از سازهای ضربی دف
از گونه‌های هلو شفتالو
امیدوار دلگرم
اندر آمدن واردشدن
باد خنک نسیم
بخشیدن مبذول داشتن
بدیع نو
بدین جهت لذا
برافراشته معلا
برخلاف اراده و انتظار ناخواسته
به طرف فا
به هوش باش هان
پاک شده زدوده
پدر و مادر والدین
پرستش یشت
پس از زمان مورد اشاره بعدا
پیچ و تاب خم
پیرزال عجوزه
پیوست ضمیمه
ترس بیم
ترش و شیرین ملس
تفاله تخ
تلاش برای یافتن جستجو
تمدنی باستانی اکد
تیرگی چشم تم
تیشه بزرگ تش
ثروتمندی توانگری
جامه ساخته شده از پشم پشمینه
جانشین پادشاه ولی عهد
جانشین پول در قمارخانه ژتون
جوان نورس
جوانمردی کرم
چربی په
چوب خوشبو ند
حرف درد اخ
حرف ندا ای
حرف نداری بی
حریف شراب ندیم
خانه را می‌پاید سرایدار
خاک خارجی لاو
خبر خوش نوید
خرج هزینه
خرس آسمانی دب
خوشبخت‌تر اسعد
خوشحال شاد
خون عرب دم
دیگ دهان گشاد تیان
راه بیرون شهری جاده
رده و ردیف رج
رفتار به ناز چم
رنگ لون
رود روسیه دن
رود طولانی روسیه ولگا
روی، چهره وجه
ریزه خرده
ریسمان دست و پای اسیران بند
ریشه و بنیاد اصل
زمان مدت
زنگ فلزات زنگار
سرشت خو
سوسن زرد وج
شاه شاعر شه
شهر سیستان و بلوچستان کنارک
شهری در ایتالیا جنوا
شیفته شیدا
صاحب چیزی بودن داشتن
صریح رک
صلح موقتی اتش بس
غوزه گال
قرض وام
ماه عزاداری محرم
مجموعه ست
محاکمه دادرسی
محکم کردن شد
مراد و مقصود نیت
مقداری از فضا که جسم اشغال می‌کند حجم
مهرساز حکاک
نامی برای قیامت یوم القرار
نزاع جنگ
نفرین شده لعین
نیروها قوا
نیم صدای گنجشک جیک
هرزگی یاوگی
هواکش آشپزخانه هود
واحد پول دو کره وون
واحد پول گابون فرانک
وجود دارد هست
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریسیته دیود
کرانه شق
کشنده بی‌صدا سم
کشور اروپایی نروژ
کهن و سالخورده سالار
کوبیدن دق
کوچیدن رحلت
کیفیت، حالت وضع
یاوه‌گویی هرز


جواب مرحله ۴۸۶ جدولانه ۱

آخر ته
ابر پایین آمده مه
از استان‌ها تهران
از درجات نظامی ستوان
از سازهای کوبه‌ای سنج
از موزه‌های تهران موزه سینما
اسب ترکی ات
امید و آرزو هیوا
با شجاعت بی باکانه
بار درخت میوه
بچه گوسفند بره
بخشی از دندان تاج
به رخ کشیدن نیکی منت
پارچه نخی چیت
پای ثابت سالاد گوجه
تاختن جولان
تیم یونانی ااک
جانور گریزپا اهو
جد رستم سام
جذاب و دلربا گیرا
جذب کردن جلب
چوبه قالی دار
حالت وجه
حالت انزجار چندش
حرف یونانی سای
حیوان جانور
خدای مصریان را
درنده گله گرگ
دست نخورده بکر
دستور امر
دوست حبیب
راه ترکی یول
رهرو سالک
زدنی در بازی جر
ساز شاکی نی
ساکن محله اهل
سرمایه پایدار کار
سلاح رستم گرز
سند عبور محموله بارنامه
سوره قرآنی جن
سومین شاه قاجار محمدشاه
شراب می
شلوار جین لی
شهر رازی ری
شوخی و هزل‌گویی لودگی
شکم‌بند طبی گن
شکیبایی صبر
صادق راستگوی
صدای گربه میو
طوفان برف کولاک
ظاهر عمارت نما
عضو دونده پا
عمل خیر نیک
فوتبال آمریکایی رگبی
قاضی ورزشی داور
قسمتی در بانک‌ها باجه
گشاده وا
ماه روزه رمضان
ماه میلادی اوت
متراکم شدن چگالش
محتاج آب تشنه
محوطه زیارتگاه حرم
معبر میان گوه تونل
معیاری در ریاضی ضریب
ممیزی و وارسی کنترل
میان چیزی لا
میوه هفت سین سیب
ناخوشی بیماری
نامیده شده مسمی
نجات بخش منجی
نزاکت ادب
نسل پس از ما ایندگان
نصب شونده نظارتی دوربین
همراه چای قند
همسر مرد زن
همیشه و پیوسته مدام
همین لحظه دم
وسط بین
کارگاه هنری اتلیه
کشتی جنگی ناو
کشور چهارفصل ایران
کنایه از چاپلوس بادمجان دور قاب چین
کوشا جدی
کولر کویری بادگیر
یخ هسر
یکپارچه و هم‌رأی متحد


جواب مرحله ۴۸۷ جدولانه ۱

آب بینی فین
آب منجمد یخ
آتشگیره خف
آجر اسباب‌بازی لگو
آراستن زین
آرایش زینت
آغاز اول
ابری به شکل رشته‌های ظریف سیروس
اثر جعفر مدرس صادقی کلهاسب
از اقوام نزدیک عمو
از بانک‌ها سپه
از بیماری‌های همه‌گیر وبا
از تقسیمات ارتشی هنگ
از سازهای زهی ویولا
از سفر برگشتن قدوم
از علائم ریاضی ضربدر
از مراکز استان‌ها گرگان
استخوان‌بندی اسکلت
امیر قبیله بزرگ بگ
باب در
بخشاینده راحم
برای واسه
بلدرچین وشم
به دریای سیاه می‌ریزد دانوب
بی‌مو کچل
پرداخت پارچه اهار
پرهیزکاری تقا
پنهان کردن کتم
پوچ هیچ
پول ژاپن ین
پول فلزین سکه
پیوست‌ها ضمایم
تابنده رخشنده
تراب خاک
ترک‌بند فتراک
تشویش نگرانی
تصدیق انگلیسی یس
تمام همه
تیر پیکان‌دار یب
جابجایی هوا باد
جد نیا
چارشاخ شنه
حافظه یاد
حرف اول الف
حرف ندا ای
حیله و نیرنگ ریو
خالص سره
خداوند رب
خراشیدن حک
خشکی یبس
خوب‌تر بهتر
خوبی نیکی
خودبین غد
خوراکی از گوشت و سیب زمینی کتلت
دردسر معتاد خماری
دره، ناحیه شعب
دین داشتن تدین
راست ایستاده هج
رخت لباس
رسم کردن ترسیم
رشته کوه افغانستان هندوکش
رطوبت نم
روسری سربند
رونوشت کپی
زمین پهناور و هموار دشت
ستاره تارا
سهم غذا مخصوص یک نفر پرس
سکسکه هک هک
سیماب ابک
شرافت عز
شهری در فرانسه لیون
صدمه اک
صومعه دیر
ضربه با سر انگشت تلنگر
فانی و ناپایدار میرا
فراوان زیاد
فصل سینمایی سکانس
گلوله شیشه‌ای مخصوص بازی تیله
گناه ذنب
گور قبر
گیاه نبات
لکنت زبان دارد الکن
مانند بسان
محفظه لباس جیب
معبر رودخانه پل
مقدار معین از هر چیز نصاب
میان کمر
میکروسکوپ ریزبین
نامه‌بر چاپار
نژاد نسب
نواق موسیقی چر
نوعی مسکوک قدیمی مغولی اقچه
نکوهیدن توبیخ
نیمروز ظهر
همیشه جاوید ابد
کار و پیشه حرفه
کبود رنگ نیلی
کنار و جانب طف
کنایه از حیرت زده شدن فیوز پراندن
کندر رومی رماس
کوبیدن در تق
کومه کلبه
یاری کردن نصر


جواب مرحله ۴۸۸ جدولانه ۱

اثر پا رد
اثر پرویز قاضی سعید قتل سوم
اثر رجب علی اعتمادی گلبانو
اثر منیرو روانی‌پور نازلی
از یک پدر و مادر تنیو
اسب ترکی ات
اندازه فیت
با آن صلیب را به گردن می‌آویزند زنار
بار سوم ثالثا
بالاترین مرتبه چیزی کمال
بحث بیهوده کلکل
بخشی از مغز مخ
بدون نظم و ترتیب بی سامان
به درستی حقیقتا
بوستان باغ
بوی بد گند
بی‌درنگ دردم
بیگانه غریبه وشم
پادزهر تریاق
پاکیزگی و ادب نزاکت
پایان‌نامه تز
پدر تاریخ هردوت
پرخور رس
پلیدی و ناپاکی نجاست
پیشین اسبق
تباهی ورب
تلاش برای پیشی گرفتن بر یکدیگر رقابت
چاره و تدبیر پند
چهره رخسار
حقیقت هر چیز ذات
حیله و مکر دسیسه
خالص سره
خوش قیافه و مو طلایی کاکل زریکی
در جای خود جنبیدن لولیدن سیم
درخت آزاده سرو
درخت زبان گنجشک ون
درک و احساس حس
درک کردن فهم
دو برابر دوبل
رایگان زب
رشته‌کوه طولانی اند
رنگ به رنگ شدن تلون
روده کوچک نال
زخم جراحت
زمین ارض
زمین دور از آب لیا
زیبا و دلربا فتان
ساختمان و سازنده‌اش بنا
سال سنهس
سپیدار پد
سروده‌های زرتشت گات
سقف ندارد روباز
شاهرگ مصر نیل
شماره مخصوص کد
شهر کرمان فاریاب
طبل بزرگ دهل
عدسی لنز
عشق خارجی لاو
علاوه بر آن ضمنا
قصد زیارت کعبه کردن حج
قطار ترن
قطعه زمین بلوک
ماهی درون تفنگ تیر
مرد خنده‌رو بهلول
مرده میت
میان‌تهی جف
میله افقی ورزشی بارفیکس
نویسنده «یلدا» و «رکسانا» ممودب پور
نیلی کبود
هم‌پیمان متحد
کنار دریا ساحل
کناره چیزی پره کش
کیسه ادرار مثانه
یاد کننده ذاکر


جواب مرحله ۴۸۹ جدولانه ۱

آب جامد یخ
آب دهان بزاق
آب مروارید تم
آسیب زیان
آیین رسم
اثر امیر عشیری جاسوسه چشم ابی
اثر پائولو کوئلیو کیمیاگر
اثر نیکلای گوگول شنل
اثری از علی مؤذنی ملاقات در شب افتابی
اجازه رخصت
اختاپوس هشت پا
از اوراق بهادار چک
از به پا کردنی‌ها خون
از بیماری‌های پوستی گر
از پیامبران یحیی
از جزایر ژاپن یزو
از حشرات آفت گیاهان شته
از خون‌آشام‌ها ساس
از نوشیدنی‌های فصل گرما یخ دربهشت
الاغ خر
اندوهگین دلتنگ
بخشش جود
بخشی از رویان دانه گیاهک
بدگویی کردن هجا
بردگی رق
بزرگتر اکبر
بی‌حرکت ساکن
بی‌خردی هم معنی می‌دهد سبکی
بیگانه اجنبی
پافشاری در مخالفت لج
پالان شتر رحل
پایان ختام
پرستش یشت
پرنده دونده شترمرغ
پستاندار جهنده کانگورو
پسوند تصغیر چه
پنهان کردن کتم
تحریر شده نوشته
تریاکی افیونی
تعلقات دنیوی ندارد وارسته
تقسیم، شاخه شاخه شدن انشعاب
توسری زن میخ چکش
توقف، ایست درنگ
جانور بدبو خز
جذام خوره
جرب گری
جرم و گناه بزرگ جنایت
جستن گلوله هک
جمع شیخ شیوخ
جواب کلوخ انداز سنگ
چارچوب قاب
چاق سمین
چراغ سراج
چغندر پخته لبو
چهره و رخساره لقا
چوب خوشبو ند
چکیدن آب رش
حرف نداری بی
حرکت جنبش
حرکت عصبی غیر ارادی تیک
حقیقی راست راستکی
حواس مشاعر
حیوان باوفا سگ
دامنه کوه کمرکش
دانه گیاهان حب
رفیق همدم
روز رستاخیز قیامت
ریاکار سالوس
زدنی به ریشه تیشه
زمین پر از سنگریزه ریگ زار
سپیدار پد
سخت قسی
سمبل ممانعت سد
سوا جدا
شرکت سازنده بازی ویدئویی سگا
شلوار جین لی
شهر قزوین ابیک
شهر کرمان فهرج
ضرورت داشتن وجوب
ظرفیت انجام کار پتانسیل
علم و دانش فرهنگ
غم‌خورک حواصیل
غنیمت جنگی فی
قالب طلا شمش
گرفتنی در حمام دوش
گریزنده هارب
گشوده وا
گل سرخ رز
گلوله‌های ریز برخی تفنگ‌ها ساچمه
گمراهی غی
گندم اگ
گوشه‌ای در دستگاه شور افشار
لنگه در لت
نگاه نظر
نوعی لباس بلند مردانه قبا
نویسنده بوف کور صادقهدایت
نیا جد
هوای فرار پس
واحد اندازه‌گیری حرارت کالری
واحد سرعت هواپیما ماخ
وحشی دد
وقت گه
کلاه پادشاهان تاج
کمبود فقدان


جواب مرحله ۴۹۰ جدولانه ۱

ابزار نجاری چکش
اثر علی محمد افغانی شادکامان دره قره سو
اثر ویکتور هوگو نودوسه
اختاپوس هشت پا
از جو تهیه شده جوین
از حروف الفبا گاف
از شهرهای استان بوشهر دشتی
باطل شدن هدر
بچه گوسفند بره
بخشی از مغز مخ
برهنه رت
بزرگ شدن غده تیروئید گواتر
بی بند و بار ول
بیگانگان اجانب
بیمناکی خوف
پارچه زردوزی شده لندره
پایتخت سنت وینسنت و گرنادین‌ها کینگزتاون
پردنده‌ای شکاری یوهه
پرستش یشت
پشم شتر وبر
پنبه پاک نکرده وش
پهن کردن گستراندن
پیامبر کنعانی یوسف
پیری و فرتوتی هرم
تاراج یغما
تاس کباب راگو
تردید شک
تمام قد قدی
تیره طایفه
جانور بیابانی وحش
جرب، گر گال
حرف هشتم یونانی تتا
حکمت مشا
خبررسان قدیمی جارچی
خرس آسمانی دب
خوراک ایرانی از برنج پلو
در مثل دلسوزتر از مادر است دایه
در یک شهر زندگی می‌کنند همشهری
درجه‌ها مدارج
دوره تحصیلی ترم
ذره باردار یون
راه رفتن مشی
زیاد بسیار
سائل گدا
سپاهی لشکری
سحرآمیز جادویی
سرای خانه
سنگدل بیرحم
شخص فرد
شفاف و شکننده است شیشه
شمیم بو
شهری در چین شنزن
شکاف و رخنه جر
طلایی زرین
ظرف آبکشی دلو
عدد ورزشی دو
غذای دهن‌سوز اش
قطعی برای کتاب جیبی
قعر ته
گرد پودر
لوس ننر
مته برقی دریل
مقابل گرم سرد
من اینجانب
مهمانی و مراسم شادی جشن
میرآب ابپا
ناخن کشیدن روی قسمتی از پوست خاراندن
ناگهان خودمانی یهویی
نرخ قیمت
نزد عرب لدی
نطق کردن سخنرانی
نهایی غایی
نویسنده اولیس جیمز جویس
هر چینه دیوار گلی دای
واحد طول متر
واحد طول دستی وجب
کالا، متاع جنس
کاهگل ویم
کشنده بی‌صدا سم
کلمه افسوس اه
کلمه شگفتی وه
کوبیدن در تق
کوشش تلاش
یک دفعه یک بار


جواب مرحله ۴۹۱ جدولانه ۱

آتش قرآنی نار
آرام یواش
آشتی صلح
آغاز و اول عنفوان
اختراع جیمز وات ماشین بخار
اختیار کامل تام
از انگشتان شست
از جهات اصلی شمال
از حالات دریا جزر
اشاره با نگاه چشمک
اصلاح خرابی تعمیر
اطراف و کناره حاشیه
اقامتگاه مسافران هتل
امر نوشتن نویس
انگشت اشاره سبابه
بخش و سهم قسمت
بدی شر
بسیار بسی
به هم پیوستگی تسلسل
بی‌حس لس
بیهوده هرزه
پایین زانو ساق
پر رونق اباد
پرنده کوچک سیاه رنگ سار
پشتکار جدیت
پشیمان نادم
تجلیل کردن تمجید
تصدیق انگلیسی یس
تلاش سعی
تندی و عجله شتاب
جنگ و پیکار عزم
جوانمردی فتوت
جوهر ذاتی جنم
چغندر پخته لبو
چهره محیا
چکیدن آب رش
خالکوبی تتو
خرس فلکی دب
خصم دشمن
خلف وعده واقول
خواب کوتاه چرت
خواری و ذلت خفت
خواهر پدر عمه
خون‌بها دیه
خیانتکار خاین
داخل تو
در بر گیرنده حاوی
دریانورد ملوان
دور کردن دفع
ذخیره کردن رزرو
راز سر
رسوایی بدنامی
رفاه و آسایش تنعم
رنج و آزار زجر
رها ول
روش‌ها قواعد
سر بی مو کچل
سنگ نما مرمر
سنگریزه شن
شهری در آلمان کلن
شهری در هلند امن
شیر دریایی فک
صافی چلو ابکش
صد سال قرن
صدای زنبور وز
صوت افسوس اخ
عدد الفبای فارسی سیودو
عید ویتنامی‌ها تت
قاره سبز اروپا
قصد و اراده یازش
قصه موزون عامیانه متل
قطار ترن
گام قدم
گودال عمیق چاه
گیتی و جهان دنیا
لهیب آتش شعله
ماه کارگری مه
متفق هم صدا
محموله بار
مخترع لگاریتم نپر
مزه خرمالو گس
مغناطیس اهنربا
مقدم بودن اولویت
موی مجعد فری
نامی پسرانه یاسر
نت اول دو
نغمه نوا
نماد یک کشور پرچم
نمره عالی بیست
نمو رشد
نمود ظاهری جلوه
نوعی چراغ قدیمی پیه سوز
نوعی ساعت مچی
نوعی کتلت شامی
نیرو قوه
همه کل
واپسین اخرین
واحد معیار یکا
کالاها اجناس
کشتن قتل
کوچ‌نشینان عشایر
کیف ورزشی ساک
یادداشت نت


جواب مرحله ۴۹۲ جدولانه ۱

آگاهی و اطلاع خبر
اثر آندره ژید درتنگ
اثر شهره وکیلی خاک سرخ
ادامه دنباله
از حیوانات آفریقایی زرافه
از شنبه تا جمعه هفته
از نیروهای سه‌گانه هوایی
انجام کاری بر او واجب شده ملزم
باد خنک نسیم
بت صنم
بخشش جود
پای افزار لخا
پرنده‌ای شکاری یوهه
پنهانی مخفیانه یس
پوشیده گفتن رمز
تاج جغه
تازه و پرطراوت تر
جای سردسیر ییلاق
جبری قهری
جهت بر آمدن آفتاب شرق
حریت ازادگی
خالص و بی‌عیب سره
خانه گوسفندان اغل
خرابه ویرانه
خوش‌سخن فصیح
خوشگل و زیبا شکیل
درازا طول
دفتر نگهداری عکس‌ها البوم هتل
دنبال کردن تعقیب
راه کوتاه ره
رسته صنفل
رود ایتالیا پو
ریختن آب صب
زیر پا مانده له
ژانر خنده‌دار طنز
سال سنهه
سایه‌اش پاینده باد دام ظل هلسل
سرحد مرز
سیماب ابک
شانه و کتف کت
شبیه و مانند فش
شهر مدینه
شهر کرمانشاه قصرشیرین
صفحه‌کلید کیبرد
ضمیر وزنی من
طبابت پزشکی
عدد فوتبالی اا
عمل ناخن کشیدن روی پوست خارش
عمیق ژرفیت
عنصر گازی بی رنگ و بی بو هلیم
فرو بردن در گلو قورت
فرود، پایین سافل
قوم و کس خویش
لیکن اما
ماده به ظاهر جامد ژل
مایه روشنی او
مذکر نر
مفسر شارح
ناگهان خودمانی یهویی
نمادین سمبولیک
نوعی عقرب جراره
نوک کوه قله
نکوهش لوم
نیا جد
نیمه روشن کره زمین روز
نیکو و بدیع فافا
هر چیز بسیار ریز ذره
هسته انگور تکز
هوشیار ذکی
وسیله نقلیه موتوری ماشین
کامیون کشنده تریلی
کسان افراد
کشور آسیایی تایلند
کوشش سعی
یابنده کاشف


جواب مرحله ۴۹۳ جدولانه ۱

آبگیر ژی
آتشدان حمام تون
آرایش سینمایی گریم
ابزار جنگی قدیمی نیزه
اثر پائولو کوئلیو عطیه برتر
اثر داستایفسکی برادران کارامازوف
از درجات تحصیلی دکترا
از رودهای طولانی ایران سپیدرود
از عناصر اربعه اتش
از گل‌ها تاج خروس
اسم نام
اضطراب تاس
اغلب، بیشتر غالبا
امر از پاشیدن پاش
باعث التهاب کبد می‌شود هپاتیت
برادر مادر دایی
برشی قابل رویش از درخت قلمه
برهنه رت
بز کوهی شکا
بی بند و بار ول
بی مهار و ول افسار گسیخته
بین، میان لا
پرحرفی ور
پیامبر زیباروی یوسف
تافتن ریسمان مسد
تصدیق انگلیسی یس
تله و دام فغ
تکبر فیس
تیره کدر
جامه رخت
جشن و طرب بزم
جنگ و نبرد اویز
جنگ‌هایی که پیامبر در آنها حضور داشت غزوات
جیوه زیبق
چهره رو
حرف پیروزی وی
حرف نهم یونانی یوتا
حس شنوایی سمع
حمیت غیرت
حیوان باربر خر
خاتمه یافتن به سر رسیدن
خرناس خرخر
خطوط موازی و نزدیک به هم در طراحی هاشور
خمیده دوتا
خواب سبک چرت
داد و دهش بخشش
دارای اجر و پاداش ماجور
درخت زبان گنجشک ون
درست و دقیق حسابی
دوره مشخص در یک فرایند فاز
دوری جستن تبرا
دیدار ویزیت
رغبت میل
رقاصک پاندول
رنگ لون
سارق دزد
سرشویه شامپو
سرو کوهی اورس
سست و بی‌دوام پوشالی
سوی، طرف زی
شاخه نورسته شنار
شاعر و عارف سده هفتم عطار نیشابوری
شش عدد از هر چیز جین
شهر آذربایجان غربی مهاباد
شهر اردبیل خلخال
شهر خوزستان باوی
شهر گیلان رودسر
شهر مازندران کیاکلا
شهر همدان ملایر
شکاف و رخنه جر
شکست و پراکندن دشمن هزم
صبحانه ناشتایی
صدمه اک
صریح رک
صفت سرو سهی
غذای آبدار اش
غذای شب عشا
غم و اندوه هم
قرض وام
قلب فواد
قواعد مقررات
گربه عرب هر
گنج کنز
محکم و استوار سخت
مدح ستایش
مرجان بسد
مشک خی
مظهر لاغری نی
مهار و عنان زمام
نام ترکی اد
نزدیکی کردن امیزش
نفس نفس زدن هناسه
نمایش تلویزیونی شو
نمک اسید کلریک کلرات
نیا جد
نیست شدن فنا
واحد بسامد هرتز
واحد پول آلبانی لک
واحد پول میانمار کیات
وسیله ماهیگری قلاب
کشور اروپایی مالت


جواب مرحله ۴۹۴ جدولانه ۱

آبکوهه موج
آگهی تبلیغاتی رکلام
اثر آگاتا کریستی راز قطار ابی
اثر بالزاک شوان ها
اثر محمد حجازی هزارسخن
از پیامبران یونس
از حبوبات ماش
از حجم‌های هندسی هرم
از درجات ارتشی سرهنگ
از سازهای ضربی طبل
از مدارات راس الجدی
از مراکز استان‌ها کرج
از مواد بهداشتی صابون
از میوه‌های قرآنی تین
این دم الان
باده می
بازی‌های ورزشی منظم لیگ
بچه آهو بره
بدیع نو
بردگی رق
برهنه رت
بنده خدا عبدالله
بیشتر غالبا
پارچه نخی دبیت
پاک شدن طهر
پایتخت توگو لومه
پرهیزکاری تقا
پوشاننده ساتر
پیرو دین اسلام مسلمان
تلاش سعی
تنگ چشمی بخل
جاده دور شهر کمربندی
جانور حیوان
حرکت جنبش
خانه چوبین تارم
خاک تراب
خاک گرد
خراج و مالیات باج
خطاب بی‌ادبانه هی
خوشحالی دنه
دادن بدون عوض وهب
دارویی برای زدودن موهای زاید واجبی
درخت زبان گنجشک ون
دره شعب
دستور زبان گرامر
دل‌ها قلوب
رأی فقیه فتوا
رجل مرد
روز قیامت یوم الدین
زیر و رو کردن خاک کشاورزی شخم
ژاله شبنم
سرگشتگی بهت
شادی طرب
شناخت و آگاهی شناسایی
شهر آذربایجان شرقی اهر
شیره خشخاش شیرابه
صحنه نمایش سن
ضامن کفیل
ضربه با سر انگشت تلنگر
ظرف گیاهی سبد
عدد رقم
عظیم‌الجثه یغر
غله کم‌ارزش ارزن
قابل قرائت خواندنی
قایق لتکا
گزارش راپرت
گودال گرداگرد شهر خندق
گونه، نوع جور
مجروح زخمی
محکم کردن شد
مدت ده ساله دهه
مرغ می‌رود جا
مروارید در
میوه مربایی به
نادان غت
نوشته‌ها متون
هرگز نه لن
هیاهوی شادی هلهله
وسیله گرمایشی قدیم کرسی
کر شدن صم
کلاغ سیاه زاغ
کلمه شرط اگر
کناره لبه
کنایه از ارزان خریدن بز خریدن
کوبیدن دق


جواب مرحله ۴۹۵ جدولانه ۱

آتش گرفتن سوختن
آتشگیره خف
آرام بخش دل دل ارام
آزمندی طمع
اثر آلفونس دوده پتیشز
اثر امیر عشیری شبح گرگ
ارتفاع بلندی
از بت‌های جاهلیت هبل
از بیماری‌های پوستی گر
از حروف الفبا گاف
از سازهای زهی ویولون
از مصالح ساختمانی گچ
اسب ترکی ات
انبار ته کشتی خن
باریک بین دقیق
بازی کردن لهو
بازی‌های ورزشی منظم لیگ
بانگ سگ وغ
بانگ قمری وت
بانگ کبوتر هدیل
بردگی رق
بزرگ، رئیس مهتر
به تازگی اخیرا
بی‌دین ملحد
بیماری ریوی سل
پارکینگ گاراژ
پایتخت بلیز بلموپان
پایتخت نیجر نیامی
پرگوی حراف
پسر پور
پیش قبل
پیشوند زمین شناسی ژیو
تاج خورشید کرونا
تپانچه لت
تمام قد قدی
توانایی قوت
تکان، جنبش وول
تیرگی رابطه کدورت
جوانمرد و بخشنده لوتی
جوی آب لر
حرکت کردن باد وزش
حقی در سازمان ملل وتو
حقیقت چیز هویت
حیله‌گران رنود
خطا کردن سهو
خونابه سرم
دانه‌های ریز روی پوست جوش
در رگ‌ها جاریست خون
درخشش تلالو
دست عرب ید
دشوارتر اشق
رودی در فارس کر
روش طریقه
روشن و آشکار عیان
زدن کوفتن
زهرآگین سمی
زیر و رو کردن خاک شخم
سالخورده فرتوت
سر هر چیزی نوک
سراسر کاملا
سرو کوهی ورس
سرور سید
سست و بی‌دوام زپرتی
سیاه تیره
شدنی هنگام گریختن جیم
شمیم بو
شهر مرکزی توره
شکم‌بند گن
صدای شکستن تق
ضمیر غایب او
عمومی کلی
عنوان امپراتوران روم سزار
فرزندان عترت
فروشگاه دکان
قسمت بخش
قصیده سرای فارسی خاقانی
قورباغه درختی وک
گردن کلفت قلدر
گرما حر
گریبان یخه
گوارا نوشین
لقب دهخدا دخو
متمایل به یک جهت یکوری
مدخل ورودی
مراتب درجات
مرده میت
موی بلند گیسو
ناپیدا غیب
ناشناس نکره
نام ترکی اد
نگاتیو منفی
نگاه خیره زل
نوعی ماه قباد
نویسنده مردی که می‌خندد ویکتور هوگو
واحد پول چین یوان
واحد پول گامبیا دالاسی
وسیله‌ای در آشپزخانه یخچال
کشتن قتل
کشور آسیایی لبنان
کفش لخا
کلمه واژه


جواب مرحله ۴۹۶ جدولانه ۱

آدم آهنی روبات
آرامش و بی‌حرکتی سکون
آقای آلمانی هر
اجداد نیاکان توت
از پرداختنی‌های واجب در راه خدا زکات
از زیراندازها فرش
از گازهای بی‌رنگ و بی‌بو اتان
از وسایل نقلیه همگانی اتوبوس
اما ولیم
انبر طبی پنس
اهلی رام
باد کشنده سموم
بی‌خبر ناگاه
پایتخت ژاپن توکیو
تاب و توان نا
تخ تابیده ریس
تمام تام
تیم ایتالیا بولونیا
جامه گشاد بلند عبا
جانور درنده گرگ
جمع منت منن
جمع ورق اوراق
جوان شاب
جوییدنی در معدن رگه
چاره بد
چه بسیار بسی
حامل باربر
حبل‌الورید شاه رگ میت
حیوان جانور
خاندان ال
خباز نانوا
دارای اعتبار ابرودار
درخت زینتی ابنوس
دروازه‌بان گلرت
دریای عرب یم
دل آزار کهنه نو
دمل ابسه
دوستدار محب
رفیق یک رنگ و موافق یار
زاویه کنج
سازمان فضایی ناسا
سفید ترکی اق
سوره چهارم نسا
سیلی تس
شاعر ایرانی منوچهری سو
شگرد فن
شهر برزیل سانتوز
شهر حضرت عبدالعظیم ری
شوم نحس
عضو دهان زبان
عنوان امرای عثمانی پاشا
غذای بسته بندی شده کنسرو
فهمیدن ادراک
فوتبالیست برزیلی کاکا
گاو یال‌دار تبت یاک
گفتنی شگفت زده ها وا
گودال لان
گویشی در کشورمان لری
گیاه پارچه‌ای کتان
لعن، نفرین سب
مباح جایز
محل جا
مخفف آگاه اگه
مخفف سیاه سیه
مرکز اتریش وین
منفک سوا
میدان جنگ اوردگاه
میوه خوب به
نام دخترانه شیوا
نهایی غایی
نور اول صبح سپیده
نور دهنده نیرسی
ورزش مادر دو
کار و کردار کنش
کشتی کوچک ناوچه
کشوری در قاره سیاه اتیوپی


جواب مرحله ۴۹۷ جدولانه ۱

آتشدان حمام تون
آستانه خانه سردر
آشکار کردن اعلان
آشیانه مرغ عش
آهسته یواش
آکنده پر
اثر گی دو موپاسان در یکی از شب های بهار
ادامه دنباله
از القاب اشرافی کنت
از بیماری‌های واگیردار زکام
از جنس نر نرینه
از درختان جنگلی توسکا
از رودهای مرزی ارس
از ورزش‌های پرطرفدار تنیس
اصل و گوهر حسب
اظهار نشده ناگفته
افسر تاج
انبوه شده متراکم
انتقال جسد لش کشی
اولین دو رقمی ده
باده می
بدی شر
بزرگ‌منشی نب
بغل بر
بن آستین ردن
به شرط بازگرداندن می‌گیرند عاریت
پاک شدن طهر
پایتخت کرواسی زاگرب
پدر تاریخ هردوت
پنبه پاک نکرده وش
پیاله جام
تابلویی از ون گوگ کافه تراس درشب
ترسیده هراسان
ترمز چهارپا هش
تندرستی یافتن شفا
تندیس پرستیدنی بت
جلف قرتی
چه وقت کی
حرف دهن کجی یی
خانه شاعر بیت
خطا کردن سهو
دختر بنت
درد و مرض یامان
دروغ غیر قابل باور شاخدار
دریای عرب یم
دستبند یاره
دوندگی خت
ذکر شده نامبرده
رب‌النوع الهه
رشوه دهنده راشی
رنچ‌ها متاعب
روادید ویزا
رود آذربایجان غربی سیمینه رود
رودخانه نهر
ریاکار دورو
زمان مدت
سگ گزنده هار
سلاح انفجاری بمب
سنگینی وزن
سود فایده
شاخه نورسته شنار
شادمان خرم
شامل‌تر اعم
شرم حیا
شهر آذربایجان شرقی هریس
شهر آذربایجان غربی تکاب
شهر ریشه بن
شهر فارس زرین دشت
شهر گیلان فومن
صمغ الکتریکی کهربا
عبور کالا از کشوری به کشور دیگر ترانزیت
عدد اول یک
غذای آبکی اش
فانوس دریایی فار
فراموشکار نسی
فرود آمدن نزول
فرومایه لییم
فساد و تباهی فتنه
قبل از طبقه اول همکف
قعر ته
قوم کوچ کننده چادرنشین
گل سرخ رز
مادربزرگ ننه
محکم کردن شد
مریض بیمار
مسخرگی هزل
مسدود کردن بستن
من و تو ما
منسوب به روم رومی
منشی سکرتر
میوه نارس کال
ناپدید گم
نادیدنی نامریی
نام اسم
نظیر ندارد بیتا
نوعی انگور عسکری
نویسنده ارمیا رضا امیرخانی
نیایش کردن یشتن
نیش خورده گزیده
واحد پول ژاپن ین
وحشی دد
ویتامین انعقاد خون کا


جواب مرحله ۴۹۸ جدولانه ۱

آمد و شد وسایل نقلیه ترافیک
اثر م. مؤدب‌پور یلدا
احمق و گیج گاگول
اخطار خودرو بوق
اراده قصد
از استان‌ها قم
از سوره‌ها روم
اظهار تواضع و کوچکی دست بوسی
افزون آمدن چربیدن
اقوام ملل
انبوه توده
اندام پرواز بال
به دو نیم کردن شقه کردن
به نفع او له
بهانه جویی نق
بی بند و بار ول
بیخ درخت بنه
بینی دماغ
پرتاب کردن رمی
پهلو بغل
پیامبر اسلام محمد
تاری که عنکبوت سازد کرو
تپه‌ای باستانی در کاشان سیلک
توده برف مخرب بهمن
تیم فوتبال اسپانیایی والنسیا
جن زده جنی
جوان فتی
چربی په
چشمه‌ای در لرستان نایی
حرف خوردنی نون
حکمت ارسطو مشا
خانه گاو و گوسفند اغل
خرچنگ دریایی میگو
دریغ خوردن تاسف
دست عرب ید
دستگاه جدا کننده غله از پوست خرمن کوب
دوست حبیب
رشته زر و سیم گلابتون
روز گذشته دی
روییدن نشا
ریگ نرم شن
زبانزد ضرب المثل
زمانی که ابتدا ندارد الست
زنگ بزرگ درا
زودرنج نازک نارنجی
سادگی لری
سبک هنری وریسم
سبکسری جلفی
ستمگر جابر
سرشکسته دمغ
سلاح آتشین توپ
شانه و کتف کت
شتر جمل
شخص نامعلوم فلان
شهر بوشهر جم
شهری در انگلستان هال
صحرا بادیه
ضربه کاری خورده ناکار
عامل وراثت ژن
عدد خیطی سه
فوت کردن دمیدن
گذشته‌ها سوابق
گوارش هضم
لباس جراحان گان
متعصب دگم
مجموعه اعداد بین دو عدد بازه
مخالف ضد
مدح ثنا
مزه دهان جمع کن گس
معلق اونگ
ممانعت از ورود به جایی قرق
میانجی‌گری حکمیت
نازک و لطیف تنک
ناله و فغان ژح
نزول پیدا کردن تنزل
نگاتیو منفی
نوعی گهواره ننو
واحد نظامی هنگ
ولگردی هرزگی
کارآزمودگی و باتجربگی پختگی
کامپیوتر رایانه
کشت به امید باران دیم
کشور اروپایی اسلوونی
کشور اروپایی یونان
کشوری در قاره سبز سنمارینو


جواب مرحله ۴۹۹ جدولانه ۱

آش ساده شوربا
آشیانه مرغ عش
آمدن و وارد شدن رسیدن
از حبوبات ماش
از درندگان ببر
از سوره‌ها طه
از سیارات زهره
از علائم ریاضی منها
از غالب‌های شعری غزل
بازداشتن منع
بانی واضع
برابر کردن تعدیل
برادر پدر عمو
برپا کردن نصب
برزگر کدیور
برزن کوی
بستانکار طلبکار
به زور به کاری وا داشتن جبر
به صورت جسم در آمده مجسم
به طور خلاصه اجمالا
بی‌میل بودن کراهت داشتن
بیگانه خارجه
پارچه معیوب زده
پایتخت سوئیس برن
پرتو افکندن تشعشع
پیرو دین اسلام مسلمان
تصویر کلی از چیز شما
تفاله تخ
تندرستی سلامت
تیر، پیکان فلش
جای گرد آمدن مجتمع
جهش خیز
حساسیت الرژی
خرخر خرناس
خطا سهو
در امور صنعتی مشغول است فنی
درجه‌ها مدارج
درد الم
دردها الام
دروغ بستن بهتان
دست مالیدن مس
رفتار تند پو
ریسمان رسن
ریسک خطر
زنج و محنت لگ
زیر و رو کردن خاک شخم
زینت رو مو
سایه نش
سخن بیهوده هذر
سرخ کمرنگ ال
شعیر جو
شهر آذربایجان غربی سردشت
شهر ایران و افغانستان هرات
شهر خراسان جنوبی سربیشه
شهر خوزستان شوش
شهر سوئیس ژنو
شهر سیستان و بلوچستان فنوج
شهر مرکزی نیمور
شکیبا صبور
صاحب ذی
ضربه با نوک پنجه پا تیپا
طفل بچه
ظرف ذوب طلا و نقره بوته
عدد خیطی سه
عدد ماه سی
عنوان تیتر
فراگیرنده مشتمل
فرمان بردن تمکین
فرنام لقب
فلز نقره‌ای و براق نیکل
فهم و حافظه ذهن
قرابت خویشی
قرض دین
قطار زیر زمینی مترو
قلبش مجروح است دلریش
گشوده وا
مالک ذو
مرتجع فلزی فنر
مرهم ضماد
معما چیستان
مقابل ازا
مقابل خرید فروش
من را مرا
موضوع هنری ژانر
میوه ترش و شیرین لیمو
نام قدیم کلیبر بذ
نگاه خیره زل
نهایی‌ترین امتیاز رکورد
نوعی حلوا لو
هنگام وقت
واحد بسامد هرتز
واسط پیچ و مهره واشر
وسیله غذا خوردن چنگال
کار یکدنده لج
کاهگل ویم
کشور آمریکای جنوبی ونزویلا
کشیش قس
کلمه افسوس اه
کوشا ساعی
یورش هجوم
یک صد سال سده


جواب مرحله ۵۰۰ جدولانه ۱

آب‌کند لر
آبدست وضو
آگهی کوتاه تبلیغاتی تیزر
آن سوی جو فضا
اثر آگاتا کریستی تله موش
اثر پا رد
از بیماری‌های واگیردار زکام
از حروف الفبا میم
ازمناقطق‌پرخطر برای زندگی زلزله خیز
اسباب خانه مان
الفبای موسیقی نت
بخت و طالع فال
بران تیز
بگو در قرآن قل
به پا خاستن قیام
به هم نامه نوشتن مراسله
به وجود آوردن خلق
پاک از گناه بریت
پاکدامنی عفت
پرگوی حراف
پروفسور حیوانات بز
پسوند شباهت سا
پول ژاپن ین
پیدا کرده یافته
پیروان یک دین ملت
تخت پادشاه عرش
تلخ عرب مر
تنه بریده شده درخت چوب
تکان و جنبش سک
جان‌ها نفوس
جمیع همه
چوب خوشبو ند
حکم فقیه فتوی
حیله‌گر مکار
حیوان تنومند فیل
خبر پیام
داستان فسانه
در مدار می‌چرخد سیاره
دشمنی عداوت
دیوار بلند و محکم ترا
رئیس جیمز باند ام
راهرو سقف‌دار هشت ضلعی هشتی
ریز کردن نان در آبگوشت تریت
زدودگی زنگ فلزات صیقل
سادگی لریان
سرمه توتیا
سود پول می‌گیرد رباخوار
سوگند قسم
شهر خوزستان ماهشهر
شهر مرکزی خشک رود
شک‌ها و گمان‌ها شبهات
شکل، صورت قیافه
ظرف ترازو کفه
ظرف مرکب امه
عاقبت سرانجام ام
عجله کردن شتافتن
غار نبوت حرا
غذا خوردن تناول
غنیمت جنگی فی
فریب نیرنگ
قابل خواندن نیست لا یقرا تمع
قریحه ذوق
قصد و عزم اهنگ
گرداگرد خانه حرمم
گمراهی ضلالت
لجوج کلهشق
مادران امهات منع
محل توقف حجاج در روز نهم ذی‌الحجه عرفات
مخفی پنهان
مرغ می‌رود جا
نقشه‌کش طراح
نیک شدن صلاح
هر چیز ریز ذره
واحد پول تایلند بات
کوتاه‌قد زمیر


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.