امروزه شاید کمتر کسی را بتوان پیدا کرد که سابقه انجام بازی های حدس کلمات یا همان کلمات و دانستنی ها را نداشته باشد. این بازی ها به حدی تولید شده اند که غیر ممکن است در جمعی حضور داشته باشید و کسی در بین آن جمع حداقل یکی از این بازی ها را بر روی تلفن همراه خودش نداشته باشد. البته نمی توان به این زیاد بودن ایرادی وارد کرد، چرا که این بازی ها جذابیت خاص خود را دارند و به همین خاطر کاربران بازی های موبایلی ترجیه می دهند که در هر شرایطی یکی از این بازی ها را امتحان کرده و از آن لذت ببرند. بازی زیبایی که به تازگی در کافه بازار منتشر شده است و همان راه بازی ها حدس کلمات را در پیش گرفته است، بازی محبوب شیرینی کلمات می باشد. این بازی یکی از چندین بازی زیبا در سبک حدس کلمات است که در مدت کوتاهی توانست رکورد 20 هزار کاربر را در کافه بازار بشکند. شیرینی کلمات را حتی می توان با بازی های بسیار موفقی هم چون آمیرزا و فندق مقایسه کرد.

در بازی شیرینی کلمات اگر با سبک بازی های حدس کلمات آشنا نیستید می توانید در همان ابتدا خیلی سریع به کمک یک صفحه آموزش کامل این بازی را مشاهده کنید. این آموزش می تواند برای تمامی افراد مفید باشد ولی به طور حتم بیشترین کاربرد را برای کسانی دارد که برای اولین بار است که قصد انجام این سبک از بازی ها را دارند. کلماتی که باید در این بازی مهیج پیش بینی کنید، اصولا کلمات سخت و دشواری نیستند ولی اضافه شدن تعداد حروف در مرحله های بالاتر، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر دشواری مرحله های بازی داشته باشد. بازی از حروف کم شروع می شود و این قانون در بیشتر بازی های سبک کلمات و دانستنی ها حکم فرماست. البته در برخی از بازی های دیگر نیز مشاهده شده است که تعداد حروف قابل حدس در مرحله ها به صورت رندوم و اتفاقی انتخاب می شود که البته این ویژگی می تواند جذابیت بازی را چندین برابر کند. برای آن که بتوانیم به کاربران بازی شیرینی کلمات کمک قابل توجهی کرده باشیم، جواب های این بازی زیبا را در ادامه ارائه خواهیم کرد.

گز

۱- آش، آتش
۲- شد، شاد
۳- تو، پتو، توپ
۴- تر، پر، پرت
۵- تب، تا، با ، تاب
۶- زن، نی، نیز، زین
۷- بز، بس، سبز
۸- کو، دو، کدو، کود، دوک
۹- فلز، زلف، زل

راحت الحلقوم

۱- رگ، تر، گرگ، تگرگ
۲- هم، مه، مزه، میز، هیزم
۳- هل، له، عقل، قلعه
۴- پل، گل، لپ، پلنگ
۵- کو ، دو، بو، کدو، دوک ، کبود
۶- تر، در، رد، رخ، خر، خرد، رخت، دختر، درخت
۷- تا، تب، تن، تاب، ناب، بنا، نبات
۸- لج، گل، گنج، جنگ، لجن، جنگل
۹- ته، ترش، شهر، هشت ، تره، شتر، شهرت، رشته
۱۰- سگ، رگ، سر، سن، رنگ، سنگ، سرنگ، سنگر

نان برنجی

۱- اهل، لال، لاله، هلال
۲- زهر، زره، راز، راه، هزار
۳- خار، ابر، بار، خبر، بخار، خراب
۴- بد، لب، بدن، بلد، بدل، بلند
۵- شرم، نشر، منش، نرم، نرمش
۶- او، جا، نو، جو، ناو، اوج، نوا، جان، جوان
۷- سر، مس، سم، سیر، سیم، رسم، مسیر
۸- کم، یک، من، نم، نی، کی، نیم، نمک، نیک، مین، کمین

کاک

۱- باز، بازی، زیبا
۲- کوه، هوا، کاه، کاهو 
۳- هم، مه، ده، کم، دم، کمد، مهد، دکمه
۴- مهر، مرد، هرم، هدر، مهد، درهم
۵- مرد، کمد، درک، کدر، کرم، کمر، مکر، مدرک

باسلوق

۱- مه، هم، هر، ره، هرم، همه، مهر، مهره
۲- حل، مال، حال، حمل، محل، محال
۳- تیک، شیک، کشت، تشک، کشتن
۴- نام، نای، نیم، مین، این، نما، امین، میان، ایمن

انگشت پیچ

۱- واگن، نوار، روان، گران، انگور
۲- اتو، پتو، توپ، پوک، پاک، پاکت، تکاپو
۳- اسب، برس، زبر، ابر ، باز، ساز، سراب، سرباز
۴- کوه، کفش، کشف، شوک، شکوه، شکوفه

پولکی

۱- بیل، ایل، بال، وال، ویلا، لوبیا
۲- نفر، هنر، فنر، رنگ، نهر، فرنگ، فرهنگ
۳- ناب، مسن، نام، بام، اسم، اسب، مناسب
۴- پهن ، ، نهر، پدر، هدر، هنر، پند، نرده، رنده، پرده، پرنده
۵- سیر، سوپ، پسر، ترس، سوت، تور، ترسو، پوست، پرستو

نان خرمایی

۱- زهر، زره، زبر، خبر، خربزه
۲- هفت، هشت، آفت، آتش، آشفته
۳- مار، امر، ماه، راه، همه، ماهر، مهره، اهرم، مهار، همراه
۴-آرم، شرم، امر، مار، آمار، آرام، ، شمار، آرامش
۵- شیک، کاش، تیک، اشک، کاشت، شاکی، کاشی، کشتی، شکایت

بادام سوخته

۱- افق، قیف، قیافه، قافیه
۲- سیب، اسب، آبی، آسیب، آسیاب
۳- کنج، جنگ، گنج، جشن، گنجشک،
۴- شکل، الک، شال، کشو، لاک، کوشا، کاوش، لواش، لواشک

باقلوا

۱- چای، خال، چال، خالی، یخچال
۲- خار، سرخ، خرس، خروس، سوار، سوراخ
۳- ایمن، میان، امین، نمایش، ماشین
۴- رسا، فرش، فاش، شرف، فارس، افسر ، سفارش

آپدیت پاسخ های بازی “شیرینی کلمات ۱٫۲”

بخش زولبیا

۱- اتم، شام، مشت، مات، تماشا
۲- تیز، تیپ، زیپ، پیاز، پیتزا
۳- آفت، تاب، بافت، آفتاب
۴- دور، رود، تور، ترس، دست، درس، ترسو، درست، دستور
۵- دو، سو، سه، آه، سود، هوس، آسوده
۶- میز، زیر، ارز، میرزا
۷- بیل، بال، سال، سیل، لیس، لباس، سیلاب
۸- سیل، سیم، تیم، تسلیم
۹- تک، کت، نر، تن، رخ، خر، نخ، ترک، کرخت
۱۰- نیش، لنگ، شیلنگ
۱۱- هرم، کمر، کرم، کره، شهر، مهر، شکر، شهرک، کرشمه
۱۲- رنج، ریز، نیز، زین، زجر، رجز، زنجیر
۱۳- لمس، اسم، سال، مال، ملس، سالم، سلام، الماس
۱۴- گاو، گوش، گور، گوارش
۱۵- میخ، تخم، مین، نیم، تیم، ختم، تخمین
۱۶- نیز، زین، دنگ، گند، گزند، زندگی
۱۷- سور، سیر، سریع، عروس، عروسی

بخش بامیه

۱- ابر، باز، بار، راز، بارز، ابزار، بازار
۲- فرد، رند، درز، زرد، فرزند
۳- بار، بام، مار، ابر، رام، امر، بیم، مربا، بیمار
۴- شوخ، خام، شاخ، موش، خوش، خشم، شام، شوم، خاموش
۵- دوا، دور، درو، رود، وارد، روال، دارو، داور، دلاور
۶- عار، تار، راز، تراز، زراعت
۷- هتل، هلو، سهل، هوس، تله، لوس، سوله، سهولت
۸- این، نای، پایان
۹- باز، زبل، بال، بله، ابله، زباله
۱۰- رسم، مار، رام، اسم، سرما، مراسم
۱۱- تشک، کشت، شکل، شیک، تیک، کیش، تشکیل
۱۲- پرش، روش، شور، شرور، پرورش
۱۳- هوا، شاه، خوش، شاخ، خواهش
۱۴- چرم، هرم، مور، ورم، مورچه

بخش سجوق

۱- تور، روی، صوت، تیر، صورت، صورتی، تصویر
۲- ترک، کار، تکان، راکت، کارت، نکتار
۳- بار، ابر، کار، باک، کبیر، باریک، بیکار
۴- محک، حکم، موکت، حکومت
۵- وان، ناو، کاش، اشک، کوشا، واکنش
۶- کمر، ورم، کرم، مکر، ترک، کور، موکت، متروک
۷- لوس، سهل، لیس، هلو، سیل، ولی، هوس، وسیله
۸- نشت، هشت، هوش، شوت، شته، توشه، نوشته
۹- نوا، اتم، نام، متن، اتو، وام، ناو، امن، وانت، توان، مانتو
۱۰- شتر، مکر، ترک، ترش، مشک، کمر، کشت، شکر، کرم، شرم، تشک، شرکت، مشترک
۱۱- تلف، تخم، لخت، مفت، مختلف
۱۲- دود، مدح، حدود، محدود

بخش قرابیه

۱- خاک، کاخ، ترس، خرس، خار، تار، کار، ساکت، ساخت، کارت، خاکستر
۲- دست، دام، سال، ملس، داس، سلام، سالم، سلامت، دستمال
۳- یار، رنج، جاری، انجیر، جریان، نارنجی
۴- بنا، ناب، خان، بانی، خیابان
۵- فرش، شوم، موش، شام، وام، فاش، ورم، روش، مشاور، فراموش
۶- این، شنا، نای، آهن، آینه، آشنا، ناشی، آشیانه
۷- زخم، خوش، مزه، شخم، شوخ، شوم، موز، خشم، موزه، خوشمزه
۸- ناو، وان، نای، این، ولی، لیوان، وانیل، نایلون
۹- اسم، وام، رام، مار، سرما، سمور، سماور، سوسمار
۱۰- پهن، چانه، پهنا، تنها، تپانچه
۱۱- نیش، شنا، دانش، دنیا، شاهد، اندیشه
۱۲- لخت، تلف، خال، خلاف، اختلاف
۱۳- جزا، دوا، زوج، جواز، جادو، ازدواج
۱۴- قلب، بال، بلا، قالب، باقلوا
۱۵- تخت، تیپ، پایتخت

بخش اریس

۱- پهن، رها، راه، پیر، پاره، پهنا، پینه، پیراهن
۲- بخت، خوش، خوب، شوخ، شوت، خوشبخت
۳- آلو، بال، لبو، لال، بلا، وال، لولا، آلبالو
۴- مار، مال، خام، اخم، خال، وال، وام، خرما، خرمالو
۵- بیل، مبل، بام، مال، بوم، لوبیا، موبایل
۶- سهل، کسل، کال، لاک، کاه، سال، ساک، کلاس، کاکل، اسکله، کالسکه
۷- برد، گرد، برگ، درب، ابد، ابر، بار، داد، درد، باد، گارد، گردباد
۸- شیر، ریش، نیش، شیرینی
۹- کشک، شاه، کاش، کاه، کهن، اشک، کهکشان
۱۰- کند، کبک، باک، باد، ناب، بند، بدن، اندک، بانک، بادکنک
۱۱- هنر، رهن، این، نهی، ایران، رایانه
۱۲- نای، برش، شیر، ریش، نیش، پیر، پریشان
۱۳- پشم، شنا، نام، پیام، پشیمان
۱۴- دوک، کود، خار، خاک، خرد، رود، دور، کار، کاخ، خوک، راکد، کادر، اردک، اردو، خوراک، خودکار

تصاویر بازی

نمونه تصاویر بازی شیرینی کلمات نمونه تصاویر بازی شیرینی کلمات

شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.