پرش سریع به مراحل مورد نظر

جواب مرحله 381 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 382 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 383 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 384 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 385 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 386 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 387 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 388 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 389 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 390 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 391 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 392 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 393 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 394 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 395 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 396 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 397 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 398 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 399 جدولانه کلاسیک | جواب مرحله 400 جدولانه کلاسیک |

جواب مرحله ۳۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی از سعید خورشیدیان با بازی بیژن امکانیان رازگلشببو
افقی ۱ بسیار شدن توافر
افقی ۲ روز عرب نهار
افقی ۲ خط نابینایان بریل
افقی ۲ دور کردن تبعید
افقی ۳ یاخته‌های خونی گلبول
افقی ۳ بدکار شرور
افقی ۳ مادراندر رابه
افقی ۴ تبار ایل
افقی ۴ یونجه قت
افقی ۴ گرمابه حمام
افقی ۴ در بزرگ درب
افقی ۵ برهنه رت
افقی ۵ تا وقتی که مادام
افقی ۵ پایتخت مالدیو ماله
افقی ۶ نوعی انگور درشت و سرخ صاحبی
افقی ۶ ارابه حمل مردگان لشکش
افقی ۶ اثر پا رد
افقی ۷ هر رستنی که از زمین روید گیاه
افقی ۷ ماشین چاپ سریع رتاتیو
افقی ۷ تمام قد قدی
افقی ۸ اصلاح سیاسی رفرم
افقی ۸ بازی کردن لهو
افقی ۸ وابسته به لغت لغوی
افقی ۹ هر چینه دیوار گلی دای
افقی ۹ اثر جمال میرصادقی دوالپا
افقی ۹ فرود، پایین سافل
افقی ۱۰ نااستوار لق
افقی ۱۰ شهر خراسان جنوبی خوسف
افقی ۱۰ حجم‌های فرعونی اهرام
افقی ۱۱ جنگی رزمی
افقی ۱۱ ناکسان اراذل
افقی ۱۱ یار پت مت
افقی ۱۲ واحد اندازه‌گیری دستی وجب
افقی ۱۲ نیستی هلاک
افقی ۱۲ مظهر لاغری نی
افقی ۱۲ اندازه فیت
افقی ۱۳ زبان لسان
افقی ۱۳ بدزبان هتاک
افقی ۱۳ چلجراغ لوستر
افقی ۱۴ گیاهی معطر با گل‌های سفید و برگ‌های کوچک اویشن
افقی ۱۴ سختی و عذاب وبال
افقی ۱۴ خانه چوبین تارم
افقی ۱۵ زبری و ناهمواری درشتی
افقی ۱۵ مطالب بی‌حقیقت بر زبان می‌آورد دروغپرداز
عمودی ۱ دارای رنگ‌های گوناگون رنگارنگ
عمودی ۱ اثری از منیرو روانی‌پور دلفولاد
عمودی ۲ شایستگی و لیاقت اهلیت
عمودی ۲ ساز و برگ اسب یراق
عمودی ۲ گستاخ و دلیر جسور
عمودی ۳ شهر سیستان و بلوچستان زابل
عمودی ۳ فیلتر صافی
عمودی ۳ جذب ربایش
عمودی ۴ رهن گرو
عمودی ۴ چیره‌دست ماهر
عمودی ۴ جانور بدبو خز
عمودی ۴ سرایت مایعات نشت
عمودی ۵ بارور شدن لقاح
عمودی ۵ اثر ابراهیم گلستان مدومه
عمودی ۵ مظهر لاغری نی
عمودی ۶ مقابل روز شب
عمودی ۶ اندیشه کردن تدبر
عمودی ۶ سبب وسیله
عمودی ۷ کنایه از توانایی زیاد در انجام کاری برش
عمودی ۷ با هم شدن ایتلاف
عمودی ۷ طراحی مقدماتی اتود
عمودی ۸ سخت‌دل بیرحم
عمودی ۸ خانواده اهل
عمودی ۸ بزرگان اکابر
عمودی ۹ انداز صدای سیستم صوتی ولوم
عمودی ۹ قطع قطعه شده لتوپار
عمودی ۹ مقعر کاو
عمودی ۱۰ نوازنده رامشی
عمودی ۱۰ کلمه تصدیق اهان
عمودی ۱۰ سر بی مو لغ
عمودی ۱۱ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۱۱ خورده شده ماکول
عمودی ۱۱ فرومایه رذیل
عمودی ۱۲ پشت شتر وبر
عمودی ۱۲ بیکاره و تنبل لش
عمودی ۱۲ شوینده غسال
عمودی ۱۲ زه کمان وتر
عمودی ۱۳ بازگفتن اعاده
عمودی ۱۳ اصل چیزی قوام
عمودی ۱۳ تباه شدن فساد
عمودی ۱۴ الیاف فیبر
عمودی ۱۴ رسته ردیف
عمودی ۱۴ فرشته موکل بر مهر و محبت میترا
عمودی ۱۵ طبقه بندی ردهبندی
عمودی ۱۵ از اجزای ترمز لنتترمز


جواب مرحله ۳۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شرمساری و خجالت سرافکندگی
افقی ۱ مرضی که از یکی به دیگری سرایت کند واگیر
افقی ۲ واضح روشن
افقی ۲ نام دخترانه سارا
افقی ۲ سرسلسله ماده‌ها دیاکو
افقی ۳ ناسزا دشنام
افقی ۳ سند مدرک
افقی ۳ جاده شمالی هراز
افقی ۴ جایی که حجاج از روز دهم تا دوازدهم و برخی تا روز سیزدهم در آن می‌مانند منا
افقی ۴ همان بس است وس
افقی ۴ پادشاه کمیاب نادر
افقی ۴ جمع سنت سنن
افقی ۵ ماه سرد دی
افقی ۵ عاشق شیفته
افقی ۵ واحد پول چین یوان
افقی ۶ محل کاسبی بازار
افقی ۶ خمیده دولا
افقی ۶ از استان‌ها قم
افقی ۷ دروغ نیست راست
افقی ۷ نامی در شاهنامه کیخسرو
افقی ۷ خواهر پدر عمه
افقی ۸ استاندار قدیم والی
افقی ۸ چیز شیی
افقی ۸ پیشوا رهبر
افقی ۹ گناه قانونی جرم
افقی ۹ عید فرنگیان کریسمس
افقی ۹ گلی معطر مریم
افقی ۱۰ گاه از نهاد برآید اه
افقی ۱۰ گردآوری شده مدون
افقی ۱۰ شعبده‌باز تردست
افقی ۱۱ رسوب کننده راسب
افقی ۱۱ کل سراسر
افقی ۱۱ صنم بت
افقی ۱۲ مگر الا
افقی ۱۲ خانه چوبی تارم
افقی ۱۲ هواپیمای عجول جت
افقی ۱۲ جای بی هوا خلا
افقی ۱۳ دیرنشین راهب
افقی ۱۳ جانشین نایب
افقی ۱۳ تن و بدن کالبد
افقی ۱۴ الله اکبر گفتن تکبیر
افقی ۱۴ یرقان زردی
افقی ۱۴ جودوی چینی ووشو
افقی ۱۵ در گمان انداختن ایهام
افقی ۱۵ نقاشی مضحک کاریکاتور
عمودی ۱ بزرگ زورخانه سردمدار
عمودی ۱ مرکز اندونزی جاکارتا
عمودی ۲ فروغ روشنی
عمودی ۲ مواد زائد خون اوره
عمودی ۲ رنگی برای فرش لاکی
عمودی ۳ او را می‌شناسیم اشنا
عمودی ۳ بسیار خندان بسام
عمودی ۳ زن دیر نشین راهبه
عمودی ۴ نابودی فنا
عمودی ۴ اتوبوس هوایی شاتل
عمودی ۴ من و شما ما
عمودی ۴ امر به آمدن بیا
عمودی ۵ انگور خشکیده مویز
عمودی ۵ هماهنگ و جور یکدست
عمودی ۵ گریز از روی ترس رم
عمودی ۶ گرداگرد لب و دهان نس
عمودی ۶ خونریز و ظالم سفاک
عمودی ۶ نوار گیسو روبان
عمودی ۷ می‌گذراند تا در بند کشند دام
عمودی ۷ کرم گوشت خوک تریشین
عمودی ۷ گیاه پیچنده رازک
عمودی ۸ راه سخت و پر پیچ و خم در کوه گردنه
عمودی ۸ نمناک خیس
عمودی ۸ زن گندمگون سمیرا
عمودی ۹ توانایی یارا
عمودی ۹ یک دهم متر دسیمتر
عمودی ۹ از غزوات بدر
عمودی ۱۰ کشاورز کدیور
عمودی ۱۰ زین ساز سراج
عمودی ۱۰ دهان کجی یی
عمودی ۱۱ محبت ود
عمودی ۱۱ ششلول رولور
عمودی ۱۱ دفتر حساب دستک
عمودی ۱۲ جمله قرآنی ایه
عمودی ۱۲ عدد ورزشی اا
عمودی ۱۲ نسبت زن و شوهر به هم همسر
عمودی ۱۲ صدا، نغمه اوا
عمودی ۱۳ پیشخدمت رستوران گارسن
عمودی ۱۳ بعضی‌ها از تجارب خود نمی‌گیرند عبرت
عمودی ۱۳ ضد شلوغ خلوت
عمودی ۱۴ آحاد یکان
عمودی ۱۴ پرنده‌ای خاکی رنگ و کوچکتر از کبوتر قمری
عمودی ۱۴ بی‌نظمی و آشوب بلبشو
عمودی ۱۵ از نشریات روزنامه
عمودی ۱۵ گاوباز ماتادور


جواب مرحله ۳۸۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از بیکاری بیش از حد مگسپراندن
افقی ۱ مجمع انجمن
افقی ۲ از ایالات آمریکا ایوا
افقی ۲ قطعه اضافی یدکی
افقی ۲ فارق‌التحصیل رشته فنی مهندس
افقی ۳ اراده و میل خواست
افقی ۳ سرخوش ملنگ
افقی ۳ پرچم رایت
افقی ۴ شهر مازندران امل
افقی ۴ بردگی رق
افقی ۴ بهشت مینو
افقی ۴ کشاورزی زرع
افقی ۵ کلمه شگفتی وه
افقی ۵ خسته و ناتوان مانده
افقی ۵ خدا الله
افقی ۶ تیم فوتبال اسپانیایی ایبار
افقی ۶ در حال دویدن دوان
افقی ۶ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۷ طفیلی انگل
افقی ۷ نوزادی که کنار راه گذارند تا کسی او را ببرد سرراهی
افقی ۷ بستن رتق
افقی ۸ کوشا جاهد
افقی ۸ باز کردن روزه فطر
افقی ۸ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۹ چربی پیه
افقی ۹ خطا اشتباه
افقی ۹ دورنگار فاکس
افقی ۱۰ بوسه‌گاه لب
افقی ۱۰ سفره خوان
افقی ۱۰ اتیکت برچسب
افقی ۱۱ دو زن که همسر دو برادر باشند جاری
افقی ۱۱ محل رویش نی نیزار
افقی ۱۱ شهر رازی ری
افقی ۱۲ درخت سرشویه سدر
افقی ۱۲ فرمان چنگیزی یاسا
افقی ۱۲ غم و اندوه هم
افقی ۱۲ بربط عود
افقی ۱۳ سایت اینترنتی شخصی بلاگ
افقی ۱۳ بهره‌مند نایل
افقی ۱۳ از وسایل ورزش بدنسازی هالتر
افقی ۱۴ سخنان منظوم ابیات
افقی ۱۴ کم کم نوشیدن جرعه
افقی ۱۴ کشور آفریقایی کنیا
افقی ۱۵ شهر خراسان جنوبی فردوس
افقی ۱۵ فوتبالیست هلندی دالیبلیند
عمودی ۱ اثری از نیما یوشیج ماخاولا
عمودی ۱ سازنده گلیم پلاسباف
عمودی ۲ از علایم نگارشی گیومه
عمودی ۲ شریف و بزرگ‌زاده نجیب
عمودی ۲ محبوب دلبر
عمودی ۳ پرسش سوال
عمودی ۳ مطلع اگاه
عمودی ۳ روزنامه‌ها جراید
عمودی ۴ دادن توپ به یار خودی پاس
عمودی ۴ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی میله
عمودی ۴ کتف و شانه خا
عمودی ۴ حیوان مفید گاو
عمودی ۵ خاک تراب
عمودی ۵ قضاوت کردن داوری
عمودی ۵ تپانچه تس
عمودی ۶ حرف ندا ای
عمودی ۶ بدشکل قناس
عمودی ۶ سزاوار شایان
عمودی ۷ پشیمانی ندم
عمودی ۷ گریختن دررفتن
عمودی ۷ سجده کننده ساجد
عمودی ۸ خواندن با صدای بلند و تأثیرگذار دکلمه
عمودی ۸ تر و تازه رطب
عمودی ۸ واحد پول نیجریه نایرا
عمودی ۹ مردمک چشم نینی
عمودی ۹ از مرکبات دارابی
عمودی ۹ سنگ سرخ گرانبها لعل
عمودی ۱۰ شهری در استان بوشهر گناوه
عمودی ۱۰ زن بدکاره هرزه
عمودی ۱۰ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۱۱ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۱۱ شهرستان سابق ولایت
عمودی ۱۱ شعر چامه
عمودی ۱۲ جوی نهر
عمودی ۱۲ هرگز نه لن
عمودی ۱۲ تاج افسر
عمودی ۱۲ خوردن عرب اکل
عمودی ۱۳ جسد جنازه
عمودی ۱۳ حلقه دو طرف زین رکاب
عمودی ۱۳ آشکارا علنی
عمودی ۱۴ اداره کننده مدیر
عمودی ۱۴ بدزبان هتاک
عمودی ۱۴ کار منظم و مکرر روتین
عمودی ۱۵ از خطوط خوشنویسی نستعلیق
عمودی ۱۵ بازیگر «چ» سعیدراد


جواب مرحله ۳۸۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از بیکاری بیش از حد مگسپراندن
افقی ۱ مجمع انجمن
افقی ۲ از ایالات آمریکا ایوا
افقی ۲ قطعه اضافی یدکی
افقی ۲ فارق‌التحصیل رشته فنی مهندس
افقی ۳ اراده و میل خواست
افقی ۳ سرخوش ملنگ
افقی ۳ پرچم رایت
افقی ۴ شهر مازندران امل
افقی ۴ بردگی رق
افقی ۴ بهشت مینو
افقی ۴ کشاورزی زرع
افقی ۵ کلمه شگفتی وه
افقی ۵ خسته و ناتوان مانده
افقی ۵ خدا الله
افقی ۶ تیم فوتبال اسپانیایی ایبار
افقی ۶ در حال دویدن دوان
افقی ۶ خطاب بی‌ادبانه هی
افقی ۷ طفیلی انگل
افقی ۷ نوزادی که کنار راه گذارند تا کسی او را ببرد سرراهی
افقی ۷ بستن رتق
افقی ۸ کوشا جاهد
افقی ۸ باز کردن روزه فطر
افقی ۸ واحد پول بنگلادش تاکا
افقی ۹ چربی پیه
افقی ۹ خطا اشتباه
افقی ۹ دورنگار فاکس
افقی ۱۰ بوسه‌گاه لب
افقی ۱۰ سفره خوان
افقی ۱۰ اتیکت برچسب
افقی ۱۱ دو زن که همسر دو برادر باشند جاری
افقی ۱۱ محل رویش نی نیزار
افقی ۱۱ شهر رازی ری
افقی ۱۲ درخت سرشویه سدر
افقی ۱۲ فرمان چنگیزی یاسا
افقی ۱۲ غم و اندوه هم
افقی ۱۲ بربط عود
افقی ۱۳ سایت اینترنتی شخصی بلاگ
افقی ۱۳ بهره‌مند نایل
افقی ۱۳ از وسایل ورزش بدنسازی هالتر
افقی ۱۴ سخنان منظوم ابیات
افقی ۱۴ کم کم نوشیدن جرعه
افقی ۱۴ کشور آفریقایی کنیا
افقی ۱۵ شهر خراسان جنوبی فردوس
افقی ۱۵ فوتبالیست هلندی دالیبلیند
عمودی ۱ اثری از نیما یوشیج ماخاولا
عمودی ۱ سازنده گلیم پلاسباف
عمودی ۲ از علایم نگارشی گیومه
عمودی ۲ شریف و بزرگ‌زاده نجیب
عمودی ۲ محبوب دلبر
عمودی ۳ پرسش سوال
عمودی ۳ مطلع اگاه
عمودی ۳ روزنامه‌ها جراید
عمودی ۴ دادن توپ به یار خودی پاس
عمودی ۴ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی میله
عمودی ۴ کتف و شانه خا
عمودی ۴ حیوان مفید گاو
عمودی ۵ خاک تراب
عمودی ۵ قضاوت کردن داوری
عمودی ۵ تپانچه تس
عمودی ۶ حرف ندا ای
عمودی ۶ بدشکل قناس
عمودی ۶ سزاوار شایان
عمودی ۷ پشیمانی ندم
عمودی ۷ گریختن دررفتن
عمودی ۷ سجده کننده ساجد
عمودی ۸ خواندن با صدای بلند و تأثیرگذار دکلمه
عمودی ۸ تر و تازه رطب
عمودی ۸ واحد پول نیجریه نایرا
عمودی ۹ مردمک چشم نینی
عمودی ۹ از مرکبات دارابی
عمودی ۹ سنگ سرخ گرانبها لعل
عمودی ۱۰ شهری در استان بوشهر گناوه
عمودی ۱۰ زن بدکاره هرزه
عمودی ۱۰ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۱۱ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۱۱ شهرستان سابق ولایت
عمودی ۱۱ شعر چامه
عمودی ۱۲ جوی نهر
عمودی ۱۲ هرگز نه لن
عمودی ۱۲ تاج افسر
عمودی ۱۲ خوردن عرب اکل
عمودی ۱۳ جسد جنازه
عمودی ۱۳ حلقه دو طرف زین رکاب
عمودی ۱۳ آشکارا علنی
عمودی ۱۴ اداره کننده مدیر
عمودی ۱۴ بدزبان هتاک
عمودی ۱۴ کار منظم و مکرر روتین
عمودی ۱۵ از خطوط خوشنویسی نستعلیق
عمودی ۱۵ بازیگر «چ» سعیدراد


جواب مرحله ۳۸۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نان‌های سنتی تافتون
افقی ۱ از هنرهای ظریفه خاتمکاری
افقی ۲ دانا فهیم
افقی ۲ باقیمانده شربت حاصل از تصفیه شکر گرفته شده از چغندر قند و نیشکر ملاس
افقی ۲ کمربرند فرضی زمین استوا
افقی ۳ برابر، مقابل روبرو
افقی ۳ بالش متکا
افقی ۳ شیوا، رسا بلیغ
افقی ۴ با جنجال آید جار
افقی ۴ سفید ترکی اق
افقی ۴ به وجود آورنده مولد
افقی ۴ آینده اتی
افقی ۵ یکی از تنقلات شیرین معروف و سنتی گز
افقی ۵ کرایه خانه اجاره
افقی ۵ بالاتر از کشیش اسقف
افقی ۶ پند اندرز
افقی ۶ ذرت بلال
افقی ۶ آغوش بر
افقی ۷ جد پیامبر اکرم (ص) هاشم
افقی ۷ یاری و کمک همراهی
افقی ۷ شهر عادت خوی
افقی ۸ باوقار متین
افقی ۸ به گربه گم کنند ایز
افقی ۸ دیگر سایر
افقی ۹ نوشیدنی سنتی چای
افقی ۹ مناسب شایسته
افقی ۹ قانون چنگیز یاسا
افقی ۱۰ مخفف اگر ار
افقی ۱۰ حکومت عصر هیتلر رایش
افقی ۱۰ به پایان رساندن اتمام
افقی ۱۱ خلاف مذکر مونث
افقی ۱۱ زشت و ناپسند بودن قباحت
افقی ۱۱ دو یار بلند قد اا
افقی ۱۲ لباس کسا
افقی ۱۲ توان یارا
افقی ۱۲ زغال سنگ مرغوب کک
افقی ۱۲ جان خودمانی جون
افقی ۱۳ قسمت کوهستانی گیلان دیلم
افقی ۱۳ واحد بوکس راند
افقی ۱۳ لباس کهنه مندرس
افقی ۱۴ شهر مقدس عراق سامرا
افقی ۱۴ جانوری که در قطب هم یافت می‌شود گوزن
افقی ۱۴ بهشت مینو
افقی ۱۵ جعبه جادویی تلویزیون
افقی ۱۵ نجار درودگر
عمودی ۱ گردشگاه تفرجگاه
عمودی ۱ ماهر چابکدست
عمودی ۲ شهری در استان خوزستان اهواز
عمودی ۲ احصاییه امار
عمودی ۲ بسیار روان سیال
عمودی ۳ تخته نازک فیبر
عمودی ۳ بعد از قهر اشتی
عمودی ۳ بندری در سوئد مالمو
عمودی ۴ سوغات گجرات تمر
عمودی ۴ بیماری کم خونی انمی
عمودی ۴ امر به رفتن رو
عمودی ۴ بزرگراه میان دهان و معده مری
عمودی ۵ دارنده واجد
عمودی ۵ آدرس نشانی
عمودی ۵ زیاده‌جویی از
عمودی ۶ رطوبت کم نم
عمودی ۶ هر یک از پنج خشکی عالم قاره
عمودی ۶ دیگری را بر خود برتری دادن ایثار
عمودی ۷ تکیه بر پشتی لم
عمودی ۷ تمرین نظامی رزمایش
عمودی ۷ خوراکی شبیه تاس کباب راگو
عمودی ۸ پایان خاتمه
عمودی ۸ نخ تابیده ریس
عمودی ۸ از آلات موسیقی قانون
عمودی ۹ شهری در استان آذربایجان شرقی اسکو
عمودی ۹ انعکاس بازتاب
عمودی ۹ واحد دارویی دز
عمودی ۱۰ شقایق الاله
عمودی ۱۰ پرده‌در هتاک
عمودی ۱۰ عود ند
عمودی ۱۱ ضمیر جمع ما
عمودی ۱۱ جمع دسیسه دسایس
عمودی ۱۱ چنین پایه‌ای هرگز فرو نمی‌ریزد محکم
عمودی ۱۲ حاصل کردن کسب
عمودی ۱۲ به معنی بگو قل
عمودی ۱۲ از نمازهای واجب ایات
عمودی ۱۲ رشد کردن نمو
عمودی ۱۳ به هدر دادن اتلاف
عمودی ۱۳ شاعر ریاضیدان خیام
عمودی ۱۳ نو جدید
عمودی ۱۴ دیدن رویت
عمودی ۱۴ بازار سهام بورس
عمودی ۱۴ تخت سلطنت اورنگ
عمودی ۱۵ نافرمانی یاغیگری
عمودی ۱۵ عمود روی ساختمان اسانسور


جواب مرحله ۳۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نی هندی خیزران
افقی ۱ کهن‌ترین علم بشری بومشناسی
افقی ۲ روغن جلا ورنی
افقی ۲ شوخی مزاح
افقی ۲ نام دخترانه روشنک
افقی ۳ دست به کاری زدن اقدام
افقی ۳ شورش بلوا
افقی ۳ ناتوان عاجز
افقی ۴ جاده راه
افقی ۴ خم بزرگ دن
افقی ۴ پاسبان کشیک
افقی ۴ مرکز یمن جنوبی عدن
افقی ۵ کدبانوی خانه زن
افقی ۵ نام سردار ایرانی افشین
افقی ۵ میوه ثمره
افقی ۶ از وسایل هندسی گونیا
افقی ۶ خوابیده نایم
افقی ۶ گندم اگ
افقی ۷ لباس بی آستر یکلا
افقی ۷ آن که مجلس مهمانی را زینت دهد بزمارا
افقی ۷ پارچه طلایی زری
افقی ۸ آبگوشت ساده یخنی
افقی ۸ مقابل فراموشی یاد
افقی ۸ زن پاکدامن بتول
افقی ۹ مثل چون
افقی ۹ از بین برده شده لگدمال
افقی ۹ صدا بانگ
افقی ۱۰ خط‌کش هندسی تی
افقی ۱۰ شهری در استان مرکزی خمین
افقی ۱۰ مرطوب نمدار
افقی ۱۱ چوب دندان پاک کنی خلال
افقی ۱۱ گردنده آسمانی سیاره
افقی ۱۱ کدوتنبل اج
افقی ۱۲ پایین زیر
افقی ۱۲ مؤسسه انتشار کتاب ناشر
افقی ۱۲ سابقاً بر سر آن جان می‌باختند زا
افقی ۱۲ دیرین کهن
افقی ۱۳ عضو دستگاه گوارش روده
افقی ۱۳ برودت سردی
افقی ۱۳ پشت سر ماورا
افقی ۱۴ واحد یگانه
افقی ۱۴ از صفات خداوند در متعال کریم
افقی ۱۴ غلاف شمشیر نیام
افقی ۱۵ نام قدیم قندهار نادراباد
افقی ۱۵ یک غذای سنتی ترکمنی که تا حدی شبیه استانبولی پلو است چکدرمه
عمودی ۱ پدر علم جبر خوارزمی
عمودی ۱ کنایه از آفتاب چترزرین
عمودی ۲ مرضی که در اثر اختلال عمل کبد به وجود می‌آید یرقان
عمودی ۲ پرنده میوه کیوی
عمودی ۲ ورزش ذهنی یوگا
عمودی ۳ جاندار زنده
عمودی ۳ کوره گلخن
عمودی ۳ ماه بهاری خرداد
عمودی ۴ دورویی ریا
عمودی ۴ هنگام اوان
عمودی ۴ خاکستر گرم خل
عمودی ۴ نزد ایرانیان است و بس هنر
عمودی ۵ محل خاکسپاری مدفن
عمودی ۵ ضرب شمشیر یلمان
عمودی ۵ هر فصل یسنا ها
عمودی ۶ باران ریزه نم
عمودی ۶ سرازیری نشیب
عمودی ۶ از میوه‌های تابستانی گیلاس
عمودی ۷ پسر تهماسب زب
عمودی ۷ دست دراز کردن یازیدن
عمودی ۷ جمع شریک شرکا
عمودی ۸ تراس بالکن
عمودی ۸ مادر مام
عمودی ۸ یکی از شایع ترین علایم بیماری سردرد
عمودی ۹ جانوران بیابانی وحوش
عمودی ۹ بی‌خردی نادانی
عمودی ۹ حرف دهان‌کجی یی
عمودی ۱۰ فداکاری ایثار
عمودی ۱۰ بدگو لماز
عمودی ۱۰ گرفتنی از نابکار مچ
عمودی ۱۱ ضد خیر شر
عمودی ۱۱ نادر کمیاب
عمودی ۱۱ نوعی نمایش درام
عمودی ۱۲ صنف نوع
عمودی ۱۲ گوشت درون و بیرون دهان رم
عمودی ۱۲ باطل تباه
عمودی ۱۲ الکترود انجام عمل اکسایش اند
عمودی ۱۳ گسترش دادن اشاعه
عمودی ۱۳ مسافران راه عشق زوار
عمودی ۱۳ شوره‌زار کویر
عمودی ۱۴ از هفت‌سین‌ها سنجد
عمودی ۱۴ ظرفی در آزمایشگاه ارلن
عمودی ۱۴ ثلاثه مصر اهرام
عمودی ۱۵ عنوان داستانی از «گی دو موپاسان» یکزندگی
عمودی ۱۵ از بناهای تاریخی همدان گنجنامه


جواب مرحله ۳۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سرمایه تنخواه
افقی ۱ فیلمی از کامبوزیا پرتوی با بازی شبنم قلی‌خانی بچهتهران
افقی ۲ مقاصد نیات
افقی ۲ آرام و آهسته یواش
افقی ۲ میوه ورزش بوکس گلابی
افقی ۳ فوت کردن دمیدن
افقی ۳ بی‌مطالعه و الکی دیمی
افقی ۳ عرق روسی ودکا
افقی ۴ پایه و ستون رکن
افقی ۴ نفس سیگاری پک
افقی ۴ جای اقامت سکنی
افقی ۴ اشاره به نزدیک این
افقی ۵ صنم بت
افقی ۵ اثری از گوته فاوست
افقی ۵ پذیرفتن سخن باور
افقی ۶ زبان گیلان گیلکی
افقی ۶ نابینایی کوری
افقی ۶ به طرف، به سوی فا
افقی ۷ شعله و زبانه آتش لهیب
افقی ۷ خواهش کردن استدعا
افقی ۷ فهم و دریافت ذهن
افقی ۸ توانایی یارا
افقی ۸ چین و شکن یرا
افقی ۸ نوزاد کودکانه نینی
افقی ۹ سلاحی سرد قمه
افقی ۹ همه‌گیر اپیدمی
افقی ۹ نویسنده ایلیاد و ادیسه هومر
افقی ۱۰ راه شاعرانه ره
افقی ۱۰ پادشاه بزرگ خسرو
افقی ۱۰ از پیامبران یعقوب
افقی ۱۱ نام خانوادگی ماری کاشف رادیوم کوری
افقی ۱۱ زشت زننده
افقی ۱۱ گشوده وا
افقی ۱۲ بی‌مو کچل
افقی ۱۲ تأیید شده موید
افقی ۱۲ حرف دهن کجی یی
افقی ۱۲ پاک از گناه بری
افقی ۱۳ زشت و سخیف رکیک
افقی ۱۳ فال نیک شگون
افقی ۱۳ رود آسیای میانه سیحون
افقی ۱۴ همدم دمساز
افقی ۱۴ سیاه رنگ ادهم
افقی ۱۴ رفتار و طریقه روند
افقی ۱۵ گور نهانخانه
افقی ۱۵ دارای خطوط موازی راهراه
عمودی ۱ اثری از یان فلمینگ تندربال
عمودی ۱ بازداشتن از آمدن و دخول و خروج قرقکردن
عمودی ۲ صندلی پارک نیمکت
عمودی ۲ هیزم هیمه
عمودی ۲ از کفش‌های زمستانی چکمه
عمودی ۳ خیانتکار خاین
عمودی ۳ رستنی گیاه
عمودی ۳ عبادتگاه ترسایان کلیسا
عمودی ۴ میخ چوبی وتد
عمودی ۴ نسج فیبر
عمودی ۴ سرشت خو
عمودی ۴ معدن کان
عمودی ۵ کشوری در قاره آسیا نپال
عمودی ۵ تیم فوتبال ایتالیایی ااسرم
عمودی ۵ بان و ناله زخ
عمودی ۶ خطاب بی‌ادبانه هی
عمودی ۶ درختچه کوکائین کوکا
عمودی ۶ زیبا همچون پری پریوش
عمودی ۷ دوستی و محبت ود
عمودی ۷ بخش ویژه مراقبت از بیماران قلبی در بیمارستان سیسییو
عمودی ۷ واحدی در ارتش یگان
عمودی ۸ ضرور و لازم بایست
عمودی ۸ خشک و شکننده ترد
عمودی ۸ پاک شده زدوده
عمودی ۹ اشاره با گوشه چشم چشمک
عمودی ۹ کدام یک کدامین
عمودی ۹ عدد منفی نه
عمودی ۱۰ چشمه ینبوع
عمودی ۱۰ بدین معنی که یعنی
عمودی ۱۰ پیمانه و اندازه مر
عمودی ۱۱ تاخت اسب تگ
عمودی ۱۱ دوستان یاران
عمودی ۱۱ پارسای مسیحی قدیس
عمودی ۱۲ میوه باب گلو هلو
عمودی ۱۲ حرف پیروزی وی
عمودی ۱۲ اسمی که در تورات بر خدا اطلاق شده است یهوه
عمودی ۱۲ رفیق مشهدی یره
عمودی ۱۳ دستگاهی که با استفاده از امواج تشعشعی محل، ارتفاع، و فاصلۀ جسمی را در زمین یا آسمان تعیین می‌کند رادار
عمودی ۱۳ گناهان ذنوب
عمودی ۱۳ دریاها بحور
عمودی ۱۴ کنایه از بی‌دوام و نامطمئن ابکی
عمودی ۱۴ دانا فهیم
عمودی ۱۴ شهری در ایتالیا ورونا
عمودی ۱۵ از سازهای دمیدنی نیانبان
عمودی ۱۵ جذب کننده رباینده


جواب مرحله ۳۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ واحد پول کشور اوکراین گریونا
افقی ۱ کشوری اروپایی انگلستان
افقی ۲ لاغر و ضعیف نزار
افقی ۲ در رفاه و آسایش مرفه
افقی ۲ کوکو فاخته
افقی ۳ مردگان اموات
افقی ۳ کشتی کوچک قایق
افقی ۳ دوستان رفقا
افقی ۴ دوری هجر
افقی ۴ شهر جشنواره فرانسه کن
افقی ۴ مقابل و برابر قبال
افقی ۴ سخنان بیمارگونه یان
افقی ۵ پرسش از مکان کو
افقی ۵ ظریف‌کاری نقره ملیله
افقی ۵ مکلف موظف
افقی ۶ نخ بافتنی کاموا
افقی ۶ برنا جوان
افقی ۶ پسوند شباهت سا
افقی ۷ زیرکی رندی
افقی ۷ اثر ویکتور هوگو نودوسه
افقی ۷ شماره عدد
افقی ۸ صاحب و دارنده مالک
افقی ۸ از مزه‌ها ترش
افقی ۸ از شهرهای استان خوزستان باوی
افقی ۹ پیاله جام
افقی ۹ بسیار دقیق ریزبین
افقی ۹ کارگزار عامل
افقی ۱۰ حرص از
افقی ۱۰ فاقد عاری
افقی ۱۰ گواهی‌نامه تحصیلی دیپلم
افقی ۱۱ ژرف عمیق
افقی ۱۱ شهر استان گیلان انزلی
افقی ۱۱ شش عرب ست
افقی ۱۲ سید اقا
افقی ۱۲ جد پیامبر هاشم
افقی ۱۲ غم و اندوه هم
افقی ۱۲ تاری که عنکبوت سازد کرو
افقی ۱۳ فوتبالیست پرتغالی رافا
افقی ۱۳ عروسک کودکانه نینی
افقی ۱۳ از عقلای مجانین عصر هارون الرشید بهلول
افقی ۱۴ بافته تنیده
افقی ۱۴ خانه ییلاقی ویلا
افقی ۱۴ ورزش رزمی ژاپنی جودو
افقی ۱۵ اثر ژان ژاک روسو اعترافات
افقی ۱۵ مانند بودن مشابهت
عمودی ۱ مجرم گناهکار
عمودی ۱ پایتخت اندونزی جاکارتا
عمودی ۲ جنگنده رزمجو
عمودی ۲ عبادت مسلمانان نماز
عمودی ۲ خرسند وراضی قانع
عمودی ۳ کمک کننده یاور
عمودی ۳ از ادات پرسش کدام
عمودی ۳ تندرستی عافیت
عمودی ۴ عقب و پشت ورا
عمودی ۴ کج و خمیده مایل
عمودی ۴ شامل شدن عم
عمودی ۴ فوتبالیست پرتغالی ادر
عمودی ۵ سخن گفتن تکلم
عمودی ۵ اجرت کرایه
عمودی ۵ بخار دهان ها
عمودی ۶ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۶ از عناصر گازی شکل نیون
عمودی ۶ زردی یرقان
عمودی ۷ برگ درخت رق
عمودی ۷ فوتبالیست آرژانتینی لاوتزی
عمودی ۷ اثر شهرنوش پارسی‌پور شیوا
عمودی ۸ گشایش افاقه
عمودی ۸ در بزرگ درب
عمودی ۸ در امان بودن امنیت
عمودی ۹ آواز مهیب نهیب
عمودی ۹ فوران کردن آب از زمین جوشیدن
عمودی ۹ پهلوان یل
عمودی ۱۰ کتاب لغت قاموس
عمودی ۱۰ سلاح سرد دراز نیزه
عمودی ۱۰ عزیز عرب ام
عمودی ۱۱ در هم پیچیدن لف
عمودی ۱۱ آتش‌های شعله‌زن لواهب
عمودی ۱۱ مهر و موم پلمب
عمودی ۱۲ شتر سار
عمودی ۱۲ حدس ظن
عمودی ۱۲ از سوره‌ها به معنی برتر و بلندتر اعلی
عمودی ۱۲ سیلاب هجا
عمودی ۱۳ کم کردن قیمت چیزی تخفیف
عمودی ۱۳ همه مردم عوام
عمودی ۱۳ باشگاه کلوب
عمودی ۱۴ پرهیزکاری اتقا
عمودی ۱۴ عنصر فلزی نقره‌ای رنگ سدیم
عمودی ۱۴ شعر ساخته شده سروده
عمودی ۱۵ گیاه‌هایی که دارای ریشه و ساقه و برگ می‌باشند و گل ندارند نهانزاد
عمودی ۱۵ بی‌کاره و بی سر و پا لاتولوت


جواب مرحله ۳۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خروس کوهی قرقاول
افقی ۱ آیین بر تخت نشستن پادشاهی نو تاجگذاری
افقی ۲ گونه‌ای سرو کوهی در جنگل‌های شمال ابهل
افقی ۲ پخته شده در آب ابپز
افقی ۲ دشنام ناسزا
افقی ۳ فیلمی با بازی حسین پناهی چاووش
افقی ۳ وسیله‌ای الکتریکی برای یک طرفه کردن جریان الکتریکی دیود
افقی ۳ نافرمانی تمرد
افقی ۴ پسوند ساختن قید از صفت انه
افقی ۴ روز گذشته دی
افقی ۴ خیاط درزی
افقی ۴ سزاوار روا
افقی ۵ تهوع قی
افقی ۵ اعتقاد قلبی ایمان
افقی ۵ دسته و گروه فرقه
افقی ۶ در آنجا آب‌خنک می‌خورند زندان
افقی ۶ فیلمی با بازی بهروز وثوقی و حمیده خیرآبادی طوقی
افقی ۶ مذکر نر
افقی ۷ اسب بارکش یابو
افقی ۷ بیشتر، حماره معمولا
افقی ۷ پنهان خفی
افقی ۸ آشوب و غوغا شورش
افقی ۸ با کلید باز می‌کنند قفل
افقی ۸ نظر و دید نگاه
افقی ۹ مثل و مانند چون
افقی ۹ اشاره‌ها اشارات
افقی ۹ پره گوش نرمه
افقی ۱۰ بدی به پا کردنی شر
افقی ۱۰ بالا رفتن صعود
افقی ۱۰ ایالت صحرای آمریکا نوادا
افقی ۱۱ شهری در استان مرکزی تفرش
افقی ۱۱ عدد نحس سیزده
افقی ۱۱ ضمیر همیشه غایب او
افقی ۱۲ میوه باب گلو هلو
افقی ۱۲ بدزبان و پرده‌در هتاک
افقی ۱۲ دانه خوشبو هل
افقی ۱۲ حرف اول الف
افقی ۱۳ توانایی خواندن و نوشتن سواد
افقی ۱۳ منوال رویه
افقی ۱۳ پایتخت ویتنام هانوی
افقی ۱۴ واجب کردن الزام
افقی ۱۴ بسیار مهربان حنان
افقی ۱۴ درخت جوان نورسته نهال
افقی ۱۵ فیلمی با بازی جمشید مشایخی راندهشده
افقی ۱۵ تنها و یکتا وحدانی
عمودی ۱ غیرقانونی کالا وارد می‌کند قاچاقچی
عمودی ۱ زمینی که در آن چشمه زیاد باشد چشمهسار
عمودی ۲ عابد ربانی
عمودی ۲ گوشه‌ای در دستگاه راست ماهور اشور
عمودی ۲ واسطه در و چهارچوب لولا
عمودی ۳ نوشیدنی تلخ قهوه
عمودی ۳ خوار و حقیر زبون
عمودی ۳ هم وزن شدن توازن
عمودی ۴ میوه تلفنی الو
عمودی ۴ روشن‌تر انور
عمودی ۴ رده صف
عمودی ۴ بخشش داد
عمودی ۵ سخت و قوی شدید
عمودی ۵ زن شعر گوی شاعره
عمودی ۵ ابر نزدیک زمین مه
عمودی ۶ بین لا
عمودی ۶ کبوتر دشتی یمام
عمودی ۶ شهری در استان خوزستان شوشتر
عمودی ۷ چاره و گزیر بد
عمودی ۷ بسته شدن پیمان انعقاد
عمودی ۷ یگانه و بی‌همتا اوحد
عمودی ۸ زدن نبض و قلب تپیدن
عمودی ۸ گریزگاه مفر
عمودی ۸ آرامش سکینه
عمودی ۹ حریص و طماع ازور
عمودی ۹ دراز طولانی
عمودی ۹ بخار دهان ها
عمودی ۱۰ شهری در استان خوزستان دزفول
عمودی ۱۰ پوست درخت خدنگ توزه
عمودی ۱۰ بدیع نو
عمودی ۱۱ شکم بند طبی گن
عمودی ۱۱ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۱ برهان‌ها ادله
عمودی ۱۲ حقیقت هر چیز ذات
عمودی ۱۲ استفراغ قی
عمودی ۱۲ بزرگ و درشت گنده
عمودی ۱۲ رشته‌کوهی در کرانه باختری آمریکای لاتین اند
عمودی ۱۳ پایتخت اریتره اسمره
عمودی ۱۳ سنگ سخت خارا
عمودی ۱۳ اشاره به دور انها
عمودی ۱۴ یدک رزرو
عمودی ۱۴ بی‌شعور نفهم
عمودی ۱۴ رنگ‌ها الوان
عمودی ۱۵ تذکر یاداوری
عمودی ۱۵ نوعی بیماری ارثی خونی که در آن انعقاد خون به کندی صورت می‌گیرد هموفیلی


جواب مرحله ۳۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ افروختن اشتعال
افقی ۱ فیلمی از همایون شهنواز با بازی علی نصیریان شاهخاموش
افقی ۲ توقف و ایست وقفه
افقی ۲ سخت شدن تصلب
افقی ۲ باوراندن اندیشه به دیگری تلقین
افقی ۳ طرد شده رانده
افقی ۳ ظرف استوانه‌ای شکل پخت آبگوشت دیزی
افقی ۳ سخت شدن تصلب
افقی ۴ فرومایه دون
افقی ۴ صف و ردیف رج
افقی ۴ دیگ از گل پخته دیزی
افقی ۴ بالن وال
افقی ۵ بزرگ گت
افقی ۵ فضا کیهان
افقی ۵ از پیامبران داود
افقی ۶ تازه ساخته شده نوساز
افقی ۶ خالص و بی غل و غش سارا
افقی ۶ بادبان کشتی جل
افقی ۷ خود این همین
افقی ۷ کور نابینا
افقی ۷ سبزی خرد کردنی تره
افقی ۸ سرانگشت بنان
افقی ۸ دشت و صحرا دمن
افقی ۸ دشمنی و جنگ نزاع
افقی ۹ نیکو و زیبا بهی
افقی ۹ عسل انگبین
افقی ۹ مورد اتهام متهم
افقی ۱۰ رطوبت نم
افقی ۱۰ آجر لعاب‌دار کاشی
افقی ۱۰ دور شونده واگرا
افقی ۱۱ چه بهتر فبها
افقی ۱۱ ماه گرم مرداد
افقی ۱۱ پرحرفی ور
افقی ۱۲ زشت و بد انر
افقی ۱۲ پایتخت بریتانیا لندن
افقی ۱۲ دریای عرب یم
افقی ۱۲ چین‌خوردگی پارچه کیس
افقی ۱۳ زمان مرگ ممات
افقی ۱۳ ترس و هول هیبت
افقی ۱۳ وضو ابدست
افقی ۱۴ به دادخواهی رسیدگی می‌کند دادرس
افقی ۱۴ همراهی و مشارکت معیت
افقی ۱۴ پایتخت بنگلادش داکا
افقی ۱۵ تازه به دوران رسیده ندیدبدید
افقی ۱۵ از ترکیبات آلمومینیوم که در طبیعت به صورت بلورین موجود است الومین
عمودی ۱ میدان جنگ اوردگاه
عمودی ۱ باز ایستادن بندامدن
عمودی ۲ بدبختی شقاوت
عمودی ۲ نامعلوم مبهم
عمودی ۲ مظهر و نشانه نماد
عمودی ۳ گوناگون شدن تفنن
عمودی ۳ بچه کوچک نینی
عمودی ۳ نماز تک نفره فرادی
عمودی ۴ پیمان بستن عهد
عمودی ۴ واحد پول کرواسی کونا
عمودی ۴ دور دهان کب
عمودی ۴ تر و تازه ترد
عمودی ۵ شهر آذربایجان شرقی هریس
عمودی ۵ قابلیت و استعداد ندارد نااهل
عمودی ۵ لعن و نفرین سب
عمودی ۶ تپانچه لت
عمودی ۶ گیتی جهان
عمودی ۶ علامت نشانه
عمودی ۷ عدد قرن صد
عمودی ۷ حریت ازادگی
عمودی ۷ الکی دیمی
عمودی ۸ لنگ و ناقص راه رفتن شلیدن
عمودی ۸ سلاح انفجاری بمب
عمودی ۸ پس از این منبعد
عمودی ۹ در آب زندگی می‌کند ابزی
عمودی ۹ ارباب اسپانیایی سینیور
عمودی ۹ خط‌کش مهندسی تی
عمودی ۱۰ خداوند یزدان
عمودی ۱۰ ندا دهنده نادی
عمودی ۱۰ حرف فاصله تا
عمودی ۱۱ دوندگی خت
عمودی ۱۱ دوستان یاران
عمودی ۱۱ حرف سوم یونانی گاما
عمودی ۱۲ وسیله الت
عمودی ۱۲ گشوده وا
عمودی ۱۲ یکی از سنگ‌های قیمتی به رنگ سبز زمرد
عمودی ۱۲ آغاز بدو
عمودی ۱۳ مراد و نیت مقصود
عمودی ۱۳ گرفتگی زبان تاتا
عمودی ۱۳ از ادات پرسش کدام
عمودی ۱۴ خانه ییلاقی ویلا
عمودی ۱۴ کم کم نوشیدن جرعه
عمودی ۱۴ نوعی مشروب الکلی ویسکی
عمودی ۱۵ سبزی قورمه‌سبزی و کوفته برنجی شنبلیله
عمودی ۱۵ شهر استان سیستان و بلوچستان مهرستان


جواب مرحله ۳۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بهشت زیر پای اوست مادر
افقی ۱ سوغات نورهان
افقی ۱ زنگ گردن چارپا درا
افقی ۲ پارچه ابریشمی رنگین دیبا
افقی ۲ ظرفی که از خاک کائولن ساخته می‌شود چینی
افقی ۲ ویران کردن تخریب
افقی ۳ برد معروف یمانی
افقی ۳ از ماه‌های میلادی ژوین
افقی ۳ امانتدار امین
افقی ۴ صحرا، مرغزار راغ
افقی ۴ مارک کالا انگ
افقی ۴ از نژادهای زردپوست آسیایی تای
افقی ۴ مهره‌ای در شطرنج اسب
افقی ۵ پسوند نسبت ین
افقی ۵ برانگیختن تهییج
افقی ۵ واحد نظامی یگان
افقی ۶ پرهیزکاری تقوا
افقی ۶ بیرون راندن اخراج
افقی ۶ مرادف فراوان فت
افقی ۷ معروف اسمی
افقی ۷ مؤسس، مسبب بانی
افقی ۷ از پادشاهان ساسانی نرسی
افقی ۸ تن بدن
افقی ۸ چابک و موزی اتشپاره
افقی ۸ با روب آید رفت
افقی ۹ از رنگ‌ها یاسی
افقی ۹ الهه زیبایی ونوس
افقی ۹ دیوار جدار
افقی ۱۰ عمل نفس کشیدن دم
افقی ۱۰ آفرین و احسنت مرحبا
افقی ۱۰ آرام خودمانی اروم
افقی ۱۱ یار خاموش کتاب
افقی ۱۱ مرکز ویتنام هانوی
افقی ۱۱ ردیف صف
افقی ۱۲ حسودی، خسیسی بخل
افقی ۱۲ خوراک مرغ دان
افقی ۱۲ گوسفند جنگی راک
افقی ۱۲ چرم نرم جیر
افقی ۱۳ سزاوار و شایسته لایق
افقی ۱۳ صفت سیب‌زمینی بیرگ
افقی ۱۳ شهر خاقانی شروان
افقی ۱۴ نماینده یک دولت در یکی از شهرهای بیگانه کنسول
افقی ۱۴ بی‌رونق کساد
افقی ۱۴ قصد اهنگ
افقی ۱۵ آسمان سما
افقی ۱۵ بالغ و کارآمد برومند
افقی ۱۵ زن شلخته شرتی
عمودی ۱ عملیات برنامه‌ریزی، توسعه، توزیع و مصرف بهینه منابع آب تحت مقررات و سیاست معین مدیریتاب
عمودی ۱ آپارتمانی که دارای اتاق‌هایی در دو طبقه با یک پلکان داخلی باشد دوبلکس
عمودی ۲ یقین و باور ایمان
عمودی ۲ فلز واکنش دهنده نرم و مومی شکل سدیم
عمودی ۲ بانو خانم
عمودی ۳ پوست‌پیرا دباغ
عمودی ۳ خواهش کردن تمنا
عمودی ۳ معبد ترسا کلیسا
عمودی ۴ قسمتی از پا ران
عمودی ۴ لقب امام نهم شیعیان تقی
عمودی ۴ طرف سمت
عمودی ۴ شناگر زیبا قو
عمودی ۵ سایت اینترنتی معروف یاهو
عمودی ۵ بهانه و خرده‌گیری ایراد
عمودی ۵ غنچه صورت لب
عمودی ۶ آوایی به معنی نه نچ
عمودی ۶ جانشینی نیابت
عمودی ۶ آب‌سوار حباب
عمودی ۷ خاصیت ویژگی
عمودی ۷ ازدحام و بلوا اشوب
عمودی ۷ خوب نیکو
عمودی ۸ خودروساز فرانسوی رنو
عمودی ۸ سنگر جانپناه
عمودی ۸ قاعده، شیوه رسم
عمودی ۹ علم نجوم هییت
عمودی ۹ مشکین‌شهر سابق خیاو
عمودی ۹ عضو یا وابسطه به یک حزب ارگان
عمودی ۱۰ نوردهنده نایر
عمودی ۱۰ هادی برق رسانا
عمودی ۱۰ حیوان وحشی دد
عمودی ۱۱ یادداشت نت
عمودی ۱۱ یکتا، واحد یگانه
عمودی ۱۱ بیشتر صندلی‌ها دارند روکش
عمودی ۱۲ کتف خا
عمودی ۱۲ از مصالح ساختمانی اجر
عمودی ۱۲ نهر جوی
عمودی ۱۲ انبار غله راش
عمودی ۱۳ مداوا درمان
عمودی ۱۳ جایگاه مرشد سردم
عمودی ۱۳ درون دوات جوهر
عمودی ۱۴ سردسته، مهتر قوم رییس
عمودی ۱۴ فدراسیون جهانی فوتبال فیفا
عمودی ۱۴ پاسداری، نگهداری صیانت
عمودی ۱۵ شیرینی بچه‌ها ابنبات
عمودی ۱۵ نوعی سبزی هم خانواده سیر و پیاز ترهفرنگی


جواب مرحله ۳۹۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قسمتی از ارتش متشکل از چند تیپ لشکر
افقی ۱ ترازمند متعادل
افقی ۱ بی‌نیاز غنی
افقی ۲ آب نیمه گرم ولرم
افقی ۲ بازدارنده ناهی
افقی ۲ موسیقی موزیک
افقی ۳ قوانینی که دولت برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند لوایح
افقی ۳ دوستی وداد
افقی ۳ از شهرهای استان اردبیل توره
افقی ۴ سگ گزنده هار
افقی ۴ درنگ کننده بطی
افقی ۴ از چهار عنصر اصلی باد
افقی ۴ ماه خارج اوت
افقی ۵ رود ناشنوا کر
افقی ۵ شب‌های عربی لیالی
افقی ۵ نحوه آرایش داده‌ها برای ذخیره یا نمایش فرمت
افقی ۶ صاحب تدبیر مدبر
افقی ۶ غذاها اطعمه
افقی ۶ ابریشم خام قز
افقی ۷ ادعای قانونی دعوی
افقی ۷ محکم، استوار متین
افقی ۷ نیروهای نظامی یک کشور ارتش
افقی ۸ شکستن نقض
افقی ۸ بازیکن آرژانتینی یوونتوس هیگواین
افقی ۸ فرومایه دون
افقی ۹ نفرین، دشنام لعنت
افقی ۹ میوه هندی انبه
افقی ۹ بسیار شبیه عینا
افقی ۱۰ بیماری، مرض دا
افقی ۱۰ بدن کالبد
افقی ۱۰ سنگین وزین
افقی ۱۱ سری فیلم‌هایی با بازی سیلوستر استالونه راکی
افقی ۱۱ شریک غم همدرد
افقی ۱۱ بدی شر
افقی ۱۲ گله رمه
افقی ۱۲ تازه ترکی ینی
افقی ۱۲ آب بینی فین
افقی ۱۲ حالت روحی مود
افقی ۱۳ مادربزرگ بیبی
افقی ۱۳ وسایل الات
افقی ۱۳ پتال گلبرگ
افقی ۱۴ یکی پس از دیگری یکایک
افقی ۱۴ نشیب درکه
افقی ۱۴ مردمان اهل ادب ادبا
افقی ۱۵ قوت لایموت نان
افقی ۱۵ رو به پایین سرازیر
افقی ۱۵ سرپوش کلاه
عمودی ۱ در نوردیدن و در هم پیچیدن لولهکردن
عمودی ۱ وسیله عکاسی و فیلم‌برداری دوربین
عمودی ۲ تنبان شلوار
عمودی ۲ خردمندان عقلا
عمودی ۲ کانی به رنگ سیاه یا سفید که در عایق‌کاری کاربرد دارد میکا
عمودی ۳ بسیار حمله کننده کرار
عمودی ۳ محل، جای موضع
عمودی ۳ کسی که از خدا بسیار بترسد رهبان
عمودی ۴ تیر انداختن رمی
عمودی ۴ نزد عرب لدی
عمودی ۴ شهر مازندران نکا
عمودی ۴ حرف دهن‌کجی یی
عمودی ۵ دوست، یار حبیب
عمودی ۵ پرده‌دری هتاکی
عمودی ۵ شخص کس
عمودی ۶ ضمیر خودستا من
عمودی ۶ نرده چوبی اطراف باغ طارمی
عمودی ۶ تنیسور زن چینی لینا
عمودی ۷ نفسیر کردن تاویل
عمودی ۷ قیف تگاب
عمودی ۷ شب طولانی یلدا
عمودی ۸ پیمان عهد
عمودی ۸ پایتخت کامرون یایونده
عمودی ۸ پول خارجی ارز
عمودی ۹ برگشتن ایاب
عمودی ۹ ریسمان محکم طناب
عمودی ۹ به رایگان مفتکی
عمودی ۱۰ دور کننده دافع
عمودی ۱۰ پیرو حضرت موسی (ع) یهودی
عمودی ۱۰ گربه عرب هر
عمودی ۱۱ تکیه بر پشتی لم
عمودی ۱۱ علاج بیماری درمان
عمودی ۱۱ زیرک زرنگ
عمودی ۱۲ بانگ قمری وت
عمودی ۱۲ کابین مهر
عمودی ۱۲ روز جشن عید
عمودی ۱۲ زینت ناخن لاک
عمودی ۱۳ جنگ‌هایی که پیامبر در آنها حضور داشته است غزوات
عمودی ۱۳ دین داشتن تدین
عمودی ۱۳ تبدیل شده مبدل
عمودی ۱۴ زور و قدرت نیرو
عمودی ۱۴ سپاه قشون
عمودی ۱۴ آش ساده شوربا
عمودی ۱۵ سوار بی‌همتا یکهتاز
عمودی ۱۵ محل جنگ ناوردگاه


جواب مرحله ۳۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نترس پردل
افقی ۱ نزدیکتر از خویشاوند همسایه
افقی ۱ سرزمین بلقیس سبا
افقی ۲ نوعی اسباب‌بازی یویو
افقی ۲ لانه زنبور کندو
افقی ۲ شهری در استان هرمزگان میناب
افقی ۳ نوعی ماهی کوچک کیلکا
افقی ۳ آماده کردن تهیه
افقی ۳ شیوه ارزیابی ذهنی نگرش
افقی ۴ مطیع رام
افقی ۴ حشره ناقل تیفوس شپش
افقی ۴ خواب عرب نوم
افقی ۴ نغمه اوا
افقی ۵ قهوه بن
افقی ۵ محصول گیاه گون کتیرا
افقی ۵ پیامبر رسول
افقی ۶ کوچکتر از اقیانوس دریا
افقی ۶ دوستی رفاقت
افقی ۶ انتها، آخر ته
افقی ۷ نوعی حربه دسته‌دار دهره
افقی ۷ پراکنده کننده ناشر
افقی ۷ مسیر و راه طریق
افقی ۸ هذیان بیمار یان
افقی ۸ سدی در استان اردبیل قوریچای
افقی ۸ محدب کوژ
افقی ۹ سحر جادو
افقی ۹ اسب سیاه ادهم
افقی ۹ بخاطر این که برای
افقی ۱۰ نوعی شیرینی تر
افقی ۱۰ نوعی شترمرغ ناندو
افقی ۱۰ از غذاهای نوروزی سمنو
افقی ۱۱ بی غیرت بیرگ
افقی ۱۱ نوشتن کتابت
افقی ۱۱ حرف تنفر اف
افقی ۱۲ دریوزه گدا
افقی ۱۲ متحیر هاج
افقی ۱۲ مقابل جزئی کلی
افقی ۱۲ ناراحت اسی
افقی ۱۳ بیماری چینی سارس
افقی ۱۳ یار و رفیق همدل
افقی ۱۳ مخالف ناساز
افقی ۱۴ پیوسته یکبند
افقی ۱۴ نام فارسی برای خودرو رامبلر آمریکایی بود که در ایران مونتاژ و تولید می‌شد اریا
افقی ۱۴ لباس زنان هندی ساری
افقی ۱۵ کریم راد
افقی ۱۵ حجاج در راه بازگشت از عرفات به سوی مکه پس از عبور از وادی مشعرالحرام به این سرزمین می‌رسند مزدلفه
افقی ۱۵ تیرچه چوبی دستک
عمودی ۱ به معنی تنظیم مجموعه‌ای از عملکردها به نحوی است که نرم‌افزار یا سخت‌افزار نصب شده روی رایانه را به عملکرد دلخواه وا دارد پیکربندی
عمودی ۱ کتاب صادق چوبک تنگسیر
عمودی ۲ جنین رویان
عمودی ۲ همسر حضرت ابراهیم (ع) هاجر
عمودی ۲ مرکز بنگلادش داکا
عمودی ۳ اهرم دیلم
عمودی ۳ نام دیگر پرنده کلنگ درنا
عمودی ۳ موسیقیدان عصر ساسانی باربد
عمودی ۴ کابوی خوش‌شانس لوک
عمودی ۴ کشور دو تکه کره
عمودی ۴ نام کوچک آلوز بازیکن سابق بارسا دنی
عمودی ۴ رودی در فرانسه سن
عمودی ۵ ضد قهر اشتی
عمودی ۵ قطعه زمین قواره
عمودی ۵ نفس کشیدن دم
عمودی ۶ نفوذ به یک سیستم کامپیوتری هک
عمودی ۶ از سازهای موسیقی پیانو
عمودی ۶ دید و نظر نگاه
عمودی ۷ پخش شده منتشر
عمودی ۷ فرشته‌ای در آیین زردشت اراد
عمودی ۷ بی‌جان جماد
عمودی ۸ جشن باستانی سده
عمودی ۸ لقب شاهزادگان اتریش ارشیدوک
عمودی ۸ مته درل
عمودی ۹ منطقه تفریحی تهران اوین
عمودی ۹ قلم‌مو فرچه
عمودی ۹ مشق محصل تکلیف
عمودی ۱۰ هلهله شادی هورا
عمودی ۱۰ سالی که در آن هستیم امسال
عمودی ۱۰ سودای ناله اه
عمودی ۱۱ کوشش هم
عمودی ۱۱ یکی از سوغاتی‌های چند شهر ایران مانند لار مسقطی
عمودی ۱۱ آشکار کننده مبین
عمودی ۱۲ پسوند نسبت ین
عمودی ۱۲ بلندترین ضلع مثلث قائم‌الزاویه وتر
عمودی ۱۲ دختر عرب بنت
عمودی ۱۲ از بروج فلکی اسد
عمودی ۱۳ کشوری در آفریقا سنگال
عمودی ۱۳ بی‌ریا یکرو
عمودی ۱۳ شالوده اساس
عمودی ۱۴ قلعه و حصار بارو
عمودی ۱۴ زهد تقوا
عمودی ۱۴ در بند انداختن اسارت
عمودی ۱۵ پرده روی قلب و شش‌ها ابشامه
عمودی ۱۵ دانشی که به مطالعه نیروهای فیزیکی و جریانات داخلی زمین می‌پردازد ژیوفیزیک


جواب مرحله ۳۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیک اندام و راست قامت رشید
افقی ۱ کابوس فدرنجک
افقی ۱ ظلم ستم
افقی ۲ وام‌ها دیون
افقی ۲ نماهنگ کلیپ
افقی ۲ کشور، مملکت اقلیم
افقی ۳ پایتخت کیپ‌ورد پرایا
افقی ۳ از هفت‌سین‌ها سماق
افقی ۳ فیلمی با بازی لیلا حاتمی لیلا
افقی ۴ ترکیب سه اکسیژن ازن
افقی ۴ پس‌غذا دسر
افقی ۴ فوتبالیست آلمانی لام
افقی ۴ گیسو، موی بافته قرن
افقی ۵ واحد پول ژاپن ین
افقی ۵ سود فایده
افقی ۵ سوره طولانی بقره
افقی ۶ ابزاری برای نقاشی شستی
افقی ۶ از استان‌ها ایلام
افقی ۶ تپانچه لت
افقی ۷ به طور رسمی رسما
افقی ۷ آشکار کردن افشا
افقی ۷ آب دهان بزاق
افقی ۸ دریوزه گدا
افقی ۸ وسیله نقلیه اتومبیل
افقی ۸ درخت انگور تاک
افقی ۹ وقت تلف کردن یللی
افقی ۹ طویله اخور
افقی ۹ افسونگر ساحر
افقی ۱۰ شهر بی‌دفاع سینمایی رم
افقی ۱۰ مؤمن باخدا
افقی ۱۰ زورق قایق
افقی ۱۱ فرصت مهلت
افقی ۱۱ مثل‌ها نظایر
افقی ۱۱ رنج و محنت لگ
افقی ۱۲ چانه زنخ
افقی ۱۲ عالی و برتر تاپ
افقی ۱۲ رودی در سیبری لنا
افقی ۱۲ خودپسندی کبر
افقی ۱۳ بهره و نصیب قسمت
افقی ۱۳ مادر حضرت عیسی (ع) مریم
افقی ۱۳ نیرومند توانا
افقی ۱۴ روحانی اخوند
افقی ۱۴ بسیار گردنده دوار
افقی ۱۴ سرانگشت بنان
افقی ۱۵ رودخانه نهر
افقی ۱۵ شبیه ندارد بیهمتا
افقی ۱۵ درآمدی که از فرصت‌ها و موقعیت‌های برتر به دست آمده باشد رانت
عمودی ۱ فیلمی با بازی نیکی کریمی ردپایگرگ
عمودی ۱ شهری در استان مرکزی رازقان
عمودی ۲ زن دلیر و بی‌باک شیرزن
عمودی ۲ فلزی نقره‌ای و نرم سدیم
عمودی ۲ کاغذ حاوی دستورات پزشک نسخه
عمودی ۳ واحد پول چین یوان
عمودی ۳ از جهات اصلی شمال
عمودی ۳ مست مخمور
عمودی ۴ پست دنی
عمودی ۴ از شهرهای استان فارس فسا
عمودی ۴ کناره لبه
عمودی ۴ ماهی کنسروی تن
عمودی ۵ ابزارها ادات
عمودی ۵ استان قدیمی ایالت
عمودی ۵ خرس عرب دب
عمودی ۶ آرواره فک
عمودی ۶ گناهان سییات
عمودی ۶ پایان ختام
عمودی ۷ مأیوس، نومید دلسرد
عمودی ۷ قلب فواد
عمودی ۷ پوشش و حجاب پرده
عمودی ۸ چرک و عفونت ریم
عمودی ۸ فیلمی با بازی بهروز وثوقی هاشمخان
عمودی ۸ روز یوم
عمودی ۹ کشور آسیایی نپال
عمودی ۹ اسب باری یابو
عمودی ۹ تاریکی‌ها ظلمات
عمودی ۱۰ باتجربه قابل
عمودی ۱۰ بیماری زردی یرقان
عمودی ۱۰ نشانه مفعولی را
عمودی ۱۱ ویتامین انعقاد خون کا
عمودی ۱۱ روبرو مقابل
عمودی ۱۱ نشانه‌ها ایات
عمودی ۱۲ بگو در قرآن قل
عمودی ۱۲ سر رمز
عمودی ۱۲ بدبوی پرخاصیت سیر
عمودی ۱۲ پشم شتر وبر
عمودی ۱۳ طبع و سرشت سلیقه
عمودی ۱۳ بخشی از خانه اتاق
عمودی ۱۳ بی‌خرد کانا
عمودی ۱۴ تراکتور کوچک تیلر
عمودی ۱۴ آبستن شدن لقاح
عمودی ۱۴ کشور آسیایی لبنان
عمودی ۱۵ بازداشتن ممانعت
عمودی ۱۵ بازیگر فیلم «بدنام» و «حقیقت تأسف‌بار» کریگرانت


جواب مرحله ۳۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مهارت و استادی تبحر
افقی ۱ تالار بزرگ برای ورزش باشگاه
افقی ۱ آشکار شدن فاش
افقی ۲ پنجره‌ای که رو به حیات باز می‌شود ارسی
افقی ۲ دیندار مومن
افقی ۲ دردمند متالم
افقی ۳ نگهبان و ناظر تقسیم آب میراب
افقی ۳ خانه‌های ریز روی عکس ترام
افقی ۳ صبحانه شیرین مربا
افقی ۴ بی سر و پا لات
افقی ۴ جامه گشاد و بلند قدیمی عبا
افقی ۴ بدگویی هجو
افقی ۴ اثر ساموئل بکت وات
افقی ۵ شهری در فرانسه کن
افقی ۵ افزون شدن زیادت
افقی ۵ چراغ سراج
افقی ۶ تیره شدن تکدر
افقی ۶ آلوده به زهر مسموم
افقی ۶ خراشیدن حک
افقی ۷ سرقت دزدی
افقی ۷ از الیاف گیاهی کتان
افقی ۷ کبود رنگ نیلی
افقی ۸ گلو، حلقوم نای
افقی ۸ آشی که پس از سفر فردی می‌پزند اشپشتپا
افقی ۸ شتر سار
افقی ۹ رفتاری از روی ناز و عشوه لنجه
افقی ۹ بین رویه و آستر لایی
افقی ۹ درون چیزی باطن
افقی ۱۰ بحر زو
افقی ۱۰ شیوه معماری اروپا بین قرون ‍۱۲ تا ۱۶ گوتیگ
افقی ۱۰ حفر کردن کندن
افقی ۱۱ رشته‌ای که مسیحیان به وسیله آن صلیب را به گردن آویزند زنار
افقی ۱۱ فرومایگی‌ها رذایل
افقی ۱۱ وحشی دد
افقی ۱۲ در بزرگ درب
افقی ۱۲ طایفه کریم‌خان زند
افقی ۱۲ مرکز استان البرز کرج
افقی ۱۲ تراب خاک
افقی ۱۳ تهی‌دستان فقرا
افقی ۱۳ پناهگاه ماوا
افقی ۱۳ جوجه‌تیغی راورا
افقی ۱۴ خانه‌های شاعر ابیات
افقی ۱۴ شهری در استان کرمان راور
افقی ۱۴ فقیر ندار
افقی ۱۵ اسباب خانه مان
افقی ۱۵ ذوب کردن گداختن
افقی ۱۵ شکوه و عظمت هیبت
عمودی ۱ درنگ کردن تاملکردن
عمودی ۱ به رنگ زرد زردفام
عمودی ۲ کباب شده بریان
عمودی ۲ جانور خون‌آشام زالو
عمودی ۲ حریفان و مدعی‌ها رقبا
عمودی ۳ افسوس حسرت
عمودی ۳ دین داشتن تدین
عمودی ۳ فوقانی زبرین
عمودی ۴ دورویی ریا
عمودی ۴ پاک و پاکیزه زکی
عمودی ۴ پوشال جگن
عمودی ۴ عدد فوتبالی اا
عمودی ۵ دور بعید
عمودی ۵ از مراکز استان‌ها اهواز
عمودی ۵ تاخت اسب تگ
عمودی ۶ بادمجانش آفت ندارد بم
عمودی ۶ حمال بارکش
عمودی ۶ سراییدن ترنم
عمودی ۷ بزرگان طریقت اوتاد
عمودی ۷ چاق و بامزه تپلی
عمودی ۷ مال‌دار و ثروتمند دارا
عمودی ۸ قاتل امام حسین (ع) شمر
عمودی ۸ بیننده تماشاگر
عمودی ۸ کلمه درد واخ
عمودی ۹ کار بد گناه
عمودی ۹ ریشه در آداب و رسوم دارد سنتی
عمودی ۹ تیزهوشی ذکاوت
عمودی ۱۰ آشکار کننده مجسم
عمودی ۱۰ جنگ و نبرد پیکار
عمودی ۱۰ شهری در فرانسه رن
عمودی ۱۱ غم و اندوه هم
عمودی ۱۱ از شهرهای ایتالیا ورونا
عمودی ۱۱ کشور آفریقایی نیجر
عمودی ۱۲ موضوع انشا تم
عمودی ۱۲ بی‌سواد امی
عمودی ۱۲ عوض و جانشین بدل
عمودی ۱۲ پسوند ساخت قید از صفت انه
عمودی ۱۳ شهری در خراسان شمالی فاروج
عمودی ۱۳ زبان حافظ لسان
عمودی ۱۳ بیگانه نیست خودی
عمودی ۱۴ فوتبالیست اسپانیایی تیم بارسلونا البا
عمودی ۱۴ صحن خانه حیاط
عمودی ۱۴ شهری در استان فارس داراب
عمودی ۱۵ دارای طرح کلی شماتیک
عمودی ۱۵ نویسنده «قواعد هدایت فکر» و «اصول فلسفه» رنهدکارت


جواب مرحله ۳۹۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نهر بزرگ رودخانه
افقی ۱ آوازخوان نغمهسرا
افقی ۲ شهر چرخ خیاطی ماکو
افقی ۲ رهاورد زمستان سرما
افقی ۲ کشوری در قاره کهن لایوس
افقی ۳ عتیقه انتیک
افقی ۳ وقت موسم
افقی ۳ نوار ضبط صوت کاست
افقی ۴ نوردهنده، درخشان نیر
افقی ۴ پنبه دانه وش
افقی ۴ نسج بافت
افقی ۴ حرف ۳۰ فارسی واو
افقی ۵ پشته خاک تل
افقی ۵ واحد شمارش کشتی فروند
افقی ۵ رخت و پارچه قماش
افقی ۶ دالان راهرو
افقی ۶ راست، درست صواب
افقی ۶ نت سوم می
افقی ۷ مقابل تندی و سرعت کندی
افقی ۷ انسان ادم
افقی ۷ ماه کم حرف دی
افقی ۷ تیر یقه نشین ارو
افقی ۸ یکی از رشته‌های علوم پزشکی بیوشیمیبالینی
افقی ۹ یک حرف و سه حرف کاف
افقی ۹ علامت مفعول بی‌واسطه را
افقی ۹ پستاندار دریایی وال
افقی ۹ نوبت پاسبانی کشیک
افقی ۱۰ علامت مصدر جعلی یت
افقی ۱۰ قسمی چراغ لامپ
افقی ۱۰ غیر بلیغ، کوتاه نارسا
افقی ۱۱ باوقار متین
افقی ۱۱ از خود گذشتگی ایثار
افقی ۱۱ آب‌بند سد
افقی ۱۲ کلرا وبا
افقی ۱۲ سرشت طینت
افقی ۱۲ چهار من تبریز ری
افقی ۱۲ برادر پدر عمو
افقی ۱۳ مامان مادر
افقی ۱۳ درنگ تامل
افقی ۱۳ مرطوب نمناک
افقی ۱۴ ماندگار شدن در جایی اقامت
افقی ۱۴ به پا خاستن قیام
افقی ۱۴ پارسایی تقوا
افقی ۱۵ معادل پایانه ترمینال
افقی ۱۵ بعد از مرگ سهراب چه سود؟ نوشدارو
عمودی ۱ احساساتی و خیال‌پرداز رمانتیک
عمودی ۱ فیلمی از جمشید حیدری و با هنرمندی الناز شاکردوست کیشومات
عمودی ۲ عطر شیرینی وانیل
عمودی ۲ گیاه شیرین نبات
عمودی ۲ لقب امام پنجم شیعیان باقر
عمودی ۳ پزشک دکتر
عمودی ۳ در شعر همراه قافیه می‌آید ردیف
عمودی ۳ تا زمانی که مادام
عمودی ۴ شهری در آذربایجان غربی خوی
عمودی ۴ سازمان خوار و بار فایو
عمودی ۴ بینوا لت
عمودی ۴ پرتاب سنگ رمی
عمودی ۵ آتشدان کوره
عمودی ۵ جمع شرط شرایط
عمودی ۵ هزار کیلو تن
عمودی ۶ گرداگرد لب و دهان نس
عمودی ۶ یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از آسایش و صلح بین‌المللی را به عهده دارد شورایامنیت
عمودی ۷ حجم هندسی هرم
عمودی ۷ از اعداد ترتیبی نودم
عمودی ۷ نقل کننده ناقل
عمودی ۸ روحانی زرتشتی موبد
عمودی ۸ صدای گربه میو
عمودی ۸ بمب مخرب اتمی
عمودی ۹ سازمان ملی هوانوردی و فضایی امریکا ناسا
عمودی ۹ مؤسس بانی
عمودی ۹ گودال لان
عمودی ۱۰ ناپدید مفقودالاثر
عمودی ۱۰ باریک‌تر از آن نیست مو
عمودی ۱۱ گلابی مل
عمودی ۱۱ رغبت، گرایش تمایل
عمودی ۱۱ رودی در آلمان راین
عمودی ۱۲ همان هاگ است هاک
عمودی ۱۲ رخشندگی اب
عمودی ۱۲ کل و سراسر یکسر
عمودی ۱۲ روش، طریقه متد
عمودی ۱۳ مظلوم شاهنامه سیاوش
عمودی ۱۳ درس موضوعی انشا
عمودی ۱۳ سیمرغ عنقا
عمودی ۱۴ جمع رئیس روسا
عمودی ۱۴ قابل دیدن مریی
عمودی ۱۴ وسیله‌ای در خانه برای آماده کردن چای سماور
عمودی ۱۵ کارگاه هنری استودیو
عمودی ۱۵ تفحص و تجسس کندوکاو


جواب مرحله ۳۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حامی و تکیه‌گاه پشتوانه
افقی ۱ سهل‌انگار و بی‌قید لاابالی
افقی ۲ فرومایه و پست سافل
افقی ۲ پایتخت مراکش رباط
افقی ۲ کاملاً و تماماً مطلقا
افقی ۳ نگاشته منقوش
افقی ۳ صدمه لطمه
افقی ۳ منتقد نقاد
افقی ۴ شیر درنده اسد
افقی ۴ بند و بست بش
افقی ۴ شهری در استان کرمان فهرج
افقی ۴ یک احد
افقی ۵ مظهر لاغری نی
افقی ۵ جوجه‌تیغی راورا
افقی ۵ صبر و آرام شکیب
افقی ۶ کیسه‌ای بزرگ انبان
افقی ۶ منسوب به پیامبر نبوی
افقی ۶ عدد قرن صد
افقی ۷ کشور اروپایی هلند
افقی ۷ گل سیاه ته مرداب لجن
افقی ۷ پایان‌نامه تز
افقی ۷ فرومایه دون
افقی ۸ فیلمی از ابراهیم حاتمی‌کیا با بازی نیکی کریمی بویپیراهنیوسف
افقی ۹ گرم و سوزان حار
افقی ۹ زیر پا مانده له
افقی ۹ تکبر کردن فره
افقی ۹ جنگ ستیز
افقی ۱۰ کشیش قس
افقی ۱۰ درون داخل
افقی ۱۰ دستگاه گوارش هاضمه
افقی ۱۱ ثابت و بدون حرکت فیکس
افقی ۱۱ غذایی که از آب، نشاسته، شکر، و مغز بادام حریره
افقی ۱۱ واحدی در سطح ار
افقی ۱۲ دشمن عدو
افقی ۱۲ آگهی کوتاه تبلیغاتی تیزر
افقی ۱۲ قمر مصنوعی یو
افقی ۱۲ بذله‌گو شوخ
افقی ۱۳ سوره‌ای در قرآن کریم اعلی
افقی ۱۳ چاقوساز سکاک
افقی ۱۳ قریه روستا
افقی ۱۴ وسایل لوازم
افقی ۱۴ مزد و پاداش اجرت
افقی ۱۴ بسیار فتنه‌جو فتان
افقی ۱۵ نوشته‌ای برای یادآوری یادداشت
افقی ۱۵ دارویی که در آب بجوشانند و افشره‌اش را به بیمار دهند جوشانده
عمودی ۱ مابقی پسمانده
عمودی ۱ خدا که والاست حقتعالی
عمودی ۲ از روی تصادف شانسی
عمودی ۲ پوشاک لباس
عمودی ۲ زد و خورد دعوا
عمودی ۳ دلجویی کردن تفقد
عمودی ۳ روشن‌تر انور
عمودی ۳ آهن سخت فولاد
عمودی ۴ پخش و پلا ولو
عمودی ۴ زیرکی و بی‌قیدی رندی
عمودی ۴ روز گذشته دی
عمودی ۴ استان و مرکزش یزد
عمودی ۵ جوانی شباب
عمودی ۵ سلول خونی بدون هسته پلاکت
عمودی ۵ من و شما ما
عمودی ۶ جنس خشن نر
عمودی ۶ اثری از الکساندر پوشکین شوالیهخسیس
عمودی ۷ از بت‌های جاهلیت هبل
عمودی ۷ سرباز ویژه رنجر
عمودی ۷ قسمتی از مال که به دستور شرع باید در راه خدا بدهند زکات
عمودی ۸ خاموش کردن اطفا
عمودی ۸ به معنی مرکز نیز می‌باشد ناف
عمودی ۸ فروش ارزان حراج
عمودی ۹ صدمه لطمه
عمودی ۹ صدای خنده هرهر
عمودی ۹ مرکز استان البرز کرج
عمودی ۱۰ فیلمی با هنرمندی حامد بهداد هرشبتنهایی
عمودی ۱۰ ضمیر درونی تو
عمودی ۱۱ رئیس جیمز باند ام
عمودی ۱۱ وان ماساژور جکوزی
عمودی ۱۱ واجب ضرور
عمودی ۱۲ شکم بطن
عمودی ۱۲ حرف دهن‌کجی یی
عمودی ۱۲ گیاه رنگ ابرو وسمه
عمودی ۱۲ به جا آوردن عهد وفا
عمودی ۱۳ عناوین القاب
عمودی ۱۳ گروهی از مردم دسته
عمودی ۱۳ با آب تمیز کردن شستن
عمودی ۱۴ بارور شدن لقاح
عمودی ۱۴ پشمینه‌پوش صوفی
عمودی ۱۴ بزرگان طریقت اوتاد
عمودی ۱۵ آموختن یاددادن
عمودی ۱۵ باشگاه ورزش باستانی زورخانه


جواب مرحله ۳۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از غذاهای شیرازی دوپیازه
افقی ۱ به آن بخش یا لایه کره زمین گفته می‌شود که در آن زندگی وجود دارد زیستکره
افقی ۲ شهری در استان لرستان ازنا
افقی ۲ مانند همتا
افقی ۲ مرحبا براوو
افقی ۳ فاقد آرامش ناامن
افقی ۳ قسمت ملودیک اپرا اریا
افقی ۳ مقصد رود دریا
افقی ۴ جوشن زره
افقی ۴ نوعی رنگ مو مش
افقی ۴ نام گلی نرگس
افقی ۴ از مصالح ساختمانی بتن
افقی ۵ اثر ساموئل بکت وت
افقی ۵ نوعی چسب نجاری سریشم
افقی ۵ طلایی زرین
افقی ۶ زیبارو ماهرو
افقی ۶ جزا ثواب
افقی ۶ طریق میانبر ره
افقی ۷ متحدالقول یکدل
افقی ۷ عدد مقدس هفت
افقی ۷ صدای خالی شدن باد تیوپ دوچرخه فس
افقی ۷ نوبت بازی داو
افقی ۸ فاتح هفت دوره مسابقات تور دو فرانس لانسارمسترانگ
افقی ۹ پسوند دارندگی مند
افقی ۹ نوعی خط‌کش تی
افقی ۹ تزویر ریا
افقی ۹ اخمو عبوس
افقی ۱۰ پهلوان یل
افقی ۱۰ اعتنا توجه
افقی ۱۰ نسل سلاله
افقی ۱۱ زبان مردم پاکستان اردو
افقی ۱۱ دوری از آسیب و گزند ایمنی
افقی ۱۱ تفاله کنجد تخ
افقی ۱۲ همدم یار
افقی ۱۲ پست ناکس
افقی ۱۲ عنصر شیمیایی ید
افقی ۱۲ کلمه سؤالی ایا
افقی ۱۳ میوه‌ای ملین و اشتهاآور گرمک
افقی ۱۳ بافنده نساج
افقی ۱۳ کشاورز کدیور
افقی ۱۴ نام یک شاهزاده ایرانی ازیتا
افقی ۱۴ هوو وسنی
افقی ۱۴ نوعی زردآلو نوری
افقی ۱۵ مرکز موریتانی نواکشوت
افقی ۱۵ از نباتات طبی ترنجبین
عمودی ۱ حرکتی در کاراته دانزوکی
عمودی ۱ سرزمین اعجاب‌انگیز آب‌های زمستانی میشیگان
عمودی ۲ اداره عالی وزارت
عمودی ۲ سرهنگ فرنگی کلنل
عمودی ۲ آرمان ارزو
عمودی ۳ پشتیبان پناه
عمودی ۳ وسیله ساده نگارش مداد
عمودی ۳ پیامبر بنی‌اسرائیل ارمیا
عمودی ۴ ایستگاه پیک‌ها یام
عمودی ۴ تالار سالن
عمودی ۴ مرطوب تر
عمودی ۴ حرکتی در فوتبال کتک
عمودی ۵ شماره نمره
عمودی ۵ ستایش ستودن
عمودی ۵ غذای مریض اش
عمودی ۶ چله کمان زه
عمودی ۶ اثری از ایروین شاو شیرهایجوان
عمودی ۷ مرغ سعادت هما
عمودی ۷ راننده شوفر
عمودی ۷ پوشش، جامه کسوت
عمودی ۸ نغمه‌خوانی ترنم
عمودی ۸ خرمای هندی تمر
عمودی ۸ پایه اساس
عمودی ۹ زیارت کننده زایر
عمودی ۹ اختصار کلمه سانتیمتر مکعب سیسی
عمودی ۹ فردوس جنت
عمودی ۱۰ جلو آمدن کره چشم اگزوفتالمی
عمودی ۱۰ زمین ترکی یر
عمودی ۱۱ لعن سب
عمودی ۱۱ کل، همگی سراسر
عمودی ۱۱ کم اندک
عمودی ۱۲ زودشکن ترد
عمودی ۱۲ تیر پیکاندار یب
عمودی ۱۲ برتر، والا اعلی
عمودی ۱۲ جای خلوت دنج
عمودی ۱۳ کاغذ کپی کاربن
عمودی ۱۳ چربی گوسفند دنبه
عمودی ۱۳ پیامبر صبور ایوب
عمودی ۱۴ دیدن رویت
عمودی ۱۴ آبگوشت روسی راگو
عمودی ۱۴ نظریه تیوری
عمودی ۱۵ رودی مهم در آسیا هوانگهو
عمودی ۱۵ قند مصنوعی ساخارین


جواب مرحله ۳۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هیئت نویسندگان یک روزنامه تحریریه
افقی ۱ زیر خاک دفن کردن چالکردن
افقی ۲ فیلمی از منوچهر عسگری نسب با بازی فتحعلی اویسی هیجو
افقی ۲ نقاب ماسک
افقی ۲ محل جریان‌ها مجاری
افقی ۳ جوانمردی کرامت
افقی ۳ پره گوش نرمه
افقی ۳ جزیره اداک
افقی ۴ پارچه دور گردن شال
افقی ۴ طایفه‌ای از ترکان غز
افقی ۴ سهمگین و ترسناک مهیب
افقی ۴ مقابل ازا
افقی ۵ پسوند آلودگی ین
افقی ۵ حوض آب گرم بزرگی در حمام‌های قدیمی خزینه
افقی ۵ هوس باردار ویار
افقی ۶ واحد اندازه‌گیری حرارت کالری
افقی ۶ محصلان حوضه علمیه طلاب
افقی ۶ اسب ترکی ات
افقی ۷ فقیر ندار
افقی ۷ ابزار درو داس
افقی ۷ نام ترکی اد
افقی ۷ حرکت فتحه زبر
افقی ۸ بازیگر فیلم «گناهکاران» فرامرزقریبیان
افقی ۹ خوشحال شاد
افقی ۹ کرم کخ
افقی ۹ شیر درنده اسد
افقی ۹ بسیار مهربان حنان
افقی ۱۰ الهه خورشید رع
افقی ۱۰ غریزی و طبیعی ذاتی
افقی ۱۰ بایگانی ارشیو
افقی ۱۱ کیسه درویشان و شکارچیان چنته
افقی ۱۱ همگانی عمومی
افقی ۱۱ مقیاسی در طول پا
افقی ۱۲ محفظه بنزین خودرو باک
افقی ۱۲ آشوب بلوا
افقی ۱۲ ساز شاکی نی
افقی ۱۲ گوارا هنی
افقی ۱۳ دوست خالص خلیل
افقی ۱۳ اعضای کابینه دولت وزرا
افقی ۱۳ چیزی را میان دو لب گذاشتن و آنچه را در آن است به ‌داخل دهان کشیدن مکیدن
افقی ۱۴ جاودانگی ابدیت
افقی ۱۴ فرو شدن افول
افقی ۱۴ بسیار بخشنده جواد
افقی ۱۵ شهری در استان یزد ماهنشان
افقی ۱۵ همه‌کاره ... است هیچکاره
عمودی ۱ تمام شدن تهکشیدن
عمودی ۱ اثری از اسماعیل فصیح شرابخام
عمودی ۲ سرگشته حیران
عمودی ۲ از دستبرد دشمن حفظ کردن دفاع
عمودی ۲ فوتبالیست اسپانیایی البا
عمودی ۳ مردان رجال
عمودی ۳ دشمن پنیر کارد
عمودی ۳ افشره چکیده
عمودی ۴ روز عرب یوم
عمودی ۴ سنگ سخت خارا
عمودی ۴ از مذاهب بودایی ذن
عمودی ۴ نرم لین
عمودی ۵ شعر عاشقانه گفتن تغزل
عمودی ۵ نظریه‌های فلسفی و هنری مکاتب
عمودی ۵ تیشه بزرگ تش
عمودی ۶ دریا یم
عمودی ۶ فیلمی با بازی ایرج تهماسب زیردرختهلو
عمودی ۷ به هوش باش هان
عمودی ۷ حاجت نیاز
عمودی ۷ صفت باد وزان
عمودی ۸ کشیدنش به چشم کور سودی ندارد سرمه
عمودی ۸ فروشنده آب سقا
عمودی ۸ خداشناس عارف
عمودی ۹ کفش ساق بلند ضد آب چکمه
عمودی ۹ نقاش رسام
عمودی ۹ کلمه افسوس اوه
عمودی ۱۰ فیلمی با بازی داوود رشیدی هیولایدرون
عمودی ۱۰ شلوار جین لی
عمودی ۱۱ تکیه بر پشتی لم
عمودی ۱۱ گستاخ و جسور بیادب
عمودی ۱۱ بوی خوش شمیم
عمودی ۱۲ پرسش از مکان کجا
عمودی ۱۲ رونق و رواج اب
عمودی ۱۲ اثری از صادق چوبک یحیی
عمودی ۱۲ میله آهنی سرکج و دسته‌دار کجک
عمودی ۱۳ سیستم آشکارساز محل هواپیماها رادار
عمودی ۱۳ مفصل بین ران و ساق پا زانو
عمودی ۱۳ فیلمی از رسول ملاقلی‌پور و با هنرمندی جمشید هاشم‌پور هیوا
عمودی ۱۴ طولانی دراز
عمودی ۱۴ پسران ابنا
عمودی ۱۴ گمان پندار
عمودی ۱۵ خوش‌طالع نیکاختر
عمودی ۱۵ وکیل مردم در مجلس نماینده


جواب مرحله ۴۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فوتبالیست ایتالیایی کاندروا
افقی ۱ اثری از جلال آل احمد زنزیادی
افقی ۲ مردمان دارای ادب و فرهنگ ادبا
افقی ۲ بینش و نظر نگرش
افقی ۲ طعام خوراک
افقی ۳ پیاپی رسیدن توالی
افقی ۳ صف و قطار رسته
افقی ۳ تشبیه شده مشبه
افقی ۴ اثر ساموئل بکت وات
افقی ۴ اثر چربی لک
افقی ۴ عمامه، دستار میزر
افقی ۴ از رودهای مرزی ارس
افقی ۵ لنگه در لت
افقی ۵ الوهیت خدایی
افقی ۵ ترشی آزمایشگاه اسید
افقی ۶ تصنیف ترانه
افقی ۶ نژاد ایرانی اریا
افقی ۶ من و شما ما
افقی ۷ چاقوی آشپزخانه کارد
افقی ۷ تند و سریع زود
افقی ۷ ضمیر فرانسوی وو
افقی ۷ شهری در آذربایجان شرقی اهر
افقی ۸ فیلمی با بازی ثریا قاسمی شاهزادهایرانی
افقی ۹ ترس و وحشت رعب
افقی ۹ قلب قرآن یس
افقی ۹ حسد رشک
افقی ۹ ترکیب اکسیژن و پتاسیم پتاس
افقی ۱۰ عدد روستا ده
افقی ۱۰ بزدل ترسو
افقی ۱۰ آرام کردن تسکین
افقی ۱۱ شکایت کننده شاکی
افقی ۱۱ از آفات قارچی غلات سیاهک
افقی ۱۱ چرک، ریم سخ
افقی ۱۲ از درندگان ببر
افقی ۱۲ کودک پدرمرده یتیم
افقی ۱۲ تکه پارچه کهنه لت
افقی ۱۲ کوزه سفالی سبو
افقی ۱۳ جانشین نایب
افقی ۱۳ قوم بنی‌اسرائیل یهود
افقی ۱۳ عامه مردم رعایا
افقی ۱۴ آیین خداپرستی دیانت
افقی ۱۴ پرحرف وراج
افقی ۱۴ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی میله
افقی ۱۵ طولانی‌ترین رود آسیا یانگتسه
افقی ۱۵ غسال مردهشور
عمودی ۱ فرقه‌ای از مسیحیت کاتولیک
عمودی ۱ طبقه‌بندی ردهبندی
عمودی ۲ آلات و اسباب‌ها ادوات
عمودی ۲ روشنی‌ها، پرتوها اشعه
عمودی ۲ بایسته و لازم بایا
عمودی ۳ شکر بلور شده نبات
عمودی ۳ خاک تراب
عمودی ۳ سرخ‌رگ شریان
عمودی ۴ عقاب دال
عمودی ۴ ریزه خرده
عمودی ۴ نیمه بار تا
عمودی ۴ شاهدانه بنگ
عمودی ۵ طولانی‌ترین شب سال یلدا
عمودی ۵ هوشیاری زیرکی
عمودی ۵ عید ویتنامی‌ها تت
عمودی ۶ درخت زبان گنجشک ون
عمودی ۶ شهری در ایالات متحده کانزاسسیتی
عمودی ۷ شرط را می‌رساند اگر
عمودی ۷ پیروان حضرت موسی (ع) یهود
عمودی ۷ نامی که در تورات بر خدا اطلاق شده است یهوه
عمودی ۸ خشک و مقرراتی رسمی
عمودی ۸ روزگار دهر
عمودی ۸ پستانداری با پوست گرانبها سمور
عمودی ۹ بدمنظری زشتی
عمودی ۹ رفع کدورت اشتی
عمودی ۹ تله دام
عمودی ۱۰ اثر شهریار مندنی‌پور هزارویکسال
عمودی ۱۰ شکاف و رخنه جر
عمودی ۱۱ ناله و بانگ زخ
عمودی ۱۱ دستگاه دریافت کننده امواج ماهواره‌ای رسیور
عمودی ۱۱ خردسال‌تر کهتر
عمودی ۱۲ روز یوم
عمودی ۱۲ تصدیق آلمانی یا
عمودی ۱۲ حماسی اپیک
عمودی ۱۲ خواهر پدر عمه
عمودی ۱۳ راهنمایی کردن ارشاد
عمودی ۱۳ دستگاه دریافت امواج الکترومغناطیسی انتن
عمودی ۱۳ اصطکاک سایش
عمودی ۱۴ تابع و پیرو دابر
عمودی ۱۴ آماده مهیا
عمودی ۱۴ داری سبیل پرپشت سبیلو
عمودی ۱۵ سوار بی‌همتا یکهسوار
عمودی ۱۵ اثر آنتوان چخوف سهخواهر


شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.