از بین تمام سبک هایی که برای بازی های حدس کلمات تا امروز منتشر شده است، بازی هایی که قابلیت رقابت های آنلاین را به امکانات خود اضافه کرده اند، بیشتر در بین کاربران مورد استقبال قرار گرفته اند. این بازی ها از همان رویه های بازی های دیگر این سبک استفاده می نمایند که البته ویژگی جذاب آنلاین بودن می تواند بیشتر از قبل کاربران را برای انجام چنین بازی های، تحریک کند. یک ویژگی مشترک هم در چنین بازی هایی دیده می شود و آن هم این است که تمام آن ها هم قابلیت رقابت آنلاین را در بازی های خود قرار داده اند و هم مرحله هایی را به صورت آفلاین برای کاربرانشان در نظر گرفته اند. اگر به هر دلیلی کاربر بازی علاقه ای به انجام رقابت آنلاین نداشته باشد، می تواند در قسمت آفلاین برای سرگرم شدن خود با حل کردن مرحله های مختلف بازی بپردازد. از بین همه بازی هایی که از این ویژگی ها کمک گرفته اند، بازی لانتوری یکی از بهترین بازی های منتشر شده می باشد. لانتوری را تیم سرشناس AppH در مارکت های مختلف اندروید منتشر کرده است.

همان گونه که در ابتدای مطلب نیز به آن اشاره کردیم، بازی لانتوری از دو قسمت آنلاین و آفلاین پشتیبانی می کند که بدون تردید قسمت آنلاین آن به مراتب هیجان انگیزتر خواهد بود. بهتر است بازی را با قسمت مرحله های آفلاین آغاز نمایید و تا می توانید در این مرحله ها به کسب امتیاز و سکه بپردازید. این سکه ها و امتیازارت می تواند در بخش آنلاین نیز به شما کمک کند تا سریع تر حریفان خودتان را از پیش رو بردارید. با کنار زدن هر حریف امتیازی به دست آورده و جایگاه مناسب تری در این بازی نصیبتان خواهد شد. در ضمن اگر بتوانید تمام مرحله های بازی لانتوری را به صورت آفلاین یک بار انجام دهید، بسیاری از سوالات مرحله آنلاین نیز از بین همین کلمات به شما داده خواهد شد که می توانید با سرعتی بی نظیر به آن ها پاسخ صحیح دهید. ضمن آن که در ادامه این مطلب از سایت جواب کده هم، امکان دریافت همه پاسخ های بازی لانتوری برای شما عزیزان فراهم شده است.

آخرین نسخه بازی در مرحله ۴۴ دارای باگ بوده و جلوتر نمی رود، با این حال پاسخ های نسخه قدیمی نیز قرار داده شد تا به مشکل نخورین


نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

 

۱- اش، شاخ ( قدیمی – زن، طنز )
۲- لب، بیل ( قدیمی – چپ، چپق )
۳- نخ، خنک ( قدیمی – جن، دنج )
۴- رخ، خر، چرخ ( قدیمی – سن، سد، سند )
۵- سگ، سو، سوگ ( قدیمی – ری، تر، تیر )
۶- بس، سی، سیب ( قدیمی – طب، خط، طبخ )
۷- مس، سم، اسم ( قدیمی – صد، دی، صید )
۸- یک، فک، کیف ( قدیمی – نخ، خل، نخل )
۹- رخ، خر، خرج ( قدیمی – حج، جت، حجت )
۱۰- چهار، اگاه، چراگاه ( قدیمی – خطا، خام، اخم، مخاط )
۱۱- ممتد، خدمت، مستخدم ( قدیمی – طرح، رحم، حرم، مطرح )
۱۲- پیاز، پایه، پاکیزه ( قدیمی – عمر، جمع، جرم، مرجع )
۱۳- نسبت، بستن، دستبند ( قدیمی – ولد، دخل، خود، دخول )
۱۴- نیزه، زرین، سرنیزه ( قدیمی – عطر، عطا، عار، عطار )
۱۵- شکاک، شانه، کهکشان ( قدیمی – ورم، روم، ثور، موثر )
۱۶- قم، رم، مقر، رمق، رقم ( قدیمی – بلا، بال، ابا، بالا )
۱۷- نفهم، دنده، هدفمند ( قدیمی – لیف، فصل، صیف، فصلی )
۱۸- سیلو، جلوس، سلجوقی ( قدیمی – کول، کلم، ملک، ملوک )
۱۹- سوار، رسوا، سوگوار ( قدیمی – سود، دست، توس، دوست )
۲۰- باور، ابرو، چارچوب ( قدیمی – عقد، عاق، دعا، عاقد )
۲۱- کیک، کمک، مکزیک ( قدیمی – غسل، غال، اغل، غسال )
۲۲- وجب، دبه، بدو، بودجه ( قدیمی – فرض، ضرب، برف، بفرض )
۲۳- پره، رژه، روژ، پروژه ( قدیمی – نسخ، سنخ، سخن، نسخه )
۲۴- بچه، بها، باغ، باغچه ( قدیمی – عمد، عدو، عدم، عمود )
۲۵- سیر، سنی، سری، نسرین ( قدیمی – هنگ، تنگ، تنه، تنگه )
۲۶- نیت، تهی، تهنیت ( قدیمی – مات، تام، اتم، صامت )
۲۷- اهل، الی، لایه، اهلی ( قدیمی – سیخ، سخت، تخس، سختی )
۲۸- پرش، شور، روش، روپوش ( قدیمی – چال، لاش، شال، چالش )
۲۹- لگن، لنگ، گالن، انگل ( قدیمی – مست، سمت، ستم، تبسم )
۳۰- فضا، فال، فاضل، افضل ( قدیمی – علی، عجل، جعل، جعلی )
۳۱- سیم، سیب، بیم، بیسیم ( قدیمی – کوک، کود، کدو، کودک )
۳۲- کنه، جهش، جشن، شکنجه ( قدیمی – گیس، سنگ، سنی، سنگی )
۳۳- کار، چرک، ارگ، گچکار ( قدیمی – کرم، مکر، ذکر، مذکر )
۳۴- هند، دهن، هندسه ( قدیمی – عمل، علم، شمع، مشعل )
۳۵- فضا، فتح، افت، فضاحت ( قدیمی – نیل، لجن، جنی، لجنی )
۳۶- متر، تبر، مرتب، تمبر ( قدیمی – ملس، لمس، سلف، مفلس )
۳۷- صبح، صبا، صباح، صاحب ( قدیمی – روا، اول، الو، روال )
۳۸- داد، جدا، ادا، اجداد ( قدیمی – کوه، هوش، شوک، شکوه )
۳۹- جیم، مجری، رجیم ( قدیمی – هور، بهر، بره، روبه )
۴۰- محل، صلح، مصلح، محصل ( قدیمی – ولی، لیز، زیل، زیلو )
۴۱- لات، فال، افت، تلفات ( قدیمی – خال، خاص، اصل، خالص )
۴۲- علت، تعجیل ( قدیمی – کلی، یدک، دکل، کلید )
۴۳- قصه، عصا، صاعقه ( قدیمی – تپل، تیپ، تلپ، تپلی )

ضمن تشکر از طراحان، نسخه جدید ( ۱٫۰٫۷ ) بازی در مرحله ی ۴۴ باگ دارد و پیش نمی رود.
بی صبرانه منتظر نسخه ی بهبودیافته ی آن هستیم.

۴۴- مقر، رمق، رقم، قمری
۴۵- یاس، سیا، سعی، ساعی
۴۶- فرع، فجر، رفع، جعفر
۴۷- باد، ادب، ابد، قباد
۴۸- هدی، دیه، دهه، هدیه
۴۹- سیر، سفر، سری، سفیر
۵۰- حنا، سنا، اهن، حسن، سانحه
۵۱- طاس، وسط، اوا، سوا، اواسط
۵۲- دسر، سرد، درد، درس، دلسرد
۵۳- تور، وتر، تبر، ترب، روبوت
۵۴- سرب، برس، زبر، سبز، سرسبز
۵۵- نیز، زیب، زین، نبی، بنزین
۵۶- هیچ، چهل، بچه، لبه، بیلچه
۵۷- جیب، جیم، بیم، تیم، مجتبی
۵۸- محب، محو، بمب، بوم، محبوب
۵۹- وجب، وجه، بدو، دبه، بودجه
۶۰- نور، وزن، روز، زور، نوروز
۶۱- طیب، عیب، طبع، طبی، طبیعی
۶۲- غنا، اتن، اتش، شنا، اغشتن
۶۳- کتک، کیک، تکی، نیت، تکنیک
۶۴- عطف، عفو، طعم، طمع، معطوف
۶۵- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، خرچنگ
۶۶- ساس، سرا، راس، رسا، سراسر
۶۷- جدا، جسد، ادا، اسد، اجساد
۶۸- عوض، وضع، اتو، عضو، تواضع
۶۹- هدف، هفت، صدف، صفت، هفتصد
۷۰- بار، برگ، ابر، ارگ، رگبار
۷۱- گلی، گیر، ریل، ریگ، گلگیر
۷۲- شوم، موش، شمش، شوش، مغشوش
۷۳- داد، کاخ، خاک، خدا، کدخدا
۷۴- رکن، لنت، ترن، ترک، کنترل
۷۵- مرض، مضر، ضرر، متر، متضرر
۷۶- شرق، قشر، ارش، اقا، اقشار
۷۷- سزا، گاز، تاس، ساز، تگزاس
۷۸- نان، نجف، جان، ناف، فنجان
۷۹- نیم، یمن، حین، مین، منحنی
۸۰- گذر، گره، ذره، رگه، رهگذر
۸۱- هتل، تهی، تله، لیله، تهلیل
۸۲- قصد، صدق، صدا، صادق، قاصدک
۸۳- پیش، نیش، شنی، پیشی، پیشین
۸۴- سیب، حسی، حبس، بیست، تسبیح
۸۵- گدا، یاد، دیگ، دایی، گدایی
۸۶- ملت، متل، زلت، ملزم، ملتزم
۸۷- لاک، لاف، فال، کالا، افلاک
۸۸- وهم، نوه، ننه، هومن، نمونه
۸۹- فضا، فتح، افت، فاتح، فضاحت
۹۰- کیا، غذا، ذکی، کاغذ، کاغذی
۹۱- نصر، نار، ران، ناصر، انصار
۹۲- غیر، زیر، ریز، زیری، غریزی
۹۳- سبب، بها، اسب، ابسه، سبابه
۹۴- مکه، مهم، محک، محکم، محکمه
۹۵- نما، نام، امن، ژاپن، پژمان
۹۶- چاق، ناب، بنا، نقاب، بنچاق
۹۷- وقف، وفق، قوم، موفق، موقوف
۹۸- صوت، خصم، تخم، مختص، خصومت
۹۹- پرش، شور، روش، پررو، پرورش
۱۰۰- وبا، ضبط، ابو، ضابط، ضوابط
۱۰۱- قتل، دقت، تقی، تلقی، تقلید
۱۰۲- مزه، جزم، بزم، مجهز، بزمجه
۱۰۳- نبش، شبه، بنه، شنبه، بنفشه
۱۰۴- قیف، فاز، افق، افقی، قزافی
۱۰۵- وصل، صلح، جلو، حصول، صلحجو
۱۰۶- شوت، دید، دشت، شدید، تشدید
۱۰۷- غزا، غاز، زاغ، زاغه، زاغچه
۱۰۸- جزا، جاز، جهاز، اجزا، اجازه
۱۰۹- لال، لات، دلتا، دلال، دلالت
۱۱۰- چای، شوی، چاوش، شیوا، چاوشی
۱۱۱- وحی، قوی، وقیح، حقوق، حقوقی
۱۱۲- مثل، مال، مثال، الما، امثال
۱۱۳- هوا، اهو، یاوه، واهی، هیاهو
۱۱۴- نقی، این، یقین، ایین، یقینا
۱۱۵- لخت، تلخ، لختی، تخیل، تخیلی
۱۱۶- لعن، علنا، الان، اعلا، اعلان
۱۱۷- کنش، گنج، کنج، جشن، جنگ، گنجشک
۱۱۸- مرغ، مفت، رغم، فرم، مغفرت
۱۱۹- ملخ، قول، خلق، قلم، مخلوق
۱۲۰- خوش، شوخ، خوب، بخش، بوش، خوشبو
۱۲۱- ندا، نزد، زدن، ناز، زندان
۱۲۲- طرب، طرف، رطب، ربط، برطرف
۱۲۳- مغز، مهد، زهد، غده، غمزده
۱۲۴- مدح، صمد، حمد، صبح، صبحدم
۱۲۵- بید، دبی، بلد، بدل، بدی، تبدیل
۱۲۶- ماه، هما، اهم، امه، اقامه
۱۲۷- شیخ، شیر، ریش، خیر، رخش، شرخری
۱۲۸- هلو، هول، فعل، علف، علوفه
۱۲۹- چاپ، پیچ، پاپ، پیپ، پاپیچ
۱۳۰- قطب، مطب، طبق، بام، طاق، مطابق
۱۳۱- نصف، صنف، صاف، صفا، انصاف
۱۳۲- گنگ، گول، گلو، لنگ، لگن، گلگون
۱۳۳- غیب، گوی، بیگ، بغی، بوی، غیبگو
۱۳۴- وفا، زود، اوف، دوا، دوفاز
۱۳۵- گاهی، گیاه، اگاه، اگهی، اگاهی
۱۳۶- جای، امی، جام، جذام، جذامی
۱۳۷- چدن، چند، رند، غدر، چرند، چغندر
۱۳۸- ترق، حار، تار، تاق، راحت، حقارت
۱۳۹- رها، هار، اره، راه، طاهر، طاهره
۱۴۰- سیم، مسی، سمی، مسیح، مسیحی
۱۴۱- راز، زار، ارز، ازار، احراز
۱۴۲- پره، روژ، رژه، پوره، پروژه
۱۴۳- عید، عدل، علت، تعدی، تعدیل
۱۴۴- رجب، رنج، برج، جبر، برنج، رنجبر
۱۴۵- دین، دری، دیر، دینی، دیرین
۱۴۶- ملل، حلم، محل، حلول، محلول
۱۴۷- ملی، میل، مبل، لیبی، بیمیل
۱۴۸- پسر، پنس، سپر، نسل، پرنس، پرسنل
۱۴۹- شخص، شخم، خشم، مشخص، مشخصه
۱۵۰- جشم، سمج، اسم، اماج، اجسام
۱۵۱- فنی، نفر، طیف، فرنی، طرفین
۱۵۲- عاج، عشا، تاج، شجاع، شجاعت
۱۵۳- حال، حلق، احد، حاد، الحق، حداقل
۱۵۴- ریه، یخه، خره، خیره، خیریه
۱۵۵- خجل، خرج، جور، خروج، ولخرج
۱۵۶- معدل، مکدر، مدرک، مردک، عملکرد
۱۵۷- ریال، لیلا، ابری، بلال، لیبرال
۱۵۸- نورس، نگون، سنگر، نرگس، سرنگون
۱۵۹- منشا، نقاش، اشنا، امان، اقامنش
۱۶۰- یدکی، گردی، دیگر، ریگی، یکدیگر
۱۶۱- سرنخ، مسخر، خرمن، سرخر، سرخرمن
۱۶۲- کبود، کوهی، بدهی، بیوک، کوبیده
۱۶۳- گروه، گوهر، هوار، هورا، گهواره
۱۶۴- پیام، گیشا، شامی، شیما، پیشگام
۱۶۵- لعین، لینک، علنی، عینک، نعلبکی
۱۶۶- کاهش، کاهن، شانه، شکاک، کهکشان
۱۶۷- دانا، داود، اوان، دادا، وادادن
۱۶۸- گرمی، گریم، چرمی، چشمی، چشمگیر
۱۶۹- سالن، سینا، الیس، انیس، لیسانس
۱۷۰- راست، ستار، استر، تراس، رستگار
۱۷۱- نهیب، نیزه، بنیه، زنگی، بهگزین
۱۷۲- پاکی، پیاز، اهکی، پایه، پاکیزه
۱۷۳- نفهم، مدفن، دمده، دنده، هدفمند
۱۷۴- نوید، چیدن، خودی، نخود، نخودچی
۱۷۵- مشهد، هاشم، شهدا، ماده، مشاهده
۱۷۶- موسی، یوسف، سفتی، مستی، مستوفی
۱۷۷- جهاد، دهات، جاده، جهات، اجتهاد
۱۷۸- سوله، هالو، الگو، سوال، گوساله
۱۷۹- پریا، پنیر، ارین، رانی، پرنیان
۱۸۰- عزم، عزا، عام، عازم، ازما، اعزام
۱۸۱- تاب، اتی، ابی، بیتا، بیات، بیاتی
۱۸۲- یقه، هضم، ضیق، قیمه، قضیه، مضیقه
۱۸۳- کار، پکر، پاک، کرار، پارک، پرکار
۱۸۴- لثه، ثلث، اهل، ثلاث، ثالث، ثلاثه
۱۸۵- قدم، دیم، مقید، قدیم، دیمی، قدیمی
۱۸۶- کیف، فکر، کیفی، کیفر، فکری، کیفری
۱۸۷- لیس، سیل، پیسی، پلیس، سیلی، پلیسی
۱۸۸- مدت، همت، جهت، متد، مته، مجتهد
۱۸۹- شکر، کدر، کرد، درک، رشد، دردکش
۱۹۰- نقد، نقص، نود، صندوق
۱۹۱- درب، برد، دبر، ضربدر
۱۹۲- دور، رود، ورد، خرد، درو، درخور
۱۹۳- گزش، گود، گوش، دوش، وزش، گوشزد
۱۹۴- حزم، زمام، مزاح، حازم، حمام، مزاحم
۱۹۵- پوچ، وان، ناو، نوا، نوپا، چوپان
۱۹۶- قوت، وقت، قوا، وقاحت
۱۹۷- ستل، سطل، تسلط، سلطنت
۱۹۸- متن، منت، بتن، بخت، منبت، منتخب
۱۹۹- کیش، کیپ، شیک، شپش، کشیش، پیشکش
۲۰۰- اجر، ارج، اجرا، ارجاع
۲۰۱- صحت، صحن، تحصن، متحصن
۲۰۲- مگس، گرم، مرگ، رسم، سرم، مسگر، سرگرم
۲۰۳- مکش، کمک، مشک، شکم، کشمش، کشمکش
۲۰۴- هجر، هنر، نهر، رهن، حجره، حنجره
۲۰۵- کنه، کهن، یکه، نهی، کینه، کهنگی
۲۰۶- نوح، لحن، حزن، زحل، نزول، حلزون
۲۰۷- پری، پیر، روی، ریو، پیری، پیرو، پیروی
۲۰۸- دار، راد، ارد، دارا، اراد، رادار
۲۰۹- سید، سفید، دیسک، سفیدک
۲۱۰- عقب، توقع، بوقت، عقوبت
۲۱۱- بهت، هیبت، بیعت، تعبیه
۲۱۲- ساق، قسم، سماق، اقسام
۲۱۳- ریا، یار، اثر، ارث، ثریا، اریا، ایثار
۲۱۴- ایل، لاتی، الات، ایالت
۲۱۵- رام، مار، ارم، امر، امار، ارام، امرار
۲۱۶- عجز، جوز، زوج، زوجه، جزوه، عجوزه
۲۱۷- شست، هشت، تشنه، نشسته
۲۱۸- خطر، اخر، خار، خراط، خاطر، اخطار
۲۱۹- سوری، یورو، روسی، بورس، رسوب، روبوسی
۲۲۰- نبود، گنبد، شگون، بدگو، شنود، بدشگون
۲۲۱- خرما، مورخ، امور، اخمو، اخور، غمخوار
۲۲۲- تراب، تراز، تبار، ابتر، بارز، چترباز
۲۲۳- خلفا، فاخر، خلاف، بخار، خراب، برخلاف
۲۲۴- کادر، کارد، راکد، اردک، اکثر، حداکثر
۲۲۵- نوری، نیرو، ریون، تنور، توری، ویترین
۲۲۶- درخت، ذرات، دختر، اختر، اخرت، اذردخت
۲۲۷- وارد، گارد، دوار، دارو، داور، داروگر
۲۲۸- کتاب، کتبا، چابک، ابهت، تباه، کتابچه
۲۲۹- شتاب، گوشت، تاشو، اشوب، تابش، ابگوشت
۲۳۰- حکمت، زحمت، حشمت، تحکم، تمشک، زحمتکش
۲۳۱- یونس، یکسو، نیکو، سونی، سکون، سیخونک
۲۳۲- روده، چرخه، دوره، خرده، خوره، دوچرخه
۲۳۳- رحمت، محقر، حرمت، ترحم، ترمه، محترقه
۲۳۴- شیوخ، نشتی، شوخی، خوشی، خویش، خویشتن
۲۳۵- نامه، همان، ناقص، امنه، منها، مناقصه
۲۳۶- روغن، روند، رودل، دروغ، درون، غرولند
۲۳۷- دچار، چادر، دیار، دایر، دریا، ریچارد
۲۳۸- پدری، پلید، لیدر، دریل، دلیر، دلپذیر
۲۳۹- پارس، پرسش، سازش، ارزش، اشپز، سراشپز
۲۴۰- دنبه، ندبه، جنبه، بدنه، بنده، جنبنده
۲۴۱- دنبک، دکان، بانک، اندک، باند، بادکنک
۲۴۲- مشکی، کمدی، شکیب، دمبک، دیشب، بیدمشک
۲۴۳- میخ، خرم، میخی، مریخ، خمیر، مریخی
۲۴۴- نصب، مصون، مصوب، منصوب
۲۴۵- وسع، هوس، وسعت، ستوه، تهوع، توسعه
۲۴۶- غرض، رفو، فروغ، غفور، ضروف، غضروف
۲۴۷- عیش، شاه، شیعه، شایع، اشعه، شایعه
۲۴۸- وصی، هویت، صوتی، توصیه
۲۴۹- یاری، ریاض، راضی، ریاضی
۲۵۰- جذب، باج، جذبه، جذاب، باجه، جاذبه
۲۵۱- ثبت، ثابت، باخت، خباثت
۲۵۲- غار، غفار، غارت، فراغت
۲۵۳- رخت، رخصت، خریت، ترخیص
۲۵۴- میش، یشم، شمر، شمشیر
۲۵۵- زاهد، هزار، دراز، زاده، ازرده، زهردار
۲۵۶- توکل، کوله، تلکه، توله، کهولت، کوتوله
۲۵۷- لامپ، مالش، شامل، شمال، پوشال، پشمالو
۲۵۸- منیت، نیمه، متنی، متین، منتهی، نیمتنه
۲۵۹- نترس، ندرت، تندر، درست، تردست، تندرست
۲۶۰- بهار، راهب، ابله، باله، راحله، بهرحال
۲۶۱- ایما، مایک، ایاب، ایام، کمیاب، کامیاب
۲۶۲- شاخ، خان، خشت، شناخت
۲۶۳- سوم، مسن، سمن، منسوخ
۲۶۴- نواب، نوبه، انبه، بانو، انبوه، بابونه
۲۶۵- مهوش، موقع، عشوه، مشوق، معشوق، معشوقه
۲۶۶- ناحق، نیات، تینا، حیات، حقانی، حقانیت
۲۶۷- مجزا، مزاج، جواز، مجاز، تجاوز، متجاوز
۲۶۸- ناتو، ناخن، انتن، توان، خاتون، نواختن
۲۶۹- نعش، نوش، نوع، شمعون
۲۷۰- پرت، پشت، شتر، ترش، تپش، رشت، پرپشت
۲۷۱- پدر، پرز، پند، درز
۲۷۲- شمار، مارس، رسما، سرما، سرشار، شرمسار
۲۷۳- دهن، دکه، شهد، کشنده
۲۷۴- سانت، ناسا، اتنا، اسان، استان، استثنا
۲۷۵- تجار، جرات، اجرت، تاجر، راپرت، پرجرات
۲۷۶- زیور، وزیر، دوری، زردی، زردوز، زردوزی
۲۷۷- مالی، مایل، ایفل، فیلم، فامیل، فامیلی
۲۷۸- سرشت، شهرت، رسته، رشته، گسترش، سرگشته
۲۷۹- مملو، علوم، عموم، معلوم
۲۸۰- عرض، اعضا، اعراض، ارضاع
۲۸۱- هلال، الله، لالا، الاله
۲۸۲- عین، عصا، عیان، عاصی، عصیان، صنایع
۲۸۳- گریز، زرگر، بزرگ، زرگری، برزگر، برگریز
۲۸۴- انگ، منگ، گمان، مژگان
۲۸۵- حجب، حجم، موجب، محجوب
۲۸۶- دام، دما، ماد، ادم، داغ، دماغ، ادغام
۲۸۷- صبا، صبر، صرب، ابصار
۲۸۸- فراز، حفار، حراف، فرناز، فرزان، فرحناز
۲۸۹- مباح، صباح، صاحب، مصباح، صحابه، مصاحبه
۲۹۰- غنی، نغز، وزین، غزنوی
۲۹۱- غول، لغو، شغل، غشی، شلوغ، شلوغی
۲۹۲- یتیم، صمیم، تیمم، صمیمی، تصمیم، صمیمیت
۲۹۳- ترس، خرس، سرخس، سرسخت
۲۹۴- یوم، مینو، مومن، میمون
۲۹۵- طلا، مطلق، طلاق، مطلقا
۲۹۶- عکس، سکو، سمع، مسکو، سمعک، معکوس
۲۹۷- نفع، نفت، عفت، تنوع، تعفن، عفونت
۲۹۸- وام، میز، موز، مایو، اویز، موازی
۲۹۹- کنار، اراک، ناکار، انکار، ارکان، انکارا
۳۰۰- مدد، موحد، حدود، محدود
۳۰۱- همه، مهلک، ملکه، مهلکه
۳۰۲- نفخ، خفا، نفاخ، خفقان
۳۰۳- کوی، ونک، نوک، نکو، نوین، کنونی
۳۰۴- رقص، قرص، ترقی، تقصیر
۳۰۵- عبا، عقاب، تابع، عاقبت
۳۰۶- فهم، محله، محفل، حمله، ملحفه
۳۰۷- عاید، عادی، ادعا، اعیاد
۳۰۸- غافل، الغا، الاغ، اغفال
۳۰۹- عقل، قله، عقلا، عاقل، علاقه
۳۱۰- احمق، حتما، حانم، حماقت
۳۱۱- فارس، سارا، افرا، افسار
۳۱۲- سردی، رسید، سرسری، دیررس، سررسید، سردسیر
۳۱۳- بند، بدن، دنبل، بلند، بددل، دلبند
۳۱۴- عهد، دفعه، دفاع، دافع، دافعه
۳۱۵- پلک، اپل، کلان، پلاک، نپال، پلکان
۳۱۶- پنج، پهن، پناه، جهان، پنجاه
۳۱۷- هیس، نفس، نفیسه، سفینه
۳۱۸- خزه، خانه، خازن، خزانه
۳۱۹- کلاس، کاست، ساکت، اسکلت
۳۲۰- لبو، بغل، غروب، بلوغ، بلور، بلغور
۳۲۱- فصیح، صحاف، صافی، صحافی
۳۲۲- ثنا، اینه، اهنی، ثانیه
۳۲۳- هرم، هیره، هرمی، مهره، مهریه
۳۲۴- رباب، بردار، دربار، باربر، برابر، بردبار
۳۲۵- پتو، پوک، پاکت، کاپوت، تکاپو
۳۲۶- معرف، فرعی، رفیع، معرفی
۳۲۷- لایه، اهلی، الهی، طلایه
۳۲۸- ننگ، رینگ، رنگی، نیرنگ
۳۲۹- وصف، صوف، صوفی، صفیه، صفوی، صوفیه
۳۳۰- همسو، موسس، سوسه، موسسه
۳۳۱- ظهر، ظاهر، ظاهرا، اظهار
۳۳۲- فقیه، وقفه، وقفی، بقیه، بوفه، فقهی، بیوقفه
۳۳۳- لانه، ناله، نهال، تنها
۳۳۴- صحرا، صریح، حریص، حصار، حصیر، صحرایی
۳۳۵- کاری، گاری، گیرا، چارک، چاکر، چریک، گچکاری
۳۳۶- رخنه، رنده، نرده، خرفه، خنده، فرخنده
۳۳۷- بودا، سواد، سودا، اباد، ابدا، اداب، باسواد
۳۳۸- صلاح، لحاف، اصلح، حاصل، صالح، حدفاصل
۳۳۹- ستاد، فاسد، فساد، بافت، تاسف، سبات، دستباف
۳۴۰- فاعل، فعال، رافع، زارع، عارف، علفزار
۳۴۱- خراش، داخل، دلار، ارشد، خارش، خالد، دلخراش
۳۴۲- مشاع، معاش، عشاق، معاشقه
۳۴۳- جاری، رایج، اجری، اجیر، ایرج، جغرافی
۳۴۴- عقرب، عنبر، قریب، ربیع، رقیب، عربی، عنقریب
۳۴۵- هجری، گریه، گیره، جیره، جگر، ریسه، سرگیجه
۳۴۶- شاید، شیدا، ناشی، دانش، دنیا، شادی، پاشیدن
۳۴۷- محبت، مزیت، تمیز، حتمی، حمیت، بیزحمت
۳۴۸- ملات، گرام، گرما، املت، رمال، مالت، تلگرام
۳۴۹- ناطق، نقاط، ابان، باطن، طناب، انطباق
۳۵۰- فتوا، فلات، وفات، تلاش، شاتل، شفتالو
۳۵۱- پته، تند، تپه، تپنده
۳۵۲- باز، بزاز، زیبا، ابزی، بازی، بزازی
۳۵۳- زینت، تیزی، زینتی، تزیین
۳۵۴- همگی، مویه، میوه، گیومه
۳۵۵- لعیا، اعلی، عالی، یاعلی
۳۵۶- قضا، قهر، قاره، قراضه
۳۵۷- نشان، ناجی، جانی، جنین، نشانی، جانشین
۳۵۸- چاره، چهار، چارده، چهارصد
۳۵۹- زیاد، گازی، زدگی، ازاد، ایزد، ازادی، ازادگی
۳۶۰- شهود، شاخه، خدشه، خوشه، خواهش، دوشاخه
۳۶۱- سبیل، لباس، بابل، اسیب، سیلاب، بیسبال
۳۶۲- مکرم، کمتر، مرکز، ترمز، مرمت، تمرکز، متمرکز
۳۶۳- نهاد، نهان، دهان، دانه، دندان، دندانه
۳۶۴- نرم، نظر، نظم، ترنم، منتظر
۳۶۵- مسلم، مماس، سلام، سالم، سلمان، مسلمان
۳۶۶- ماهر، مهار، اهرم، اذرماه
۳۶۷- تسمه، توسط، متوسط، متوسطه
۳۶۸- زرین، بینی، برزن، برنز، زیرین، ریزبین
۳۶۹- موجه، هجوم، مجمع، جمعه، مجموع، مجموعه
۳۷۰- نروژ، نوار، نارو، روان، ژنرال، ژورنال
۳۷۱- وافی، والد، لاوی، دولا، فولاد، فولادی
۳۷۲- سنج، نجس، مجسم، منسجم
۳۷۳- سایر، سیار، ساری، اسیر، زاری، سرریز، سرازیر
۳۷۴- جاپا، جبار، جابر، برپا، اجبار، پابرجا
۳۷۵- کیم، کمی، زکی، مکی، کمکی، مکزیک
۳۷۶- گالن، گلاب، بانگ، انگل، بالن، بنگال، گلبانگ
۳۷۷- مسند، ممتد، تمدن، سمند، مستند، متمدن، مستمند
۳۷۸- نازا، ناسزا، ساناز، اهنساز
۳۷۹- مکان، کمان، ممکن، منان، نمناک، مانکن، ناممکن
۳۸۰- مشت، مشیت، تشیع، معیشت
۳۸۱- حضرت، تارا، حاضر، حضرات، احضار، احتضار
۳۸۲- سره، هرس، سخره، سرخچه
۳۸۳- دیو، وعید، وعده، ودیعه
۳۸۴- نبات، نصاب، اصابت، انتصاب
۳۸۵- سران، خسران، خرناس، سخنران
۳۸۶- طویل، ایون، طولی، لیوان، اولین، طولانی
۳۸۷- جدی، مجید، جدیت، تمجید
۳۸۸- سوپ، پوند، پسند، پسوند
۳۸۹- گاو، وداع، دعوا، دعاگو
۳۹۰- قضات، ناقض، تمنا، ضامن، مقتضا، ضمانت، متناقض
۳۹۱- نهار، هراس، ساره، سرانه، رسانه، هنرسرا
۳۹۲- جناب، سنجد، جانب، سنجاب، بدجنس، بادسنج
۳۹۳- نازل، نجار، ارنج، رجال، لرزان، جنرال، لجنزار
۳۹۴- لگد، دنگ، دلتنگ، تنگدل
۳۹۵- کته، کهف، تکه، کتف، کوفه، کوفت، کوفته
۳۹۶- فقره، مرفه، فرقه، متفرق، تفرقه، متفرقه
۳۹۷- عایق، وقایع، تعویق، واقعیت
۳۹۸- لوس، ساحل، حواس، سواحل
۳۹۹- پخت، پخته، پختن، ختنه، نپخته
۴۰۰- فخر، فرخ، خرفت، خرفتی
۴۰۱- دیود، دودی، دودل، دودلی
۴۰۲- نوچه، نمره، همچون، مورچه، مرهون، منوچهر
۴۰۳- عیوب، بیمو، بومی، معیوب
۴۰۴- کارت، راکت، روکار، تکرار، تکاور، راکتور
۴۰۵- همتا، اتهام، ابهام، مباهات
۴۰۶- کور، کویر، کوری، جوکر، کجروی
۴۰۷- مریض، متری، ضمیر، مرتضی
۴۰۸- نادان، ناخدا، خندان، خاندان
۴۰۹- گرفت، فرار، گفتار، رفتگر، رفتار، گرفتار
۴۱۰- قایق، تحقق، حقیقت، حقایق، تحقیق، حقیقتا
۴۱۱- مصر، حرص، حصر، منحصر
۴۱۲- گرو، گرد، گور، دگر، گوگرد
۴۱۳- قلب، بلخ، بقل، بدخلق
۴۱۴- فرز، مرز، رمز، رزم، مزخرف
۴۱۵- رحیم، مربی، حربی، حریم، بیرحم
۴۱۶- چین، چپر، پنچری، پرچین
۴۱۷- حمال، محال، حامل، املاح
۴۱۸- نشاط، شیطان، شیطانی، شیاطین
۴۱۹- گاما، ادامه، دامگاه، امدگاه
۴۲۰- دخت، دوخت، دوختن، تندخو
۴۲۱- معما، جامع، جمعا، مجامع
۴۲۲- مانع، معنا، عمان، انعام
۴۲۳- شیلا، لایق، شالی، شلاق، شلاقی
۴۲۴- طیره، قطره، رقیه، طرقه، طریقه
۴۲۵- پارسا، ارسال، سالار، پارسال
۴۲۶- مهیج، میله، جمله، جمیل، جمیله
۴۲۷- لوحه، حوله، حومه، محموله
۴۲۸- منار، نماز، چنار، مزار، رمان، زمان، مارچ، چمنزار
۴۲۹- لرز، گرز، ازل، گراز، گلزار
۴۳۰- فرح، حفر، مفرح، منحرف
۴۳۱- بادی، ابدی، ادبی، ادیب، بودایی
۴۳۲- پولک، کلوپ، کولر، پرتو، توپر، رولت، پروتکل
۴۳۳- نچسب، کاسب، ناکس، ساکن، سکان، چسبناک
۴۳۴- پاره، پرسه، سپهر، رهسپار
۴۳۵- عامی، مایع، متاع، تایم، اتمی
۴۳۶- جواد، واجد، جادو، ازدواج
۴۳۷- مرتد، مرید، مدیر، تمرد
۴۳۸- جامه، ماهی، مایه، پیجامه
۴۳۹- دیدن، کیان، اکید، کاندید
۴۴۰- مرور، موزه، هرمز، مرزه، رموز، روزه، زمره، روزمره
۴۴۱- مدام، نادم، نماد، مدال، امدن، دامن، لادن، نمدمال
۴۴۲- اخری، اخیر، خرید، خریدار
۴۴۳- وجیه، توجه، جیوه، توجیه
۴۴۴- متلک، تکلم، تملک، مملکت، متکلم
۴۴۵- شخص، شخصی، تشخص، شخصیت، تشخیص
۴۴۶- عادل، عادت، عدالت، تعادل
۴۴۷- کثیر، کتری، ترکی، تیرک، تکثیر
۴۴۸- قاطع، طاقت، طاعت، قطعات، تقاطع
۴۴۹- نینوا، قانون، قوانین، قانونی
۴۵۰- ساده، بوسه، اسوده، سودابه
۴۵۱- لعاب، وبال، علاوه، بعلاوه
۴۵۲- طبل، طلب، مطلب، بلوط، مطلوب
۴۵۳- تمام، دوام، ماتم، مداوم، مداومت
۴۵۴- نجمه، منجر، منفجر، منفجره
۴۵۵- مربا، ریما، بیمار، بیماری
۴۵۶- تقلا، قاتل، اتاق، انتقال
۴۵۷- نکره، پرده، پنکه، درکه، پرکنده
۴۵۸- سنبل، نبرد، بندر، دلبر، سربند، سربلند
۴۵۹- سحر، رحل، ساحر، سرحال
۴۶۰- شیره، هاری، ارشه، اریه، ریشه، شهری، شراره، شهریار
۴۶۱- مسلط، ملیت، سلیم، طلسم، تسلیم، مستطیل
۴۶۲- بذر، اذر، گذرا، گذار، ابگذر
۴۶۳- گودی، گویا، گیسو، اسید، اسودگی
۴۶۴- رتبه، هجرت، بستر، بسته، بهجت، تجربه، برجسته
۴۶۵- متقی، مقیم، قسمت، قیمت، تقسیم، مستقیم
۴۶۶- مقام، مقوا، موقت، مقاومت
۴۶۷- صرفا، صفرا، کافر، افکار، صافکار
۴۶۸- خفتن، رفتن، نفرت، تنفر، فروختن
۴۶۹- غزال، غلات، زاغی، زغال، غالی، زغالی، غزلیات
۴۷۰- فضول، فاضل، تفاضل، فضولات
۴۷۱- عرق، قعر، عراق، تعرق، قراعت
۴۷۲- کرسی، کریم، کسری، رسمی، مسیر، میسر، کمیسر، کریسمس
۴۷۳- نکات، کتان، تانک، تکان، زکات، نزاکت
۴۷۴- تماس، اوستا، توماس، اتوسا، اموات، مساوات، سماوات
۴۷۵- تجمع، جماعت، اجماع، اجتماع
۴۷۶- سرخی، سیرت، تسخیر، سختگیر
۴۷۷- بابا، ارباب، ابیار، اربابی
۴۷۸- دهلی، علوی، عدلیه، ولیعهد
۴۷۹- عابد، بعدا، عبادت، تعداد، بدعادت
۴۸۰- فشار، پاشا، فراش، اشرف، افشار، اشراف، پافشار
۴۸۱- کفش، کنف، کشف، تشک، نفتکش، شکفتن
۴۸۲- کشته، هشتک، شهادت، اتشکده
۴۸۳- کبر، بکر، بروز، برزو، زرکوب
۴۸۴- امام، تماما، امامت، اتمام
۴۸۵- شهر، شهر، پشه، بشر
۴۸۶- گوشه، گونه، گشنه، هوشنگ
۴۸۷- چاپار، چارپا، پارچه، چهارپا
۴۸۸- مصلح، موصل، محصل، محصول
۴۸۹- خلافت، اختفا، اتلاف، اختلاف
۴۹۰- واصل، وصال، اصلا، اصول، اصولا
۴۹۱- فانی، طوفان، طوایف، افیون، طوفانی
۴۹۲- نادیا، دالان، ادیان، دانیال
۴۹۳- امسال، الماس، اسلام، پلاسما
۴۹۴- روح، محور، محرم، مرحوم، محروم
۴۹۵- شرط، شرطی، شاطر، شرایط، اطریش
۴۹۶- مرد، مریم، مردم، مردمی
۴۹۷- خصوص، خصوصی، تخصیص، تخصصی، خصوصیت
۴۹۸- پیروز، پرویز، پرزور، پریروز
۴۹۹- تایر، رایت، اژیر، تاری، تیراژ
۵۰۰- صبور، نوبر، برنو، برون، صنوبر
۵۰۱- عدس، ساعت، ساعد، سعادت
۵۰۲- نازی، نیاز، زیان، طناز، طنازی
۵۰۳- مراتع، عمارت، امارت، مراعات
۵۰۴- فرد، شرف، درفش، فشرده
۵۰۵- دبش، باک، کبد، شاد، اشد، ابکش، بادکش
۵۰۶- مروت، مترو، تورم، موتور، تومور
۵۰۷- تلاوت، توالت، تابلو، تابوت، تالبوت
۵۰۸- سیتا، سایت، ایست، سیاست، تاسیس
۵۰۹- ثمین، تنیس، سنتی، مستثنی
۵۱۰- کاج، اهک، کاوه، کاهو، کجاوه
۵۱۱- غلام، علما، معلا، لاغر، اعلم، عامل، عالم، علارغم
۵۱۲- سور، سرو، رسوم، مرسوم
۵۱۳- عمق، مطیع، مقطع، عقیم، عمقی، عمیق، مقطعی
۵۱۴- شگفت، یافت، شیاف، اتشی، اشتی، تافی، شگفتی، اشفتگی
۵۱۵- مدل، دولت، تولد، متولد
۵۱۶- بینا، نایب، بیان، بالین، فیلبان
۵۱۷- باور، شورا، واشر، بارش، ابرو، اشور، گوارش، اشوبگر
۵۱۸- پادو، پدال، پولاد، دلواپس
۵۱۹- ماچ، مهسا، ماسه، سهام، ساچمه
۵۲۰- رکاب، طلاب، کابل، رباط، اکبر، باطل، رابط، کربلا، طلبکار
۵۲۱- نگاه، گناه، ناگه، اهنگ، ناگاه، ناگهان
۵۲۲- سریش، سرکش، شریک، سرکشی، سرکشیش
۵۲۳- مادر، مدار، مراد، غادر، درام، دمار، مردار، مرغدار
۵۲۴- دایم، مادی، امید، مادگی، امادگی
۵۲۵- صفات، صیاد، صدفی، تصدی، تصادف، تصادفی
۵۲۶- عبدی، بعید، بلندی، بلعیدن
۵۲۷- صرف، صفر، مصرف، فرصت، تصرف، متصرف
۵۲۸- نادر، ندار، راند، ادرس، اردن، درنا، راندن، اندرسن
۵۲۹- سرفه، سرود، فرود، دروس، دوسر، فردوس، فرسوده
۵۳۰- حافظ، حفاظ، حفاظت، حفاظتی
۵۳۱- مرزی، رومی، رزمی، رمزی، مزروع، مزروعی
۵۳۲- مرتب، مقرب، تمبر، برهم، تقرب، مقبره، مترقبه
۵۳۳- نگار، واگن، گران، اونگ، گروگان
۵۳۴- سوسن، ترسو، تونس، سنتور، سرستون
۵۳۵- بوته، توبه، توبره، پربوته
۵۳۶- عصر، صرع، رعنا، عناصر
۵۳۷- ماله، مبله، مطالب، مطالبه
۵۳۸- زهر، غیره، زهری، زرهی، غریزه
۵۳۹- شهرک، زهکش، زرشک، زهرکش
۵۴۰- فاش، فاهش، شفته، اشفته
۵۴۱- امجد، جامد، مبدا، بازدم، بدمزاج
۵۴۲- حدس، حسد، حاسد، حسادت
۵۴۳- براق، رقبا، وقار، باقر، اوراق، باوقار
۵۴۴- بینش، خوبی، شبیخون، خوشبین
۵۴۵- شتری، شریف، پشتی، ترشی، تشرف، رشتی، پیشتر، تشریف، پیشرفت
۵۴۶- پستو، توپی، پستی، پیوست
۵۴۷- شکل، شکیل، کشتی، تشکل، شلیک، تشکیل
۵۴۸- قادر، قدرت، اتراق، اقتدار
۵۴۹- کلاه، اکله، هلاک، کاهگل
۵۵۰- خاتم، خامه، وخامت، خاتمه، اموخته
۵۵۱- هادی، هیات، اتیه، دایه، هدایت، تایید، هدایتی
۵۵۲- شنوا، مونا، انوش، خانم، ناخوش، خاموش، خوشنام
۵۵۳- اسیا، ایسنا، انسان، انسانی
۵۵۴- معین، نعیم، عیون، معنی، معنوی، مصنوع، مصنوعی
۵۵۵- خنجر، خروجی، خرجین، خورجین
۵۵۶- جنات، نجات، امانت، مناجات
۵۵۷- سوار، واکس، اسور، رسوا، سرور، سرکار، سروکار
۵۵۸- قوه، تره، ورقه، ترقوه
۵۵۹- روحی، ضریح، رضوی، حضور، حوری، حضوری
۵۶۰- دستی، دسترس، درستی، تدریس، دسترسی
۵۶۱- عرش، شعر، شعرا، شعار، شاعر، اعشار، اشعار
۵۶۲- سراب، بسزا، بسپار، بازرس، بازپرس
۵۶۳- قران، منقار، مقارن، تقارن، متقارن
۵۶۴- گلکار، گالری، کالری، گلکاری
۵۶۵- خالی، خیال، اصلی، اصیل، خلاصی
۵۶۶- تیپا، لاتین، پنالتی، پلاتین
۵۶۷- تیره، رعیت، تعریف، تعرفه، ترفیع، عفریته
۵۶۸- قبیل، قلبی، تقبل، تقلب، تقلبی
۵۶۹- عقلی، عقیل، تعقل، تعلق، تعلیق
۵۷۰- سبو، سابق، اسبق، سوابق
۵۷۱- ماش، مشق، شام، مشقت، مشتق، مشتاق
۵۷۲- قطبی، باقی، تطبیق، تطابق، طبقاتی، بیطاقت
۵۷۳- ساخت، گستاخ، گستاخی، ساختگی
۵۷۴- انیتا، عنایت، اعانت، اعتنا، عنایات
۵۷۵- خسرو، رسوخ، خروس، جوخه، جسور، جوهر، سرجوخه
۵۷۶- گوشی، گویش، کوشا، شاکی، کاوش، کاشی، شیکاگو
۵۷۷- همسر، ملوس، ولرم، مسهل، رسول، سرمه، مرسوله
۵۷۸- حماس، حرام، احمر، حمار، حسام، حرمسرا
۵۷۹- زجر، جزر، رجز، زنجیر، جرزنی
۵۸۰- برنا، بران، انبر، بحران
۵۸۱- فریب، بطری، برفی، بیطرف
۵۸۲- نمک، کام، امکان، اماکن
۵۸۳- جمال، اجیل، قیام، اقلیم، جاقلمی
۵۸۴- تراش، ناشر، رانش، ارتش، ناشتا، انتشار
۵۸۵- ورزش، پوزه، پوزش، رشوه، شوهر، شوره، شهروز، زرهپوش
۵۸۶- زالو، زوال، زانو، نوزاد، دلنواز
۵۸۷- هنری، رهنی، نظری، نظریه
۵۸۸- جایز، جالب، جبلی، لجباز، لجبازی
۵۸۹- مردن، مدرن، نمود، مورد، مزدور، زرومند
۵۹۰- شخصا، شاخص، متشخص، مشخصات
۵۹۱- دباغ، غالب، بالغ، اغلب، بلاد، بزدل، دلباز، دغلباز
۵۹۲- ویژه، واژه، ژیان، نواهی، ژانویه
۵۹۳- تردد، درود، دستور، دوردست
۵۹۴- بیخ، خیاط، طباخ، خاطی، خطیب، طباخی
۵۹۵- کاکل، کاسه، کلاهک، اسکله، کالسکه
۵۹۶- عرب، رعب، معبر، مربع، عبرت، معتبر
۵۹۷- مطهر، ورطه، مشهور، مشروط، مشروطه
۵۹۸- مهدی، مرده، مرضیه، رمیده، دیرهضم
۵۹۹- لیمو، عملی، عمومی، معمولی
۶۰۰- مورب، مطرب، بطور، مرطوب، مربوط، مربوطه
۶۰۱- موجر، رجوع، عروج، مرجوع
۶۰۲- فرق، فقر، فراق، رفقا، فقرات، رفاقت
۶۰۳- قرن، قرون، رونق، مقرون
۶۰۴- شیب، بشیر، بشری، پریشب
۶۰۵- نمد، کمند، دکمه، مکنده
۶۰۶- کمال، مالک، ملاک، املاک
۶۰۷- بهشت، شباهت، تشابه، اشتها، اشتباه
۶۰۸- شکار، اکراه، اشکار، اشاره، شاهکار
۶۰۹- سکوت، لوکس، کپسول، تلکسوپ، تلسکوپ
۶۱۰- متهم، مهمات، مهاجم، تهاجم، متهاجم
۶۱۱- شهین، شایان، شاهین، اشیان، اشیانه
۶۱۲- زایش، مزایا، امایش، ازمای، ازمایش
۶۱۳- نشر، شوفر، روشن، فرنوش
۶۱۴- عمه، معده، عمده، تعهد، متعهد
۶۱۵- وجنه، دوجین، یونجه، جونده، جویدن، جوینده
۶۱۶- ماکو، کانون، اکنون، نکونام
۶۱۷- پارو، پروا، ارزو، وزرا، پرواز
۶۱۸- مقدس، تقدس، اقدس، تقدم
۶۱۹- سامان، اسمان، اجناس، انسجام
۶۲۰- قرب، قبر، برق، برده، بدرقه
۶۲۱- رهبر، بهراد، براده، راهبرد
۶۲۲- رفیق، یراق، فقیر، افاق، افریقا
۶۲۳- نامی، ناظم، نیما، نظام، مینا، ایمن، امین، میان، مانی، نظامی، مظامین
۶۲۴- خبر، خبری، تخریب، تبخیر
۶۲۵- کبری، دبیر، برید، دبیرکل
۶۲۶- خرکی، خاکی، خرازی، خاکریز
۶۲۷- بکسل، بلوک، بوکس، سرکوب، بروکسل
۶۲۸- ویار، یاور، یارو، وافر، رویا، راوی، فوری، فراری، فراوری
۶۲۹- گسل، سوگ، سیلو، سوگلی
۶۳۰- زبده، بازه، بهزاد، بازده
۶۳۱- مکلف، تکفل، تکلف، متکفل
۶۳۲- اخوی، خلوت، ولایت، توالی، توخالی
۶۳۳- لازم، لوازم، لزوما، سولماز
۶۳۴- سیاح، حساب، سحابی، حسابی
۶۳۵- مرام، معیار، معمار، معماری
۶۳۶- متکی، حکیم، کویت، کمیت، حکومت، تحکیم، حکومتی
۶۳۷- دلمه، دیلم، همدلی، لمیده، دیپلم، دیپلمه
۶۳۸- فرزی، فرید، زندی، ردیف، فرزند، فردین، فرزندی
۶۳۹- پریدن، پردیس، رسیدن، پرسیدن
۶۴۰- مبادا، امداد، بادام، بامداد
۶۴۱- ندیم، مدیون، پیوند، دمینو، دومین، پیمودن
۶۴۲- بستن، تناسب، نسبتا، ابستن، بستان، بستگان
۶۴۳- رواج، وراج، حراج، جارو، جراح، جوارح
۶۴۴- مقصد، مصدق، مقاصد، مصداق
۶۴۵- نفوس، سونا، اونس، فانوس، افسون
۶۴۶- هستی، سایه، اسیه، اهستگی
۶۴۷- شوری، یورش، شورش، رویش، ریشو، شورشی
۶۴۸- مخبر، مخرب، بخور، بهرخ، خمره، خبره، مخروبه
۶۴۹- تعارف، افترا، اعتراف، ارتفاع
۶۵۰- ساعات، استاد، سادات، استدعا
۶۵۱- مصور، تصور، صورت، متصور
۶۵۲- محلی، لحیم، تحمل، حلیت، حلیم، تحمیل، تحمیلی
۶۵۳- قبول، قالب، قلاب، قابل، ابلق، بقال، القاب، اقبال، باقلوا
۶۵۴- خاله، والده، الوده، دلخواه
۶۵۵- تیغ، غیرت، غریب، رغبت، غربت، غربتی، ترغیب
۶۵۶- تیشه، بیشه، تشبیه، بهشتی
۶۵۷- تیوب، باکو، بوتیک، بایکوت
۶۵۸- سرک، خوک، خرک، سرخک
۶۵۹- مظهر، هرات، مهارت، مظاهر، تظاهر، متظاهر
۶۶۰- ناجور، رنجور، جانور، رنجاور
۶۶۱- گوارا، وادار، ادوار، گاودار
۶۶۲- نگارش، شناگر، انگشت، انگشتر
۶۶۳- مدعا، معاد، عمدا، عماد، اعدام
۶۶۴- پیشرو، شیپور، پریوش، پیشروی
۶۶۵- عابر، اعراب، عبارت، اتباع، ارعاب، اعتبار
۶۶۶- دیدار، اداری، ایراد، دادیار
۶۶۷- معاف، فراهم، معارفه، مرافعه
۶۶۸- برکت، تبرک، تکبیر، کبریت، تبریک، ترکیب، ترکیبی
۶۶۹- زمین، مزین، منزه، زمینه
۶۷۰- پوکه، کوره، کشور، روکش، شکور
۶۷۱- شهره، همیشه، شهریه، همشیره، همشهری
۶۷۲- رکود، دکور، خوراک، خودکار
۶۷۳- متحد، تدین، حمید، متدین، متحدین
۶۷۴- رجیم، مجرا، مجری، ماجریی
۶۷۵- دعوت، عودت، تبعید، عبودیت
۶۷۶- غیاب، غبار، غایب، مغایر، مرغابی
۶۷۷- سوزن، نوساز، سوزان، سوزناک
۶۷۸- سیما، سهیم، سیاهه، سهمیه، همسایه
۶۷۹- جاهل، جهالت، اتلیه، جاهلیت
۶۸۰- بیمزه، بامیه، بامزه، همبازی
۶۸۱- مارک، اکرم، مکار، ماورا، اکرام، اوامر، کامروا
۶۸۲- سینوس، سیروس، سرویس، سرنویس
۶۸۳- مفرد، منفرد، مدفون، فرمودن
۶۸۴- ناهید، اینده، ادینه، نهادین
۶۸۵- معتقد، معتاد، عمدتا، متقاعد
۶۸۶- منزوی، سومین، سوزنی، نیمسوز
۶۸۷- سوخت، نخست، سوختن، سنخیت، ستونی، سوختنی
۶۸۸- سمسار، سماور، سرسام، سوسمار
۶۸۹- هنگام، همگان، هنگامه، هماهنگ
۶۹۰- دفاعی، دفعات، تداعی، تدافع، تدافعی
۶۹۱- توقف، موافق، توافق، مافوق، موافقت
۶۹۲- لوبیا، البوم، موبایل، ابلیمو
۶۹۳- ندیمه، هندسی، مدینه، مهندس، مهندسی
۶۹۴- سرقت، رستم، سرتق، مستقر
۶۹۵- خانی، یگانه، خانگی، خاگینه
۶۹۶- فکور، کافور، تکافو، فاکتور
۶۹۷- تجرد، جدار، تاراج، تاجدار
۶۹۸- دشمن، دشنام، دامان، اندام، شادمان
۶۹۹- مشجر، شهرام، شماره، مشاجره
۷۰۰- مهناز، همنام، زمانه، مهمان، همزمان
۷۰۱- کفایت، تالیف، تلافی، تکالیف
۷۰۲- ریحان، ناحیه، حیران، رایحه، ریحانه
۷۰۳- مکرر، ماکت، ماترک، کرامت، تراکم، مکررات
۷۰۴- مساحت، احسنت، تمساح، محسنات
۷۰۵- سواره، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
۷۰۶- رسانا، نارسا، انبار، باران، ساربان
۷۰۷- منکر، منبر، مرکب، کمربند
۷۰۸- شرکت، ترکش، ترشک، تشکر، سروش
۷۰۹- بعد، عبد، ابعاد، ابداع
۷۱۰- زنگ، رگزن، زرنگ، زنگار
۷۱۱- مطاع، مطلع، طعام، طالع، طعمه، علامه، مطالعه
۷۱۲- موقتی، تقویم، توفیق، توقیف، موفقیت
۷۱۳- بارکش، شکراب، ابشار، ابکار، اشکبار
۷۱۴- مفتح، حامی، مفتاح، حمایت، مفاتیح
۷۱۵- حالت، تحصیل، اصلیت، صلاحیت
۷۱۶- جرعه، معراج، جامعه، مراجع، مراجعه
۷۱۷- مستمر، ترسیم، ترمیم، مستمری
۷۱۸- ستاره، اسارت، راستا، اراسته
۷۱۹- ماسک، مسواک، سیامک، مایوس، اسکیمو
۷۲۰- مبنا، تناوب، مانتو، باتون، بوتان، متناوب

 

تصاویر بازی

نمونه تصاویر بازی لانتوری نمونه تصاویر بازی لانتوری

شاید بپسندید...

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.